Darczyńcy

Zarówno w cza­sie odzyski­wa­nia kon­traktu na prowadze­nie szpi­tala jak i w okre­sie, kiedy szpi­tal zaczął funkcjonować, przekon­al­iśmy się wielokrot­nie, jak wielu ludzi dobrej woli nas otacza. Czuliśmy, że mamy dla kogo wal­czyć i otacza nas wspar­cie. Żadne słowa nie wyrażą jak cen­nym darem jest dobre słowo, uśmiech innych i ulga na twarzach pac­jen­tów, którzy czują, że mają gdzie zwró­cić się o pomoc.

Są jed­nak dary, które mają wymiar finan­sowy. Stale wspiera nas powiat pszczyński, którego pomoc liczy się w mil­ionach. Jest wiele innych insty­tucji, które zde­cy­dowały się nas wesprzeć i nigdy tego nie zapom­n­imy. A przede wszys­tkim nie zapomną o tym pac­jenci, którzy mogą korzys­tać z ze sprzętu sfi­nan­sowanego przez określoną orga­ni­za­cję. Jed­nak i tu nie sposób zapom­nieć o tym, że za każdą orga­ni­za­cją stoją ludzie, którzy są naprawdę empaty­czni i hojni. Dzięku­jemy w imie­niu naszym i naszych pac­jen­tów! Poniżej przed­staw­iamy kro­nikę w układzie chrono­log­icznym przed­staw­ia­jącą dar­czyńców, którzy przy­czynili się do roz­woju naszego szpitala.

Trudno umieś­cić tu infor­ma­cje o wszys­t­kich dar­czyń­cach, którzy przy­czynili się do uru­chomienia lub roz­woju szpi­tala, wielu z nich chce pozostać anon­i­mowymi, jed­nakże pamię­tamy o nich i czu­jemy ogromną wdz­ięczność za każdy, nawet naj­drob­niejszy dar.

Już na początku funkcjonowa­nia naszego szpi­tala, w 2018 r. zwró­cil­iśmy się o pomoc do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Otrzy­mal­iśmy nowy inku­ba­tor, biliru­bi­nometr, urządze­nie do bada­nia słuchu oraz 2 kardiomonitory.

inkubator

kardiomonitor i bilirubinometr

zestaw do badania słuchu

Niedługo potem naw­iązany został kon­takt pomiędzy powiatem pszczyńskim, naszym szpi­talem oraz orga­ni­za­cją chary­taty­wną z Niemiec, która przekazała m.in. łóżka, mat­er­ace, szafki, chodziki, pod­nośniki, wyposaże­nie toale­towe oraz pryszni­cowe dla niepełnosprawnych – łącznie ok. 180 ele­men­tów. Początkiem czer­wca 2019 r. do szpi­tala przy­jechał ogromny trans­port, który prz­erósł nasze oczeki­wa­nia i stanowił mocny zas­trzyk w szpi­talne wyposaże­nie. Służy w dużej mierze w Zakładzie Pielęgnacyjno-​Opiekuńczym, geri­atrii oraz innych oddziałach.

dary z Niemiec

dary z Niemiec

dary z Niemiec

Wspo­mogły nas również niek­tóre gminy powiatu. Gminy już w 2018 r. zde­cy­dowały się na wspar­cie. Dzięki pomocy finan­sowej z Gminy Pszczyna (300.000 zł), Gminy Goczałkowice-​Zdrój (150.000 zł), Gminy Suszec w wysokości (110.000 zł), Gminy Miedźna (100.000 zł), Gminy Kobiór (50.000 zł), udało się w sierp­niu 2019 r. zakupić zestaw video endoskopowy, Ramię C oraz myjnię endoskopową. Zestaw video endoskopowy oraz myj­nia stanowią wyposaże­nie Pra­cowni endoskopii, nato­mi­ast Ramię C służy pac­jen­tom na bloku operacyjnym.

zestaw video endoskopowy

myjnia endoskopowa

Ramię C

Ramię C

W drugiej połowie listopada 2019 r. do szpi­tala przy­jechał kole­jny trans­port z darami od niemieck­iej fun­dacji, która mieści się w Anhalt-​Bitterfeld i pod­jęła się zor­ga­ni­zowa­nia pomocy dla naszego szpi­tala przekazu­jąc nam sprzęty, które z pewnoś­cią dobrze będą służyć naszym pac­jen­tom. Do naszej placówki trafiły łóżka mechan­iczne i elek­tryczne, mat­er­ace, krzesła toale­towe, chodziki, balkoniki reha­bil­i­ta­cyjne z kółkami, wózki inwalidzkie, ale także szafki przyłóżkowe. Łącznie prawie 150 elementów.

Dzięku­jemy za wszystko!