Cennik usług

Tutaj możesz sprawdzić jakie są ceny usług świad­c­zonych w SZPI­TALU JOAN­NI­TASPSZCZYNIE.

Cen­nik świad­czeń 01.01.2023

Infor­ma­cje o odpłat­ności za udostęp­ni­aną doku­men­tację medy­czną zna­jdziesz tutaj: Cen­nik za doku­men­tację medyczną

Dopuszcza się pobieranie opłaty za prze­chowywanie zwłok pac­jenta przez okres dłuższy niż 72 godziny licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pac­jenta, od osób lub insty­tucji uprawnionych do pochowa­nia zwłok na pod­stawie ustawy z dnia 31 sty­cz­nia 1959 r. o cmen­tarzach i chowa­niu zmarłych oraz od pod­miotów, na zlece­nie których prze­chowuje się zwłoki w związku z toczą­cym się postępowaniem karnym. W Szpi­talu Joan­ni­tas opłata ta wynosi 92,25 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę. Opłaty nie pobiera się, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.