Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna

Zdarzają się sytu­acje, że trzeba sięgnąć do doku­men­tacji, która została stwor­zona w szpi­talu w związku z udzielonymi świad­czeni­ami zdrowotnymi.

Doku­men­tacja medy­czna może być udostęp­niona pac­jen­towi, jego przed­staw­icielowi usta­wowemu lub oso­bie upoważnionej przez pacjenta.

Doku­men­tację medy­czną możesz otrzy­mać w formie kopii, wyciągu, odpisu lub wydruku bądź na infor­maty­cznym nośniku danych.

Więcej infor­ma­cji:

Zobacz też: