Poradnia chirurgii ogólnej

Porad­nia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej.

Lokaliza­cja: wysoki budynek
Piętro: parter
Wejś­cie od strony: ul. Kor­fan­tego
Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Kierownik Poradni – mgr Bogusława Gamrot

Kon­takt do Poradni chirurgii ogólnej

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 03

Rejes­tracja zna­j­duje się na parterze i jest czynna codzi­en­nie w godz­i­nach pracy poradni: 7:0014:35.

Możesz zare­je­strować się:

  • oso­biś­cie

  • przez osoby trzecie

  • tele­fon­icznie

Musisz ze sobą zabrać:

  • skierowanie

  • doku­ment potwierdza­jący ubez­piecze­nie zdrowotne

Powinieneś również zabrać:

  • dowód oso­bisty

  • wyniki badań potwierdza­jące wstępną diagnozę

  • doku­men­tację z doty­chcza­sowego pro­cesu leczenia (karty infor­ma­cyjne z izby przyjęć lub z pobytu na odd­zi­ałach szpitalnych)