Materiały dla mediów

Do pobra­nia:

Szpi­tal w Pszczynie prowad­zony jest przez SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE samorzą­dową sp. z o.o., której właś­ci­cielem jest powiat pszczyński i Gmina Pszczyna.

W pszczyńskim szpi­talu dzi­ałają odd­zi­ały: Izba Przyjęć z Ambu­la­to­rium Urazowo-​Ortopedycznym, Odd­ział Ginekologiczno-​Położniczy, Odd­ział Neona­to­log­iczny, Odd­ział Neu­ro­log­iczny, Odd­ział Anestezjologii i Inten­sy­wnej Ter­apii, Odd­ział Chorób Wewnętrznych, Odd­ział Chirurgii Ogól­nej i Laparoskopowej, Odd­ział Chirurgii Urazowo-​Ortopedycznej, Odd­ział Geri­atryczny oraz Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy.

Poza tym na tere­nie szpi­tala mieści się również Zakład Reha­bil­i­tacji, Pra­cow­nia Endoskopowa, Dział Steryl­iza­cji, Medy­czne Lab­o­ra­to­rium Diag­nos­ty­czne, Zakład Diag­nos­tyki Obra­zowej, porad­nie, Punkt Szczepień i Punkt Pobrań.

Kon­takt dla mediów:

Bar­bara Zejma –Oracz

tel. 32 6115385, 601 517 314

rzecznik@szpital.pszczyna.pl