Polityka plików cookies

Oświad­cze­nie doty­czące plików cookie zostało zak­tu­al­i­zowane 2022-​07-​26.

1.Wprowadzenie

Nasza strona inter­ne­towa www​.szpi​tal​.pszczyna​.pl (dalej: „strona inter­ne­towa”) używa plików cookie i innych pow­iązanych tech­nologii (dla wygody wszys­tkie tech­nolo­gie są określane jako „pliki cookie”). Pliki cookie są również umieszczane przez strony zewnętrzne. W poniższym doku­men­cie infor­mu­jemy o korzys­ta­niu z plików cookie na naszej stronie internetowej.

2.Czym są cookies?

Plik cookie to niewielki prosty plik wysyłany wraz ze stron­ami tej wit­ryny i prze­chowywany przez przeglą­darkę na dysku twardym kom­put­era lub innego urządzenia. Infor­ma­cje w nich prze­chowywane mogą zostać zwró­cone na nasze ser­w­ery lub do ser­w­erów odpowied­nich stron trze­cich pod­czas kole­jnej wizyty.

3.Ciasteczka

3.1 Ciasteczka tech­niczne lub funkcjonalne

Niek­tóre pliki cookie zapew­ni­ają praw­idłowe dzi­ałanie pewnych części wit­ryny i poz­nanie pref­er­encji użytkown­ika. Umieszcza­jąc funkcjon­alne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej strony inter­ne­towej. W ten sposób nie musisz wielokrot­nie wprowadzać tych samych infor­ma­cji pod­czas odwiedza­nia naszej strony inter­ne­towej. Możemy umieś­cić te pliki cookie bez Two­jej zgody.

3.2 Cook­ies analityczne

Uży­wamy anal­i­ty­cznych plików cookie, aby zop­ty­mal­i­zować korzys­tanie ze strony inter­ne­towej dla naszych użytkown­ików. Dzięki tym anal­i­ty­cznym plikom cookie uzysku­jemy wgląd w korzys­tanie z naszej wit­ryny. Prosimy o zgodę na umieszczanie anal­i­ty­cznych plików cookie.

3.3 Marketingowe/​śledzące pliki cookies

Marketingowe/​śledzące pliki cook­ies są plikami cook­ies (lub innymi for­mami lokalnego prze­chowywa­nia) uży­wanymi do stworzenia pro­filu użytkown­ika w celu wyświ­et­la­nia mu reklam lub śledzenia tego użytkown­ika na tej lub na kilku wit­ry­nach w podob­nych celach marketingowych.

4.Zgoda

Kiedy odwiedzasz naszą stronę po raz pier­wszy, pokażemy Ci wyskaku­jące okienko z wyjaśnie­niem doty­czą­cym plików cookie. Po kliknię­ciu przy­cisku “Zapisz pref­er­encje” wyrażasz zgodę na uży­wanie przez nas kat­e­gorii plików cookie i wty­czek wybranych w wyskaku­ją­cym okienku, jak opisano w tym oświad­cze­niu doty­czą­cym plików cookie. Korzys­tanie z plików cookie może zostać wyłąc­zone za pośred­nictwem przeglą­darki, ale pamię­taj, że nasza wit­ryna może już nie dzi­ałać poprawnie.

5.Twoje prawa w odniesie­niu do danych osobowych

Masz następu­jące prawa w odniesie­niu do swoich danych osobowych:

• Masz prawo wiedzieć, dlaczego Twoje dane osobowe są potrzebne, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.

• Prawo dostępu: masz prawo dostępu do znanych nam danych osobowych.

• Prawo do spros­towa­nia: masz prawo do uzu­pełnienia, popraw­ienia, usunię­cia lub zablokowa­nia danych osobowych w dowol­nym momencie.

• Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych, masz prawo odwołać tę zgodę i usunąć swoje dane osobowe.

• Prawo do przekazy­wa­nia danych: masz prawo zażą­dać od admin­is­tra­tora wszys­t­kich swoich danych osobowych i przekazać je w całości innemu kontrolerowi.

• Prawo do sprze­ciwu: możesz sprze­ci­wić się przetwarza­niu danych. Przestrzegamy tego, chyba że ist­nieją uza­sad­nione pod­stawy do przetwarzania.

Aby sko­rzys­tać z tych praw, skon­tak­tuj się z nami. Proszę odnieść się do danych kon­tak­towych na dole tego oświad­czenia cookie. Jeśli masz skargę doty­czącą sposobu postępowa­nia z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, ale masz również prawo złożyć skargę do organu nad­zor­czego (organu ochrony danych).

6.Włączanie/wyłączanie i usuwanie plików cookie

Możesz użyć przeglą­darki inter­ne­towej do automaty­cznego lub ręcznego usuwa­nia plików cookie. Możesz również określić, że niek­tóre pliki cookie mogą nie być umieszczane. Inną opcją jest zmi­ana ustaw­ień przeglą­darki inter­ne­towej, tak aby otrzymy­wać komu­nikat za każdym razem, gdy plik cookie zostanie umieszc­zony. Aby uzyskać więcej infor­ma­cji na temat tych opcji, zapoz­naj się z instrukc­jami w sekcji pomocy przeglą­darki. Pamię­taj, że nasza wit­ryna może nie dzi­ałać poprawnie, jeśli wszys­tkie pliki cookie są wyłąc­zone. Jeśli usuniesz pliki cookie w swo­jej przeglą­darce, zostaną one ponownie umieszc­zone po wyraże­niu zgody pod­czas ponownego odwiedza­nia naszych stron internetowych.

7.Dane kon­tak­towe

W przy­padku pytań i/​lub komen­tarzy doty­czą­cych naszej poli­tyki doty­czącej plików cookie i tego oświad­czenia, prosimy o kon­takt z nami za pomocą następu­ją­cych danych kontaktowych:

Szpi­tal Joan­ni­tas w Pszczynie ul. dr. Witolda Antesa 11 43200 Pszczyna

Wit­ryna inter­ne­towa: www​.szpi​tal​.pszczyna​.pl

Adres e-​mail: informatyk@szpital.pszczyna.pl