Świadczenia poza kolejnością

Zgod­nie z przepisami prawa, niek­tórzy pac­jenci są uprawnieni do korzys­ta­nia ze świad­czeń zdrowot­nych udzielanych przez SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE poza kolejnością.

Uprawnienia do korzys­ta­nia ze świad­czeń opieki zdrowot­nej poza kole­jnoś­cią posiadają:

Zasłużeni Hon­orowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu

Dawcy krwi, którzy odd­ali co najm­niej 3 donacje krwi lub jej skład­ników, w tym osocza po choro­bie COVID-​19 w cza­sie stanu zagroże­nia epi­demi­o­log­icznego lub stanu epi­demii, czyli od 14 marca 2020 r.

inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci

uprawnieni żołnierze i pra­cown­icy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczer­bek na zdrowiu wynosi co najm­niej 30%

Kobi­ety w ciąży

Świad­czenio­biorcy do 18 r.ż., u których stwierd­zono ciężki i nieod­wracalne upośledze­nie albo nieuleczalną chorobę zagraża­jącą życiu, które pow­stały w pre­na­tal­nym okre­sie roz­woju dziecka lub w cza­sie porodu

dzi­ałacze opozy­cji antyko­mu­nisty­cznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

osoby posi­ada­jące orzecze­nie o znacznym stop­niu niepełnosprawności lub orzecze­nie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub dłu­gotr­wałej opieki lub pomocy innej osoby

osoby depor­towane do pracy przy­mu­sowej oraz osad­zone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Soc­jal­isty­cznych Repub­lik Radzieckich

Żołnierze zastępczej służby wojskowej

Cywilne niewidome ofi­ary dzi­ałań wojennych

Żołnierze zawodowi w przy­padku korzys­ta­nia ze świad­czeń w pod­mio­tach leczniczych, dla których pod­miotem tworzą­cym jest Min­is­ter Obrony Nar­o­dowej, oraz przez niego nadzorowanych

Żołnierze pełniący tery­to­ri­alną służbę wojskową w przy­padku korzys­ta­nia ze świad­czeń w pod­mio­tach leczniczych, dla których pod­miotem tworzą­cym jest Min­is­ter Obrony Nar­o­dowej, oraz przez niego nadzorowanych.

Korzys­tanie poza kole­jnoś­cią ze świad­czeń opieki zdrowot­nej w szpi­ta­lach oraz ze świad­czeń spec­jal­isty­cznych w ambu­la­to­ryjnej opiece zdrowot­nej oznacza, że:

placówka udziela tych świad­czeń poza kole­jnoś­cią przyjęć wynika­jącą z prowad­zonej przez niego listy oczekujących

placówka udziela tych świad­czeń w dniu zgłoszenia

w przy­padku gdy udzie­le­nie świad­czenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, placówka wyz­nacza inny ter­min poza kole­jnoś­cią przyjęć wynika­jącą z prowad­zonej przez niego listy oczekujących.

świad­cze­nie z zakresu ambu­la­to­ryjnej opieki spec­jal­isty­cznej nie może być udzielone w ter­minie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia

Osoby wpisane na kra­jowe listy osób oczeku­ją­cych na przeszczepi­e­nie komórek, tkanek i narządów, zgod­nie z przepisami o pobiera­niu i przeszczepi­a­niu komórek, tkanek i narządów (art. 24) korzys­tają poza kole­jnoś­cią ze świad­czeń opieki zdrowot­nej w zakre­sie przeszczepów.

Dawcy Przeszczepu mają prawo do korzys­ta­nia poza kole­jnoś­cią z ambu­la­to­ryjnej opieki zdrowotnej.

Nie zapom­nij zabrać do szpi­tala doku­mentu, który potwierdza to prawo. Osoby uprawnione korzys­tają ze świad­czeń opieki zdrowot­nej po okaza­niu właś­ci­wego doku­mentu potwierdza­jącego uprawnienia.

Szczegółów możesz się dowiedzieć na stronie NFZ.