Pra­cow­nia Diag­nos­tyki Obra­zowej RTG

Pra­cow­nia Diag­nos­tyki Obra­zowej RTG

Kon­takt do Pra­cow­ni Diag­nos­tyki Obra­zowej RTG

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel.32 214 83 00 wewn. 409

tel.32 214 83 00 wewn. 230

Rejes­tracja zna­j­duje się na I piętrze i jest czynna w godz­i­nach pracy pracowni.

Możesz zare­je­strować się:

  • oso­biś­cie

  • przez osoby trzecie

  • tele­fon­icznie

Musisz z sobą zabrać:

  • skierowanie

  • doku­ment potwierdza­jący ubez­piecze­nie zdrowotne

  • dowód oso­bisty

Rejes­tracja do pra­cowni odbywa się w godz­i­nach jej pracy.

nr tel. 32 214 83 00 wewn. 230.

Trans­port pac­jen­tów odbywa się we włas­nym zakresie.

Zobacz też: Cen­nik usług