Darczyńcy

Zarówno w cza­sie odzyski­wa­nia kon­traktu na prowadze­nie szpi­tala jak i w okre­sie, kiedy szpi­tal zaczął funkcjonować, przekon­al­iśmy się wielokrot­nie, jak wielu ludzi dobrej woli nas otacza. Czuliśmy, że mamy dla kogo wal­czyć i otacza nas wspar­cie. Żadne słowa nie wyrażą jak cen­nym darem jest dobre słowo, uśmiech innych i ulga na twarzach pac­jen­tów, którzy czują, że mają gdzie zwró­cić się o pomoc.

Są jed­nak dary, które mają wymiar finan­sowy. Stale wspiera nas powiat pszczyński, którego pomoc liczy się w mil­ionach. Jest wiele innych insty­tucji, które zde­cy­dowały się nas wesprzeć i nigdy tego nie zapom­n­imy. A przede wszys­tkim nie zapomną o tym pac­jenci, którzy mogą korzys­tać z ze sprzętu sfi­nan­sowanego przez określoną orga­ni­za­cję. Jed­nak i tu nie sposób zapom­nieć o tym, że za każdą orga­ni­za­cją stoją ludzie, którzy są naprawdę empaty­czni i hojni. Dzięku­jemy w imie­niu naszym i naszych pac­jen­tów! Poniżej przed­staw­iamy kro­nikę w układzie chrono­log­icznym przed­staw­ia­jącą dar­czyńców, którzy przy­czynili się do roz­woju naszego szpitala.

Trudno umieś­cić tu infor­ma­cje o wszys­t­kich dar­czyń­cach, którzy przy­czynili się do uru­chomienia lub roz­woju szpi­tala, wielu z nich chce pozostać anon­i­mowymi, jed­nakże pamię­tamy o nich i czu­jemy ogromną wdz­ięczność za każdy, nawet naj­drob­niejszy dar.

Już na początku funkcjonowa­nia naszego szpi­tala, w 2018 r. zwró­cil­iśmy się o pomoc do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Otrzy­mal­iśmy nowy inku­ba­tor, biliru­bi­nometr, lampę do fototer­apii oraz 2 kardiomonitory.

inkubator

kardiomonitor i bilirubinometr

Niedługo potem naw­iązany został kon­takt pomiędzy powiatem pszczyńskim, naszym szpi­talem oraz orga­ni­za­cją chary­taty­wną z powiatu Anhalt-​Bitterfeld z Niemiec, która przekazała m.in. łóżka, mat­er­ace, szafki, chodziki, pod­nośniki, wyposaże­nie toale­towe oraz pryszni­cowe dla niepełnosprawnych – łącznie ok. 180 ele­men­tów. Początkiem czer­wca 2019 r. do szpi­tala przy­jechał ogromny trans­port, który prz­erósł nasze oczeki­wa­nia i stanowił mocny zas­trzyk w szpi­talne wyposaże­nie. Służy w dużej mierze w Zakładzie Pielęgnacyjno-​Opiekuńczym, geri­atrii oraz innych oddziałach.

dary z Niemiec

dary z Niemiec

dary z Niemiec

Wspo­mogły nas również niek­tóre gminy powiatu. Gminy już w 2018 r. zde­cy­dowały się na wspar­cie. Dzięki pomocy finan­sowej z Gminy Pszczyna (300.000 zł), Gminy Goczałkowice-​Zdrój (150.000 zł), Gminy Suszec w wysokości (110.000 zł), Gminy Miedźna (100.000 zł), Gminy Kobiór (50.000 zł), udało się w sierp­niu 2019 r. zakupić zestaw video endoskopowy, Ramię C oraz myjnię endoskopową. Zestaw video endoskopowy oraz myj­nia stanowią wyposaże­nie Pra­cowni endoskopii, nato­mi­ast Ramię C służy pac­jen­tom na bloku operacyjnym.

zestaw video endoskopowy

myjnia endoskopowa

Ramię C

Ramię C

W drugiej połowie listopada 2019 r. do szpi­tala przy­jechał kole­jny trans­port z darami od niemieck­iej fun­dacji, która mieści się w Anhalt-​Bitterfeld i pod­jęła się zor­ga­ni­zowa­nia pomocy dla naszego szpi­tala przekazu­jąc nam sprzęty, które z pewnoś­cią dobrze będą służyć naszym pac­jen­tom. Do naszej placówki trafiły łóżka mechan­iczne i elek­tryczne, mat­er­ace, krzesła toale­towe, chodziki, balkoniki reha­bil­i­ta­cyjne z kółkami, wózki inwalidzkie, ale także szafki przyłóżkowe. Łącznie prawie 150 elementów.

14 grud­nia pszczyński szpi­tal otrzy­mał kole­jne dary od współpracu­jącej z powiatem pszczyńskim niemieck­iej fun­dacji. Sprzęt jest obec­nie porząd­kowany i kom­ple­towany. Z pewnoś­cią zna­jdzie swoje miejsce na odd­zi­ałach szpi­tal­nych i będzie dobrze służył pac­jen­tom. W tym trans­porcie otrzy­mal­iśmy łącznie ok. 200 ele­men­tów wyposaże­nia, m.in. wózki inwalidzkie, łóżka, mat­er­ace, pod­nośniki do wanny. Dziękujemy!

Końcem grud­nia 2019 r. zostały do nas dostar­c­zone kole­jne sprzęty, które zostały zaku­pi­one z darow­izn Powiatu Pszczyńskiego oraz kilku gmin naszego powiatu. W Dziale Steryl­iza­cji została zamon­towała nowa myj­nia ultra­dźwiękowa służąca do wstęp­nego mycia narzędzi, która została sfi­nan­sowana z pieniędzy należą­cych do Gminy Kobiór (22 100, 48 zł) oraz Powiatu Pszczyńskiego (11 838,73 zł). Wózek na zestaw laparoskopowy służy na Bloku Oper­a­cyjnym, a jego zakup sfi­nan­sował Powiat Pszczyński (10 230 zł) oraz Gmina Pawłow­ice (2 730 zł). Również na Bloku Oper­a­cyjnym bez­pieczeństwo pac­jen­tom zapew­nia nowy defi­bry­la­tor, który kupi­ony został z pieniędzy podarowanych przez Gminę Pawłow­ice (27 270 zł). Zostal­iśmy również obdarzeni nowymi far­tuchami ochron­nych w różnych rozmi­arach do pracy w promieniowa­niu jonizu­ją­cym, które pozwalają chronić per­sonel przed szkodli­wymi promieni­ami RTG, jakie uwal­ni­ają się w trak­cie zabiegów, które wyma­gają korzys­ta­nia z Ramienia C. Dziękujemy!