po 30 czerwca 2018 r.

Jeśli leczyłeś się w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie po 1 sierp­nia 2018 r. i chcesz uzyskać dostęp do Two­jej doku­men­tacji zwróć się do:

SZPI­TALA JOAN­NI­TASPSZCZYNIE samorzą­dowej sp. z o.o., ul. dr. Witolda Antesa 11, 43200 Pszczyna

Od 1 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w szpi­talu w Pszczynie nie udzielano świad­czeń zdrowotnych.

Jeśli nie możesz oso­biś­cie ode­brać swo­jej doku­men­tacji, nie zapom­nij pisem­nie upoważnić daną osobę do udostęp­nienia doku­men­tacji medycznej.

Poniżej zna­jdziesz infor­ma­cje o opłat­ach za udostęp­ni­aną doku­men­tację medy­czną. Cen­nik za udostęp­ni­aną doku­men­tację medyczną

Kon­takt

Główny tele­fon kontaktowy:

32 611 53 00

Inne dane kontaktowe