Poradnia chirurgii ogólnej

Porad­nia Chirurgii Ogólnej

Lokaliza­cja: wysoki budynek
Piętro: parter
Wejś­cie od strony: ul. Kor­fan­tego
Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Kierownik Poradni – lek. Leszek Cwynar

Kon­takt do Poradni Chirurgii Ogólnej

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel.32 214 83 00 wewn. 458 lub 208

Rejes­tracja zna­j­duje się na parterze i jest czynna codzi­en­nie w godz­i­nach pracy poradni.

Możesz zare­je­strować się:

  • oso­biś­cie

  • przez osoby trzecie

  • tele­fon­icznie

Musisz z sobą zabrać:

  • skierowanie

  • doku­ment potwierdza­jący ubez­piecze­nie zdrowotne

Powinieneś również zabrać:

  • dowód oso­bisty

  • wyniki badań potwierdza­jące wstępną diagnozę

  • doku­men­tację z doty­chcza­sowego pro­cesu leczenia (karty infor­ma­cyjne z izby przyjęć lub z pobytu na odd­zi­ałach szpitalnych)

Rejes­tracja do poradni odbywa się w godz­i­nach jej pracy.

nr tel. 32 214 83 00 wewn. 458 lub 208.

Trans­port pac­jen­tów odbywa się we włas­nym zakresie.