RODO (dla gości)

KLAUZULA INFOR­MA­CYJNAPRZETWARZA­NIU DANYCH PRZEZ SZPI­TAL POWIA­TOWYPSZCZYNIEZAKRE­SIE MONITORINGU

Zgod­nie z art. 13 ust. 12 roz­porządzenia Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo­bod­nego przepływu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­tywy 95/​46/​WE (Dz. Urz. UE L119), zwane „RODO”, infor­muję że:

  1. Admin­is­tra­torem Pani/​Pana danych osobowych pochodzą­cych z mon­i­toringu wiz­yjnego jest Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Spółka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z siedz­ibą w Woli (43225), ul. Kopal­ni­ana 6, tel. 32 214 83 00

  2. Infor­ma­cje o sposo­bie i zakre­sie przetwarza­nia Pani/​Pana danych osobowych oraz przysługu­ją­cych Pani/​Panu uprawnieni­ach może Pani/​Pan uzyskać kon­tak­tu­jąc się z inspek­torem ochrony danych e-​mail: iod@szpital.pszczyna.pl lub pisem­nie na adres: Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie ul. dr Antesa 11, 43200 Pszczyna.

  3. Pani/​Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bez­pieczeństwa osób prze­by­wa­ją­cych na tere­nie Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie oraz ochrony mienia, na pod­stawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

  4. Mon­i­toringiem wiz­yjnym objęte są następu­jące obszary Szpitala:

    • ciągi piesze, korytarze
  5. Pani/​Pana dane osobowe mogą zostać udostęp­nione wyłącznie organom upoważnionym na pod­stawie odręb­nych przepisów prawa.

  6. Pani/​Pana dane osobowe będą zare­je­strowane w formie elek­tron­icznej w postaci obrazu z mon­i­toringu wiz­yjnego. Zapisy z mon­i­toringu prze­chowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nad­pisa­nia danych, nie dłużej niż dwa tygod­nie od dnia nagra­nia, a w przy­padku, gdy nagranie jest lub może być dowo­dem w postępowa­niu prowad­zonym na pod­stawie prawa – do czasu pra­wom­oc­nego zakończenia postępowa­nia. Po upły­wie tych okresów uzyskane w wyniku mon­i­toringu nagra­nia obrazu podle­gają zniszcze­niu poprzez nadpisanie.

  7. Jeśli uzna Pani/​Pan, iż przepisy roz­porządzenia zostały narus­zone przysługuje Pani/​Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.