Projekty UE zakończone

W lat­ach 20042018 z sukce­sem zre­al­i­zowal­iśmy 36 pro­jek­tów współ­fi­nan­sowanych ze środ­ków Unii Europejskiej:

36 - Tytuł pro­jektu: „Adap­tacja do zmian – wspar­cie akty­wiz­a­cji zawodowej i przed­siębior­c­zości” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 1 619 232,36 PLN,
Okres real­iza­cji pro­jektu: 16.08.201631.07.2018

35 - Tytuł pro­jektu: „Świad­cze­nie usług dorad­czych w Punk­tach Kon­sul­ta­cyjnych KSU (PK KSU)” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 210 798,00 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 07.01.201531.08.2015

34 - Tytuł pro­jektu: „Kom­pe­tentni w edukacji – Wdroże­nie sys­temu doskonale­nia nauczy­cieli w powiecie bieruńsko-​lędzińskim” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 949 864,00 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.10.201331.07.2015

33 - Tytuł pro­jektu: „Doskonale­nie nauczy­cieli drogą do sukcesu ucz­nia” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 461 779,90 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.07.201430.06.2015

32 - Tytuł pro­jektu: „Przys­tanek Dżungla” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 929 860,00 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.01.201331.12.2014

31 - Tytuł pro­jektu: „Świad­cze­nie usług infor­ma­cyjnych i dorad­czych w sieci PK KSU (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 558 639,46 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.09.201231.12.2013

30 - Tytuł pro­jektu: „Śląskie! – w stronę Słońca” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 201 042,42 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.04.201331.03.2014

29 - Tytuł pro­jektu: „Akademia poszanowa­nia energii” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 49 998,50 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 20.10.201219.03.2013

28 - Tytuł pro­jektu: „Waka­cyjna Szkoła Umiejęt­ności – Edy­cja II (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 47 341,04 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 20.06.201219.10.2012

27 - Tytuł pro­jektu: „Wszyscy jesteśmy ogrod­nikami – wspar­cie dla mieszkańców gminy Bojs­zowy”; (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 43 341,04 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.04.201231.07.2012

26 - Tytuł pro­jektu: „Pro 45 – Pro­gram wspiera­nia przed­siębior­c­zości wśród osób bezro­bot­nych po 45 roku życia” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 2 137 355,74 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.03.201029.02.2012

25 - Tytuł pro­jektu: „Punkt Kon­sul­ta­cyjny” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 712 256,93 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: wrze­sień 2008 – sty­czeń 2012

24 - Tytuł pro­jektu: „Mag­a­zynier przyszłości – nowy zawód dla mieszkańców Woli” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 47 600,00 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.10.201131.01.2012

23 - Tytuł pro­jektu: „Lep­szy Start = Sta­bilna Firma – lokalny pro­gram wspiera­nia przed­siębior­c­zości w powiat­ach pszczyńskim i bieruńsko-​lędzińskim” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 1 846 377,74 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.04.200931.03.2011

22 - Tytuł pro­jektu: „Lędz­ińska Akademia Inic­jatyw Proin­te­gra­cyjnych” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 47 971,88 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.03.201030.06.2010

21 - Tytuł pro­jektu: „Obsługa kom­put­era moją szansą na lep­sze jutro w życiu zawodowym” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 41 705,88 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.11.200928.02.2010

20 - Tytuł pro­jektu: „Rozwój kom­pe­tencji pra­cown­ików samorzą­dowych w powiecie pszczyńskim” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 1 049 750,00 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.09.200831.08.2010

19 - Tytuł pro­jektu: „Cen­trum Inic­jatyw Orga­ni­za­cji Pozarzą­dowych – pro­gram wspar­cia NGO (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 662 935,00 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.09.200831.08.2010

18 - Tytuł pro­jektu: „By chci­ało się chcieć” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 49 318,00 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.09.200831.12.2008

17 - Tytuł pro­jektu: „Siła spraw­cza – kre­owanie inic­jatyw prze­ciw wyk­lucze­niu społecznemu” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 49 692,00 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.08.200830.11.2008

16 - Tytuł pro­jektu: „Let­nia edukacja na rzecz inic­jatyw prze­ciw wyk­lucze­niu społecznemu” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 49 692,00 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.08.200830.11.2008

15 - Tytuł pro­jektu: „Szkoła lid­erów – budowa kadr dla pro­jek­tów społecznych” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 49 692,00 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.06.200830.09.2008

14 - Tytuł pro­jektu: „Lider – szkoła kadr dla pro­jek­tów na rzecz akty­wnej inte­gracji” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 49 692,00 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.06.200830.09.2008

13 - Tytuł pro­jektu: „Nowe kwal­i­fikacje – nowe możli­wości dla osób powyżej 45 roku życia” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 278 855,80 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.04.200831.12.2008

12 - Tytuł pro­jektu: „Akty­wnie szukam pracy z „Indy­wid­u­al­nym Planem Dzi­ała­nia” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 178 791,64 PLN
Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.04.2008 do 30.11.2008

11 - Tytuł pro­jektu: „Kobi­ety z Wolą” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 1 958 040,00 PLN;
Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.09.200628.03.2008

10 - Tytuł pro­jektu: „Usługi dorad­cze dla Parku Prze­mysłowego Ziemia Pszczyńska”
Wartość pro­jektu: 197 749,08 PLN; (Pobierz)
Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

9 - Tytuł pro­jektu: „Bądź dla siebie pra­co­dawcą – pro­mowanie przed­siębior­c­zości w powiecie pszczyńskim i bieruńsko-​lędzińskim” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 641 751,14 PLN;
Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.09.2006 r. do 31.03.2008 r.

8 - Tytuł pro­jektu: „Nowoczesne kadry Insty­tucji Szkole­niowych i Powia­towych Urzędów Pracy wojew­ództwa śląskiego” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 356 219,78 PLN;
Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.01.2007 r. do 31.03.2008 r.

7 - Tytuł pro­jektu: „Kobi­eta akty­wna – Kobi­eta pracu­jąca” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 838 982,97 PLN;
Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.09.2006 r. do 31.03.2008 r.

6 - Tytuł pro­jektu: „Samoza­trud­nie­nie szansą na pracę – pro­mocja przed­siębior­c­zości w powiecie bieruńsko – lędz­ińskim” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 1 168 411,00 PLN;
Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.07.2005 r. do 25.10.2007 r.

5 - Tytuł pro­jektu: „Samoza­trud­nie­nie szansą na pracę – pro­mocja przed­siębior­c­zości w powiecie pszczyńskim” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 1 165 483,00 PLN;
Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.07.2005 r. do 25.10.2007 r.

4 - Tytuł pro­jektu: „Szansa na przyszłość – Kobi­ety na start” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 356 085, 60 PLN;
Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.09.2005 r. do 29.09.2006 r.

3 - Tytuł pro­jektu: „Budowa sieci Punk­tów Kon­sul­ta­cyjnych w ramach KSU dla MSP (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 320 221,00 PLN;
Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.07.2005 r. do 31.12.2007 r.

2 - Tytuł pro­jektu: „Utworze­nie Śląskiej Region­al­nej Sieci Insty­tucji Dorad­czo – Szkole­niowych” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 224 200,00 PLN;
Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.04.2005 r. do 30.09.2006 r.

1 - Tytuł pro­jektu: „Mod­ern­iza­cja budynku Ośrodka Wspiera­nia Przed­siębior­c­zości przy Cen­trum Przed­siębior­c­zości S. A. w Woli” (Pobierz)
Wartość pro­jektu: 190 686,00 PLN;
Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.05.2005 r. do 31.12.2005 r.