Oddział geriatryczny

Geriatria Pszczyna

Lokaliza­cja: wysoki budynek
Piętro: I
Wejś­cie od strony: ul. Kor­fan­tego
Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Ordy­na­tor Odd­zi­ału – lek. Bar­bara Korczyńska

Pielęg­niarka Odd­zi­ałowa – Mał­gorzata Wójcik

Kon­takt do Odd­zi­ału geriatrycznego

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 11 pielęgniarki

tel. 32 611 53 20 sekre­tariat medyczny

O odd­ziale

Odd­ział geri­atryczny SZPI­TALA JOAN­NI­TASPSZCZYNIE zna­j­duje się na pier­wszym piętrze wysok­iego budynku szpi­tala i zabez­piecza pac­jen­tów, którzy ukończyli 60 rok życia.

Dys­ponuje 16 miejs­cami, a opiekę nad pac­jen­tem sprawuje zespół lekarsko-​pielęgniarski, w tym, m.in. geri­atra pełniący funkcję ordy­na­tora oraz pielęg­niarki geri­atryczne. Pac­jenci odd­zi­ału leczeni są na wiele współist­nieją­cych chorób, które są typowe dla wieku podeszłego.

Geriatria Pszczyna

Dzi­ała­nia Odd­zi­ału geri­atrycznego kon­cen­trują się na pro­ce­sie wydłuże­nia i ulep­szenia kom­fortu życia ludzi po 60 roku życia, poprzez zmin­i­mal­i­zowanie dyskom­fortu związanego ze znacznie obniżoną sprawnoś­cią spowodowaną podeszłym wiekiem.

Zobacz też: