Polityka prywatności

Dane osobowe

Admin­is­tra­torem przetwarzanych Twoich danych osobowych jest Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Spółka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z siedz­ibą w Woli (43225), ul. Kopal­ni­ana 6, wpisana do Rejestru Przed­siębior­ców Kra­jowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-​Wschód w Katow­icach Wydział VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000479385 kap­i­tał zakład­owy 1.598.400,00REGON: 276581253, NIP: 6381522246

W celu real­iza­cji swoich praw możesz skon­tak­tować z Inspek­torem Ochrony Danych Dorotą Rakoczy poprzez email : iod@szpital.pszczyna.pl lub lis­townie na wskazany powyżej adres

W logach na naszym ser­w­erze zapisy­wane są, anon­i­mowo i wyłącznie w celach statysty­cznych, następu­jące informacje:

  • adres IP odwiedza­jącego stronę;
  • data, godz­ina i strefa cza­sowa odwiedzin;
  • rodzaj zapy­ta­nia, typ pro­tokołu i stan dostępu (np. strona przesłana, strona nie znaleziona itd.);
  • adresy stron odsyłających;
  • adres strony inter­né­towej, poprzez którą znaleziono naszą stronę (np. google​.pl);
  • opis typu zas­tosowanej przeglą­darki inter­né­towej włącznie z sys­te­mem operacyjnym.

Użytkown­icy posi­ada­jący dostęp do wybranych części wit­ryny w try­bie Zal­o­gowany, mogą dobrowol­nie podać swoje dane osobowe w celu ułatwienia kon­taktu. Do uży­wa­nia wit­ryny w try­bie Zal­o­gowany wyma­gana jest obsługa plików cookie przez przeglądarki.

Stosowanie plików cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tek­stowe, zapisy­wane lokalnie w pamięci podręcznej przeglą­darki inter­né­towej użytkown­ika strony.

Na niek­tórych pod­stronach sto­suje się pliki cookie, nie infor­mu­jąc o tym fak­cie użytkown­ika. Więk­szość przeglą­darek jest skon­fig­urowana tak, by automaty­cznie akcep­tować pliki cookie. Zapisy­wanie plików cookie można jed­nak w każdej chwili wyłączyć, bądź też ustawić przeglą­darkę tak, by infor­mowała ona o nadsyła­niu takich plików.

W celach mar­ketingowych a także w celu opty­mal­iza­cji usług na niniejszej stronie inter­né­towej przy uży­ciu tech­nologii firmy Google zapisy­wane są dane o odwiedz­i­nach strony. Infor­ma­cje prze­chowywane w wygen­erowanych cookie na temat korzys­ta­nia z wit­ryny przez użytkown­ika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazy­wane spółce Google i prze­chowywane przez nią na ser­w­er­ach w Stanach Zjednoczonych.

Dane zebrane przy uży­ciu tech­nologii firmy Google nie są wyko­rzysty­wane, bez wyraźnie udzielonej zgody osoby zain­tere­sowanej, do oso­bis­tej iden­ty­fikacji użytkown­ika niniejszej strony inter­né­towej, ani nie są kojar­zone z danymi osobowymi posi­adacza danego loginu. W każdej chwili można się sprze­ci­wić przyszłemu gro­madze­niu i zapisy­wa­niu danych osobowych.