kontakt

Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie

ul. dr. Witolda Antesa 11
43200 Pszczyna

tel. 32 214 83 10

www​.szpi​tal​.pszczyna​.pl

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel.: 32 214 83 10 (szpi­tal) + numer wewnętrzny na dany oddział

tel.: 32 214 83 00 (administracja)

tel.: 32 214 83 07 (izba przyjęć)

Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie

siedz­iba: 43225 Wola, ul. Kopal­ni­ana 6

KRS: 0000479385

NIP: 6381522246

REGON: 276581253

BDO: 000072603

RPWDL: 000000200721

Prezes Zarządu Spółki – dr n. med. Marcin Leśniewski

Dyrek­tor Szpi­tala – dr n. med. Marcin Leśniewski

Naczelna Pielęg­niarka – mgr Joanna Sojka

Odd­zi­ały

Bezpośred­nie dane kon­tak­towe poszczegól­nych jed­nos­tek szpi­tala można znaleźć w zakładce Odd­zi­ały.

Inspek­tor Ochrony Danych

email: iod@szpital.pszczyna.pl

Dział Zamówień Publicznych

e-​mail: zamowienia.szpital@powiat.pszczyna.pl

tel.: 32 214 83 01

Dział Kadr

tel.: 32 214 83 00 wewn. 453

Dział Płac

tel.: 32 214 83 00 wewn. 418

Dział Księ­gowości

tel.: 32 214 83 00 wewn. 202

Dział Rozliczeń i Kontraktowania

tel.: 32 214 83 00 wewn. 234

Dział Tech­niczny

tel.: 32 214 83 00 wewn. 201

Dział Admin­is­tracji

tel.: 32 214 83 00 wewn. 349

Dział Prawny i Nauki

tel.: 32 214 83 00 wewn. 430

praktyki/​staże/​wolontariat – tel.: 32 214 83 00 wewn. 227

fax: 32 214 83 02

Kon­takt z mediami

Bar­bara Zejma-​Oracz

601 517 314

email: rzecznik@szpital.pszczyna.pl

Pobierz Press pack