Wypis ze szpitala

Geriatria Pszczyna

O tym, że zosta­niesz wyp­isany ze szpi­tala dowiesz się odpowied­nio wcześnie od Two­jego lekarza prowadzącego. Dzięki temu będziesz mieć wystar­cza­jąco dużo czasu, aby spoko­jnie uporząd­kować swoje rzeczy i się spakować.

Wypis ze szpi­tala wiąże się z wydaniem Karty Infor­ma­cyjnej, w której zawarte są pod­sta­wowe infor­ma­cje o zab­ie­gach diagnostyczno-​leczniczych, jakie wobec Ciebie zas­tosowano, m.in. rozpoz­nanie choroby, wyniki badań diag­nos­ty­cznych, opis zas­tosowanego leczenia.

Kartę otrzy­masz w dwóch egzem­plarzach – jeden z nich przez­nac­zony jest dla lekarza pod­sta­wowej opieki zdrowotnej.

Zobacz też: