Izba przyjęć

Lokaliza­cja: niski budynek
Piętro: parter
Wejś­cie od strony: ul. dr. Witolda Antesa

Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Kierownik Izby przyjęć – lek. Tomasz Podgórski

Odd­zi­ałowa Izby przyjęć – lic. Jolanta Bednarz

Kon­takt do Izby przyjęć

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 07

Izba przyjęć Szpital Pszczyna

O Izbie przyjęć

Izba przyjęć zna­j­duje się na parterze szpi­tala. Na Izbę przyjęć można wejść od ul. dr. Witolda Antesa i tam też umiejs­cowiony jest obsz­erny parking.

Izba Przyjęć udziela pomocy medy­cznej w sytu­ac­jach zagroże­nia życia i zdrowia, wynika­ją­cych ze schorzeń internisty­cznych, ortope­dy­cznych, chirur­gicznych, neu­ro­log­icznych, spowodowanych urazami lub wyma­ga­ją­cych hos­pi­tal­iza­cji w Odd­ziale anestezjologii i inten­sy­wnej ter­apii. Pac­jen­tki do porodu są zabez­pieczane przez Położniczą izbę przyjęć (wejś­cie przez Izbę przyjęć)

Łącznie Izba przyjęć naszego szpi­tala przyj­muje ok. 1200 pac­jen­tów miesięcznie.

Pac­jenci na Izbie przyjęć przyj­mowani są w try­bie planowym i w try­bie nagłym.

Przyję­cie w try­bie nagłym

O kole­jności przyjęć decy­duje wyk­wal­i­fikowany per­sonel medy­czny na pod­stawie wstęp­nej oceny zagroże­nia życia i zdrowia. Pier­wszeństwo mają pac­jenci w ciężkim stanie oraz osoby przy­wiezione przez zespoły ratown­ictwa medycznego.

Pac­jenci z lże­jszymi schorzeni­ami muszą być przy­go­towani na ewen­tu­alny wydłużony czas przyję­cia z uwagi na pełnie­nie całodobowego ostrego dyżuru i możli­wości przyj­mowa­nia stanów nagłych.

Izba przyjęć nie jest miejscem pogłębionej diag­nos­tyki i docelowego leczenia. Jeśli konieczne jest naty­ch­mi­as­towe lecze­nie szpi­talne pac­jent będzie przyjęty do jed­nego z odd­zi­ałów szpitala.

Jeżeli wys­tępuje zagroże­nie życia i pac­jent wymaga leczenia spec­jal­isty­cznego, to zostanie przewieziony do innej placówki o wyższym stop­niu ref­er­en­cyjności lub posi­ada­jącej odpowied­nie odd­zi­ały szpi­talne. W innych przy­pad­kach będzie zale­cone dal­sze lecze­nie lub diag­nos­tyka u swo­jego lekarza rodzin­nego, spec­jal­isty lub w try­bie planowym, w wybranym szpitalu.

Dla pac­jen­tów z nagłymi zachorowa­ni­ami, nagłym pogorsze­niem stanu zdrowia lub zaostrzeni­ami chorób przewlekłych, bez zagroże­nia życia, w dni powszed­nie do godziny 18:00 przez­nac­zone są porad­nie pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej, a od godziny 18:00 oraz w soboty, niedziele i święta Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dzi­ała­jąca także w Szpi­talu Joan­ni­tas w Pszczynie tel. 32 611 53 01

Przyję­cie w try­bie planowym

Pac­jenci kieru­jący się na planowy zabieg wchodzą przez Izbę przyjęć Szpitala.

Pod­czas przyję­cia do SZPI­TALA JOAN­NI­TASPSZCZYNIE należy zabrać:

  • skierowanie do odd­zi­ału wys­taw­ione przez lekarza kieru­jącego (pac­jenci w sytu­ac­jach nagłych oraz kobi­ety do porodu przyj­mowani są bez skierowania),
  • dowód oso­bisty lub inny dowód tożsamości zaw­ier­a­jący zdję­cie i nr PESEL,
  • doku­men­tację lekarską z poprzed­nich pobytów w odd­ziale lub w innym szpi­talu, np. karty infor­ma­cyjne, wyniki badań diagnostycznych
  • infor­ma­cję o przyj­mowanych stale lekach (jakie leki, ilość i częs­totli­wość przyjmowania)

Pac­jenci przyj­mowani na odd­ział powinni zabrać ze sobą: – przy­bory toale­towe (mydło, szam­pon, szc­zoteczkę do zębów, pastę do zębów, przy­bory do gole­nia, grze­bień, ręczniki), – kap­cie, – zapas bielizny oso­bis­tej, – piżamę, – szlafrok.

Kon­takt do Izby przyjęć

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 07

Zobacz też: