Tekst na stronie głównej

Na skróty

Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie jest jed­nos­tką prowad­zoną przez Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. i rozpoczął dzi­ałal­ność leczniczą 1 sierp­nia 2018 r.

Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. jest spółką, której właś­ci­cielem jest powiat pszczyński.

Dzi­ałal­ność lecznicza Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie kon­cen­truje się w zes­pole dwóch budynków połąc­zonych z sobą prze­jś­ciem na dwóch poziomach. Jeden z nich to wysoki budynek dziewię­ciopiętrowy, w którym mieści się więk­szość odd­zi­ałów szpi­tal­nych:

W niskiej, dwupiętrowej części szpi­tala mieści się:

W pobliżu wejś­cia głównego do szpi­tala zna­j­duje się szpi­talna kaplica. Bezpośred­nio przy wejś­ciu zna­j­duje się duży park­ing dla pac­jen­tów, odwiedza­ją­cych i pra­cown­ików Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie.

Szpi­tal usy­tuowany jest w ścisłym cen­trum Pszczyny – przy ul. dr. Witolda Antesa i z każdej strony otoc­zony jest wspani­ałą zie­lenią, która cieszy oczy o każdej porze roku.

Zobacz więcej o Szpitalu