Materiały dla mediów

Do pobra­nia:

Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie rozpoczął dzi­ałal­ność 1 sierp­nia 2018 r. Prowad­zony jest przez spółkę Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o., której właś­ci­cielem jest powiat pszczyński.

W pszczyńskim szpi­talu dzi­ałają odd­zi­ały: Izba Przyjęć z Ambu­la­to­rium Urazowo-​Ortopedycznym, Odd­ział Ginekologiczno-​Położniczy, Odd­ział Neona­to­log­iczny, Odd­ział Neu­ro­log­iczny, Odd­ział Anestezjologii i Inten­sy­wnej Ter­apii, Odd­ział Chorób Wewnętrznych, Odd­ział Chirurgii Ogól­nej i Laparoskopowej, Odd­ział Chirurgii Urazowo-​Ortopedycznej, Odd­ział Geriatryczny.

Poza tym na tere­nie szpi­tala mieści się również Cen­tralna Steryl­iza­tor­nia, Medy­czne Lab­o­ra­to­rium Diag­nos­ty­czne, Pra­cow­nia Diag­nos­tyki Obra­zowej RTG oraz Pra­cow­nia Tomo­grafii Komputerowej.

Kon­takt dla mediów:

Bar­bara Zejma –Oracz

tel. 32 6115385

rzecznik@szpital.pszczyna.pl