Historia Spółki

Inic­jatywa pow­sta­nia Spółki Cen­trum Przed­siębior­c­zości sięga roku 1998. Pod koniec lat 90-​tych, w ramach
„Kon­traktu dla wojew­ództwa katow­ick­iego” pow­stawały na tere­nie ówczes­nego wojew­ództwa katow­ick­iego liczne Ośrodki Wspiera­nia Przed­siębior­c­zości. Cen­trum Przed­siębior­c­zości Spółka Akcyjna z siedz­ibą w Woli rozpoczęła funkcjonowanie we wrześniu 1999 roku jako spółka samorzą­dowa powiatów pszczyńskiego, bieruńsko-​lędzińskiego oraz Gmin Miedźna i Bojs­zowy.
Pod­sta­wowy cel CP S.A. określono jako prze­ci­wdzi­ałanie bezrobo­ciu poprzez wspo­ma­ganie roz­woju małych
i śred­nich przed­siębiorstw w regionie, w którym doty­chczas domi­nowała monokul­tura gór­nicza. Od początku swo­jego ist­nienia CP S.A. real­i­zowała swoje zada­nia skierowane dla osób bezro­bot­nych i pra­cown­ików małych i śred­nich firm, poprzez bezpłatne świad­cze­nie usług infor­ma­cyjno – dorad­czych. Od początku swo­jego pow­sta­nia spółka pełni również funkcję zarządcy nieru­chomości, w tym zarządzała Parkiem Prze­mysłowym Ziemi Pszczyńskiej, który obe­j­mował nieru­chomości pozostałe po lik­wid­owanej Kopalni KWK „Czec­zott” (obec­nie KWK „Piast Ruch II”).

W 2013 roku doko­nano przek­sz­tałce­nia formy prawnej spółki ze spółki akcyjnej na spółkę z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią pod nazwą: „Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o.”

Od roku 2005 do roku 2018 głównym pro­filem dzi­ałal­ności była real­iza­cja pro­jek­tów współ­fi­nan­sowanych z Unii Europe­jskiej. Łącznie w lat­ach 20052015 zre­al­i­zowano 36 pro­jek­tów o wartości ponad 18 mln zł.
We wszys­t­kich pro­jek­tach zre­al­i­zowano założono wskaźniki.

Środki na real­iza­cję pro­jek­tów pochodz­iły z następu­ją­cych pro­gramów:
I. Sek­torowy Pro­gram Oper­a­cyjny Wzrost
Konkuren­cyjności Przed­siębiorstw, lata 20042006, w ramach którego zre­al­i­zowano:
– „Mod­ern­iza­cja budynku Ośrodka Wspiera­nia Przed­siębior­c­zości przy Cen­trum Przed­siębior­c­zości S. A. w Woli”
– „Utworze­nie Śląskiej Region­al­nej Sieci Insty­tucji Dorad­czo – Szkole­niowych”
– „Budowa sieci Punk­tów Kon­sul­ta­cyjnych w ramach KSU dla MSP
– „Usługi dorad­cze dla Parku Prze­mysłowego Ziemia Pszczyńska”

II. Sek­torowy Pro­gram Oper­a­cyjny Rozwój Zasobów Ludz­kich, lata 20042006:
– „Szansa na przyszłość – Kobi­ety na start”
– „Kobi­eta akty­wna – Kobi­eta pracu­jąca”
– „Nowoczesne kadry Insty­tucji Szkole­niowych i Powia­towych Urzędów Pracy wojew­ództwa śląskiego”
– „Kobi­ety z wolą”

III. Zin­te­growany Pro­gram Oper­a­cyjny Roz­woju Region­al­nego, lata 20042006:
– „Samoza­trud­nie­nie szansą na pracę – pro­mocja przed­siębior­c­zości w powiecie pszczyńskim”
– „Samoza­trud­nie­nie szansą na pracę – pro­mocja przed­siębior­c­zości w powiecie bieruńsko – lędz­ińskim”
– „Bądź dla siebie pra­co­dawcą – pro­mowanie przed­siębior­c­zości w powiecie pszczyńskim i bieruńsko-​lędzińskim”

IV. Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013:
– „Akty­wnie szukam pracy z „Indy­wid­u­al­nym Planem Dzi­ała­nia”
– „Nowe kwal­i­fikacje – nowe możli­wości dla osób powyżej 45 roku życia”
– „Lider – szkoła kadr dla pro­jek­tów na rzecz akty­wnej inte­gracji”
– „Szkoła lid­erów – budowa kadr dla pro­jek­tów społecznych”
– „Let­nia edukacja na rzecz inic­jatyw prze­ciw wyk­lucze­niu społecznemu”
– „Siła spraw­cza – kre­owanie inic­jatyw prze­ciw wyk­lucze­niu społecznemu”
– „By chci­ało się chcieć”
– „Cen­trum Inic­jatyw Orga­ni­za­cji Pozarzą­dowych – pro­gram wspar­cia NGO
– „Rozwój kom­pe­tencji pra­cown­ików samorzą­dowych w powiecie pszczyńskim„
– „Obsługa kom­put­era moją szansą na lep­sze jutro w życiu zawodowym„
– „Lędz­ińska Akademia Inic­jatyw Proin­te­gra­cyjnych„
– „LEP­SZY START=STABILNA FIRMA – lokalny pro­gram wspiera­nia przed­siębior­c­zości w powiat­ach pszczyńskim i bieruńsko-​lędzińskim„
– „Mag­a­zynier przyszłości – nowy zawód dla mieszkańców Woli„
– Punkt Kon­sul­ta­cyjny
– „Pro 45 – Pro­gram wspiera­nia przed­siębior­c­zości wśród osób bezro­bot­nych po 45 roku życia„
– „Wszyscy jesteśmy ogrod­nikami – wspar­cie dla mieszkańców gminy Bojs­zowy„
– „Waka­cyjna Szkoła Umiejęt­ności – Edy­cja II
– „Akademia poszanowa­nia energii„
– „Śląskie!- w stronę Słońca„
– Świad­cze­nie usług infor­ma­cyjnych i dorad­czych w sieci PK KSU
– „Przys­tanek Dżungla„
– „Wspar­cie roz­woju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdroże­nie nowa­torskiego sys­temu doskonale­nia nauczy­cieli”
– „Kom­pe­tentni w edukacji – Wdroże­nie sys­temu doskonale­nia nauczy­cieli w powiecie bieruńsko – lędz­ińskim„
– „Doskonale­nie nauczy­cieli drogą do sukcesu ucz­nia„
– Świad­cze­nie usług dorad­czych w Punk­tach Kon­sul­ta­cyjnych KSU (PK KSU)

W lat­ach 20052015 prowad­zony był Punkt Kon­sul­ta­cyjny KSU w ramach pro­jektu PARP – świad­c­zone były usługi infor­ma­cyjne i dorad­cze dla przed­siębior­ców oraz osób pode­j­mu­ją­cych dzi­ałal­ność gospo­dar­czą, z tego w lat­ach 20122015 zre­al­i­zowano 1486 usług infor­ma­cyjnych i 5740 godzin usług dorad­czych.

V. Region­alny Pro­gram Oper­a­cyjny Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20142020
– „Adap­tacja do zmian – wspar­cie akty­wiz­a­cji zawodowej i przedsiębiorczości”.

W dniu 11 kwiet­nia 2018r. spółka rozsz­erzyła swój zakres dzi­ałal­ności o prowadze­nie dzi­ałal­ności leczniczej, a od 1.08.2018 w ramach struk­tury Spółki reak­ty­wowano funkcjonowanie Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie. Pon­adto, od 2018 jedynym udzi­ałow­cem spółki jest Powiat Pszczyński.

Cer­ty­fikaty oraz wpisy do rejestrów:
– Od dnia 27.02.2006r. spółka posi­adała Cer­ty­fikat ISO 9001:2008 w zakre­sie świad­czenia usług szkole­niowych, infor­ma­cyjnych i dorad­czych ważny do 5.03.2018r. Z uwagi na zmi­anę pro­filu dzi­ałal­ności spółki recer­ty­fikacja w w/​w zakre­sie została zaw­ies­zona.
– Od 31.12.2004r. spółka posi­ada wpis do rejestru insty­tucji szkole­niowej o numerze ewiden­cyjnym 2.240004902004 w rejestrze insty­tucji szkole­niowych prowad­zonym przez Wojew­ódzki Urząd Pracy w Katow­icach.
– Od 14.12.2007r. posi­adamy wpis pod numerem 3219 do rejestru pod­miotów prowadzą­cych agencję zatrud­nienia upraw­ni­a­jący do świad­czenia usług: pośred­nictwa pracy, doradztwa per­son­al­nego lub porad­nictwa zawodowego prowad­zony przez Marsza­łka Wojew­ództwa Śląskiego.

Od 1 sierp­nia 2018 r. spółka rozpoczęła dzi­ałal­ność szpi­talną w budynku należą­cym do powiatu pszczyńskiego.

21 wrześ­nia 2021 r. Zarząd powiatu pszczyńskiego oraz Bur­mistrz Pszczyny pod­pisali akt notar­i­alny, na mocy którego Gmina Pszczyna objęła udzi­ały w spółce sta­jąc się w ten sposób jed­nym z jej wspól­ników. Spółka zmieniła również nazwę na SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE samorzą­dowa sp. z o.o. oraz siedz­ibę na Pszczynę, ul. dr. Witolda Antesa 11 Zmi­any zostały wpisane do Kra­jowego Rejestru Sądowego 11 lutego 2022 r. i od tego dnia spółka prowadząca pszczyńską placówkę szpi­talną może posługi­wać się nową nazwą – SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE.