Oddział chirurgii urazowo-​ortopedycznej

Lokaliza­cja: wysoki budynek
Piętro: VI
Wejś­cie od strony: ul. Kor­fan­tego
Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Ordy­na­tor Odd­zi­ału – dr n. med. Tomasz Gajda

Pielęg­niarka Odd­zi­ałowa – mgr Bogusława Gamrot

Kon­takt do Odd­zi­ału chirurgii urazowo-​ortopedycznej

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 61 pielęgniarki

tel. 32 611 53 60 sekre­tariat medyczny

O odd­ziale

Odd­ział chirurgii urazowo-​ortopedycznej SZPI­TALA JOAN­NI­TASPSZCZYNIE mieści się na szóstym piętrze wysok­iego budynku szpitala.

Ortopedia Pszczyna

Dys­ponuje 16 łóżkami. Odd­ział został grun­townie wyre­mon­towany w 2018 r. Zaj­muje się lecze­niem zmian ura­zowych kończyn górnych, dol­nych, mied­nicy, krę­gosłupa. Leczy także zmi­any reuma­toidalne narządów ruchu a także ostre i przewlekłe stany zapalne kości, stawów bądź tkanek miękkich.

Urazówka Pszczyna

W razie potrzeby, pac­jent zostaje pod­dany badan­iom artroskopem diagnostyczno-​zabiegowym, dostępne są również bada­nia histopa­to­log­iczne śró­d­op­er­a­cyjne. Zapew­ni­ana jest kon­tynu­acja pro­cesu leczenia poprzez stosowanie pro­ce­dury reha­bil­i­tacji narządu ruchu.

Odd­ział zabez­piecza odpowied­nio wyk­wal­i­fikowany per­sonel lekarsko-​pielęgniarski.

Kon­takt do Odd­zi­ału chirurgii urazowo-​ortopedycznej

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 61 pielęgniarki

tel. 32 611 53 60 sekre­tariat medyczny

Zobacz też: