Świadczenia poza kolejnością

Zgod­nie z przepisami prawa, niek­tórzy pac­jenci są uprawnieni do korzys­ta­nia ze świad­czeń zdrowot­nych udzielanych przez SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE poza kolejnością.

Możesz sko­rzys­tać z tego prawa, jeśli jesteś:

  • Zasłużonym Hon­orowym Dawcą Krwi lub Zasłużonym Dawcą Przeszczepu
  • inwalidą wojen­nym, wojskowym lub kombatantem
  • uprawnionym żołnierzem, pra­cown­ikiem lub weter­anem poszkodowanym – w zakre­sie leczenia urazów i chorób naby­tych pod­czas wykony­wa­nia zadań poza grani­cami państwa
  • kobi­etą w ciąży
  • dzi­ałaczem opozy­cji antyko­mu­nisty­cznej lub osobą represjonowaną z powodów politycznych
  • osobą posi­ada­jącą orzecze­nie o znacznym stop­niu niepełnosprawności
  • osobą depor­towaną do pracy przy­mu­sowej lub osad­zoną w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Soc­jal­isty­cznych Repub­lik Radzieckich

Nie zapom­nij zabrać do szpi­tala doku­mentu, który potwierdza to prawo.

Szczegółów możesz się dowiedzieć na stronie NFZ.