Historia

szpital Pszczyna-budynek

His­to­ria szpitala

Szpi­tal­nictwo w Polsce zaczęło się rozwi­jać wraz z przyję­ciem przez Mieszka I chrześ­ci­jaństwa. W ten sposób do Pol­ski przeniknęła idea pomocy słabym i potrze­bu­ją­cym poprzez insty­tucjon­alne formy pomocy. Taka pomoc była domeną Kościoła.

Zakony koś­cielne zakładały szpi­tale, ochronki, przy­tułki. Niek­tóre zakony spec­jal­i­zowały się w określonych dziedz­i­nach, np. dzi­ała­nia zakonu jezuitów kon­cen­trowały się na naucza­niu. Jeśli chodzi o szpi­tal­nictwo takim zakonem był m.in. zakon Joan­nitów. Pszczyńscy książęta przez szereg lat pełnili hon­orowe funkcje w zakonie będąc ryc­erzami zakonu.

Również Jan Hen­ryk XI Hochberg von Pless był ryc­erzem zakonu Joan­nitów i to on jako pier­wszy na tere­nie Pszczyny pod­jął dzi­ała­nia służące roz­wo­jowi szpi­tal­nictwa. Zaprosił on zakon Joan­nitów do Pszczyny w lat­ach sześćdziesią­tych XIX w. W 1864 r. prowadził on kolumnę san­i­tar­iuszy joan­nic­kich w cza­sie wojny pomiędzy Prusami a Danią i Aus­trią. Rok później, 20 sty­cz­nia 1865r. zawarta została umowa pomiędzy Starostą Pszczyńskim Stanis­lausem von Seherr-​Thossa a księ­ciem Janem Hen­rykiem XI Hochbergiem. Książę udostęp­nił bezpłat­nie grunt pod budowę szpi­tala, przekazał odpowied­nie środki finan­sowe na budowę i bieżące funkcjonowanie szpi­tala. W zamian Joan­nici mieli za zadanie zapew­niać 10 łóżek dla potrzeb księcia.

Zanim jed­nak budynek został wybu­dowany i ukońc­zony, przez pewien czas, (w 1865 r.) książę pszczyński udostęp­nił część swo­jego zamku dla ran­nych w bitwie pod Oświęcimiem. Jed­nocześnie, pełną parą szły dzi­ała­nia budowlane nowego szpi­tala, który został otwarty 16 listopada 1867 r. Szpi­tal funkcjonował do końca II wojny świa­towej. Koniec zaw­ieruchy wojen­nej przyniósł również zmi­any architek­ton­iczne Pszczyny: szpi­tal pszczyński rozwinął swoją dzi­ałal­ność, obe­j­mu­jąc część pob­lis­kich zabu­dowań. W budynku Palais, w którym pier­wot­nie mieś­ciła się siedz­iba Zarządu Dóbr Książę­cych został otwarty szpi­tal miejski. Poza tym w pob­liskiej willi Nasse mieś­cił się odd­ział ginekologiczno-​położniczy, stacja krwio­daw­stwa oraz pogo­towie ratunkowe.

Zatem po drugiej wojnie świa­towej szpi­tal umiejs­cowiony był w 3 budynkach zna­j­du­ją­cych się w bliskim sąsiedztwie. W lat­ach siedemdziesią­tych XX w. rozpoczęto budowę szpi­tala, w którym dziś mieści się szpi­tal powia­towy. Przed­sięwz­ię­cie zakładało wyburze­nie starego joan­nick­iego budynku szpi­tala oraz willi Nasse.

Obecny budynek szpi­talny został odd­any do użytku w 1990 r., a wszys­tkie doty­chcza­sowe odd­zi­ały sys­tem­aty­cznie przenos­zone były do nowego budynku szpi­tal­nego. Ostatni odd­ział prze­nie­siono z budynku Palais w 2000 roku.

Od 1 marca 2011 r. do 30 czer­wca 2018 r. szpi­tal dzierżaw­iony był przez Cen­trum Dial­iza Sp. z o.o., nato­mi­ast od 1 lipca 2018 r. dzierżawcą szpi­tala została spółka, której właś­ci­cielem jest powiat pszczyński – Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o.

21 wrześ­nia 2021 r. Zarząd powiatu pszczyńskiego oraz Bur­mistrz Pszczyny pod­pisali akt notar­i­alny, na mocy którego Gmina Pszczyna objęła udzi­ały w spółce sta­jąc się w ten sposób jed­nym z jej wspól­ników. Spółka zmieniła również nazwę na SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE samorzą­dowa sp. z o.o. Zmi­any zostały wpisane do Kra­jowego Rejestru Sądowego 11 lutego 2022 r. i od tego dnia spółka prowadząca pszczyńską placówkę szpi­talną może posługi­wać się nową nazwą – SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE.