Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna

Opłata za udostęp­nie­nie doku­men­tacji medycznej

  1. Udostęp­nie­nie doku­men­tacji medy­cznej pac­jen­towi albo jego przed­staw­icielowi usta­wowemu po raz pier­wszy – bezpłatnie.
  2. Wysokość opłaty za udostęp­ni­anie doku­men­tacji medy­cznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pac­jenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

a) innym niż pac­jent lub jego przed­staw­iciel usta­wowy uprawnionym pod­miotom, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

b) kole­jnej kopii doku­men­tacji medy­cznej pac­jen­towi lub jego przed­staw­icielowi usta­wowemu, wynosi:

  • jedna strona wyciągu albo odpisu doku­men­tacji medy­cznej – 12,96 zł brutto w tym 23% podatku VAT;

  • jedna strona kopii doku­men­tacji medy­cznej albo wydruku doku­men­tacji medy­cznej – 0,45 zł brutto w tym 23% podatku VAT;

  • udostęp­ni­anie doku­men­tacji medy­cznej na infor­maty­cznym nośniku danych – 2,59 zł brutto w tym 23% podatku VAT.

Więcej infor­ma­cji:

Zobacz też: