Przyjęcie do szpitala

Zapisy pac­jen­tów na listy oczeku­ją­cych na udzielanie świad­czeń prowad­zone są na bieżąco i dokony­wane są po stwierdze­niu, że pac­jent posi­ada wyma­gane skierowanie do leczenia szpi­tal­nego lub ambulatoryjnego.

Pac­jen­tów zain­tere­sowanych wpisaniem się na listę oczeku­ją­cych prosimy o zgłosze­nie się do sekre­tariatu medy­cznego odpowied­niego Odd­zi­ału w godz­i­nach 7.0014.35 – oso­biś­cie lub telefonicznie.

Na liś­cie oczeku­ją­cych odno­towuje się, między innymi, następu­jące informacje:

· numer na liś­cie oczekujących,

· datę i godz­inę wpisu,

· imię i nazwisko pacjenta,

· numer PESEL, a w przy­padku jego braku, numer doku­mentu potwierdza­jącego tożsamość pacjenta,

· adres pacjenta,

· numer tele­fonu lub oznacze­nie innego sposobu komu­nikacji z pac­jen­tem, bądź jego opiekunem,

· rozpoz­nanie lub powód przyjęcia,

· planowany ter­min udzie­le­nia świadczenia,

· imię i nazwisko osoby dokonu­jącej wpisu.

Listy oczeku­ją­cych wraz z danymi osobowymi pac­jen­tów są spra­woz­dawane do NFZ.

Przy zapisie uwzględ­nia się 2 kat­e­gorie medy­czne pacjentów:

przy­padek pilny – jeśli ist­nieje konieczność pil­nego udzie­le­nia świad­czenia ze względu na dynamikę pro­cesu chorobowego i możli­wość szy­bkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.

przy­padek sta­bilny – to pac­jent, który nie zna­j­duje się w stanie wyma­ga­ją­cym nagłej inter­wencji medy­cznej i nie został zal­ic­zony do przy­pad­ków pilnych.

Wyz­nacze­nie ter­minu na liś­cie oczeku­ją­cych odbywa się zgod­nie z określoną kat­e­gorią medy­czną i według kole­jności zgłoszeń. Planowany ter­min udzie­le­nia świad­czenia oznac­zony jest poprzez wskazanie daty: dzień, miesiąc i rok. Pac­jent otrzy­muje pisemną infor­ma­cję o wyz­nac­zonym ter­minie wyko­na­nia świadczenia.

Prosimy o niezwłoczne powiadomie­nie odd­zi­ału w przy­padku rezy­gnacji z zaplanowanego świad­czenia lub prze­sunię­cia ter­minu. Infor­mu­jemy jed­nocześnie, że w przy­padku kiedy pac­jent nie stawi się w wyz­nac­zonym ter­minie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczeku­ją­cych na to świadczenie.

W przy­padku konieczności zmi­any ter­minu udzie­le­nia świad­czenia ze strony Szpi­tala będziemy się z Tobą kon­tak­tować tele­fon­icznie lub lis­townie. Może się zdarzyć, że powodu rezy­gnacji części pac­jen­tów lub w związku ze zwięk­sze­niem kon­traktu przez NFZ będziemy mogli zapro­ponować przyspiesze­nie ter­minu. Dlat­ego prosimy o powiadami­anie nas o zmi­any numeru tele­fonu do kon­taktu lub adresu.

Przyję­cie w try­bie nagłym

O kole­jności przyjęć decy­duje wyk­wal­i­fikowany per­sonel medy­czny na pod­stawie wstęp­nej oceny zagroże­nia życia i zdrowia. Pier­wszeństwo mają pac­jenci w ciężkim stanie oraz osoby przy­wiezione przez zespoły ratown­ictwa medycznego.

Pac­jenci z lże­jszymi schorzeni­ami muszą być przy­go­towani na ewen­tu­alny wydłużony czas przyję­cia z uwagi na pełnie­nie całodobowego ostrego dyżuru i możli­wości przyj­mowa­nia stanów nagłych. W niek­tórych przy­pad­kach czas oczeki­wa­nia może wynieść kilka godzin.

Izba Przyjęć nie jest miejscem pogłębionej diag­nos­tyki i docelowego leczenia. Jeśli konieczne jest naty­ch­mi­as­towe lecze­nie szpi­talne pac­jent będzie przyjęty do jed­nego z odd­zi­ałów szpitala.

Jeżeli wys­tępuje zagroże­nie życia i pac­jent wymaga leczenia spec­jal­isty­cznego, to zostanie przewieziony karetką do innej placówki o wyższym stop­niu ref­er­en­cyjności lub posi­ada­jącej odpowied­nie odd­zi­ały szpi­talne. W innych przy­pad­kach będzie zale­cone dal­sze lecze­nie lub diag­nos­tyka u swo­jego lekarza rodzin­nego, spec­jal­isty lub w try­bie planowym, w wybranym szpitalu.

Dla pac­jen­tów z nagłymi zachorowa­ni­ami, nagłym pogorsze­niem stanu zdrowia lub zaostrzeni­ami chorób przewlekłych, bez zagroże­nia życia, w dni powszed­nie do godziny 18:00 przez­nac­zone są porad­nie pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej, a od godziny 18:00 oraz w soboty, niedziele i święta nocna i świąteczna opieka zdrowotna dzi­ała­jąca w Ośrodku Zdrowia „Syme­tria” w Pszczynie, ul. Par­tyzan­tów 21 tel. 32 447 47 05

Przyję­cie w try­bie planowym

Pod­czas przyję­cia do SZPI­TALA JOAN­NI­TASPSZCZYNIE należy zabrać:

  • skierowanie do odd­zi­ału wys­taw­ione przez lekarza kieru­jącego (pac­jenci w sytu­ac­jach nagłych oraz kobi­ety do porodu przyj­mowani są bez skierowania),
  • dowód oso­bisty lub inny dowód tożsamości zaw­ier­a­jący zdję­cie i nr PESEL,
  • doku­men­tacja lekarska z poprzed­nich pobytów w odd­ziale lub w innym szpi­talu, np. karty infor­ma­cyjne, wyniki badań diagnostycznych
  • infor­ma­cję o przyj­mowanych stale lekach (jakie leki, ilość i częs­totli­wość przyj­mowa­nia) Pac­jenci przyj­mowani na odd­ział powinni zabrać ze sobą:
  • przy­bory toale­towe (mydło, szam­pon, szc­zoteczkę do zębów, pastę do zębów, przy­bory do gole­nia, grze­bień, ręczniki),
  • kap­cie,
  • zapas bielizny osobistej,
  • piżamę,
  • szlafrok.

Infor­ma­cje na temat przyjęć do szpi­tala można również znaleźć w zakładce Izba przyjęć.

Zobacz też: