O szpitalu

Szpital Pszczyna-budynek

SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE (wcześniej Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o.) prowad­zony jest przez spółkę, której wspól­nikami są powiat pszczyńskigmina Pszczyna. Rozpoczął dzi­ałal­ność leczniczą 1 sierp­nia 2018 roku.

Głównym przed­miotem dzi­ała­nia Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie jest udzielanie świad­czeń zdrowot­nych, świad­czeń szpi­tal­nych, stacjonarnych i całodobowych świad­czeń zdrowot­nych innych niż szpi­talne oraz ambu­la­to­ryjnych świad­czeń zdrowotnych.

Świad­czenia zdrowotne udzielane są w zakre­sie: lecze­nie szpi­talne, ambu­la­to­ryjna opieka spec­jal­isty­czna, świad­czenia pielę­gna­cyjne i opiekuńcze w ramach opieki dłu­goter­mi­nowej, diag­nos­tyka obra­zowa i lab­o­ra­to­ryjna, pro­gramy profilaktyczne.

Dzi­ałal­ność lecznicza SZPI­TALA JOAN­NI­TASPSZCZYNIE kon­cen­truje się w zes­pole dwóch budynków połąc­zonych z sobą prze­jś­ciem na dwóch poziomach.

Jeden z nich to wysoki budynek dziewię­ciopiętrowy, w którym zna­j­dują się takie jed­nos­tki szpi­tala jak:

W niskiej, dwupiętrowej części szpi­tala mieści się:

W pobliżu wejś­cia głównego do szpi­tala zna­j­duje się szpi­talna kaplica. Bezpośred­nio przy wejś­ciu zna­j­duje się duży park­ing dla pac­jen­tów, odwiedza­ją­cych i pracowników.

Szpi­tal usy­tuowany jest w ścisłym cen­trum Pszczyny – na ul. dr. Witolda Antesa i z każdej strony otoc­zony jest wspani­ałą zie­lenią, która cieszy oczy o każdej porze roku.

Zobacz też