kontakt

SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE

ul. dr. Witolda Antesa 11
43200 Pszczyna

tel. 32 611 53 00

www​.szpi​tal​.pszczyna​.pl

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel.: 32 611 53 00 (szpi­tal) + numer wewnętrzny na dany oddział

tel.: 32 611 53 02 (administracja)

tel.: 32 611 53 07 (izba przyjęć)

SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE samorzą­dowa sp. z o.o.

siedz­iba: 43200 Pszczyna, ul. dr. Witolda Antesa 11

KRS: 0000479385

NIP: 6381522246

REGON: 276581253

BDO: 000072603

RPWDL: 000000200721

Prezes Zarządu Spółki – dr Katarzyna Michalik

Dyrek­tor Szpi­tala – dr Katarzyna Michalik

Zastępca dyrek­tora ds. medy­cznych – mgr Joanna Sojka

Zastępca dyrek­tora ds. eko­nom­icznych – Janusz Kasza

Odd­zi­ały

Bezpośred­nie dane kon­tak­towe poszczegól­nych jed­nos­tek szpi­tala można znaleźć w zakładce Odd­zi­ały.

Inspek­tor Ochrony Danych

email: iod@szpital.pszczyna.pl

Dział Zamówień Publicznych

e-​mail: zamowienia@szpital.pszczyna.pl

tel.: 32 611 53 76

Dział Kadr

tel.: 32 611 53 99

Dział Płac

tel.: 32 611 53 89

Dział Księ­gowości

tel.: 32 611 53 93

Dział Rozliczeń i Kontraktowania

tel.: 32 611 53 95

Dział Tech­niczny

tel.: 32 611 53 96 tel.: 32 611 53 97

Dział Gospo­dar­czy

tel.: 32 611 53 86

Dział Prawny

tel.: tel.: 32 611 53 85

praktyki/​staże/​wolontariat – tel.: 32 611 53 84

Kon­takt z mediami

Bar­bara Zejma-​Oracz

601 517 314

email: rzecznik@szpital.pszczyna.pl

Pobierz Press pack