Do 30 czerwca 2018

Jeśli udzielono Ci świad­czeń zdrowot­nych w pszczyńskim szpi­talu lub poradni przyszpi­tal­nej w okre­sie od 1 marca 2011r. do 30 czer­wca 2018r. i potrze­bu­jesz infor­ma­cji na ten temat, kore­spon­dencję (np. wniosek o udostęp­nie­nie doku­men­tacji medy­cznej) skieruj do do poprzed­niego dzierżawcy Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie, tj. Cen­trum Dial­iza Sp. z o.o.

Doku­men­tacja ta w chwili obec­nej dostępna jest w Zakładzie Usług Archi­wal­nych Mar­ian Wiśniowiecki, 44100 Gli­wice, ul. Plebis­cy­towa 1 pok. 103. tel.: (032) 2310940

W odniesie­niu do okresu sprzed 1 marca 2011 r. kore­spon­dencję (np. wniosek o udostęp­nie­nie doku­men­tacji medy­cznej) powinieneś skierować do Samodziel­nego Zakładu Opieki Zdrowot­nej w Pszczynie, 43200 Pszczyna ul. dra Antesa 4a.

W tych pod­mio­tach uzyskasz szczegółowe infor­ma­cje co do formy, czasu i ewen­tu­al­nej odpłat­ności za udostęp­nie­nie doku­men­tacji medycznej.