Przyjęcie do szpitala

Przyję­cie w try­bie nagłym

O kole­jności przyjęć decy­duje wyk­wal­i­fikowany per­sonel medy­czny na pod­stawie wstęp­nej oceny zagroże­nia życia i zdrowia. Pier­wszeństwo mają pac­jenci w ciężkim stanie oraz osoby przy­wiezione przez zespoły ratown­ictwa medycznego.

Pac­jenci z lże­jszymi schorzeni­ami muszą być przy­go­towani na ewen­tu­alny wydłużony czas przyję­cia z uwagi na pełnie­nie całodobowego ostrego dyżuru i możli­wości przyj­mowa­nia stanów nagłych. W niek­tórych przy­pad­kach czas oczeki­wa­nia może wynieść kilka godzin.

Izba Przyjęć nie jest miejscem pogłębionej diag­nos­tyki i docelowego leczenia. Jeśli konieczne jest naty­ch­mi­as­towe lecze­nie szpi­talne pac­jent będzie przyjęty do jed­nego z odd­zi­ałów szpitala.

Jeżeli wys­tępuje zagroże­nie życia i pac­jent wymaga leczenia spec­jal­isty­cznego, to zostanie przewieziony karetką do innej placówki o wyższym stop­niu ref­er­en­cyjności lub posi­ada­jącej odpowied­nie odd­zi­ały szpi­talne. W innych przy­pad­kach będzie zale­cone dal­sze lecze­nie lub diag­nos­tyka u swo­jego lekarza rodzin­nego, spec­jal­isty lub w try­bie planowym, w wybranym szpitalu.

Dla pac­jen­tów z nagłymi zachorowa­ni­ami, nagłym pogorsze­niem stanu zdrowia lub zaostrzeni­ami chorób przewlekłych, bez zagroże­nia życia, w dni powszed­nie do godziny 18:00 przez­nac­zone są porad­nie pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej, a od godziny 18:00 oraz w soboty, niedziele i święta nocna i świąteczna opieka zdrowotna dzi­ała­jąca w Ośrodku Zdrowia „Syme­tria” w Pszczynie, ul. Par­tyzan­tów 21 tel. 32 447 47 05

Przyję­cie w try­bie planowym

Pod­czas przyję­cia do SZPI­TALA JOAN­NI­TASPSZCZYNIE należy zabrać:

  • skierowanie do odd­zi­ału wys­taw­ione przez lekarza kieru­jącego (pac­jenci w sytu­ac­jach nagłych oraz kobi­ety do porodu przyj­mowani są bez skierowania),
  • dowód oso­bisty lub inny dowód tożsamości zaw­ier­a­jący zdję­cie i nr PESEL,
  • doku­men­tacja lekarska z poprzed­nich pobytów w odd­ziale lub w innym szpi­talu, np. karty infor­ma­cyjne, wyniki badań diagnostycznych
  • infor­ma­cję o przyj­mowanych stale lekach (jakie leki, ilość i częs­totli­wość przyj­mowa­nia) Pac­jenci przyj­mowani na odd­ział powinni zabrać ze sobą:
  • przy­bory toale­towe (mydło, szam­pon, szc­zoteczkę do zębów, pastę do zębów, przy­bory do gole­nia, grze­bień, ręczniki),
  • kap­cie,
  • zapas bielizny osobistej,
  • piżamę,
  • szlafrok.

Infor­ma­cje na temat przyjęć do szpi­tala można również znaleźć w zakładce Izba przyjęć.

Zobacz też: