Znieczulenia

Z pewnoś­cią den­er­wu­jesz się tym, że zachodzi konieczność zas­tosowa­nia u Ciebie znieczu­le­nia. Boisz się, że pomimo wszys­tko będzie Cię boleć lub zwycza­jnie nie wiesz czego się spodziewać i jakie efekty może wywołać u Ciebie zas­tosowane znieczu­le­nie. Nasi zespół medy­czny wie, że masz obawy, dlat­ego też wszys­tko Ci wyjaśni i odpowie na każde pytanie. Pamię­taj, masz prawo zadawać pyta­nia tak długo, aż wszys­tko zrozu­miesz. Z pewnoś­cią jed­nak wolisz zdobyć jak najwięcej wiedzy jeszcze przed roz­mową z medykiem. Dlat­ego też, nasz per­sonel medy­czny opra­cował dla Ciebie infor­ma­cję o znieczu­le­ni­ach. Spoko­jnie i uważnie ją przeczy­taj, a potem postaraj się szcz­erze wypełnić anki­etę anestezjo­log­iczną ( anki­eta anestezjo­log­iczna ). Pamię­taj, że chodzi o Twoje zdrowie!

Szanowny Pac­jen­cie /​Pac­jen­tko!

Aby szy­bko i bez­piecznie wykonać u Państwa zaplanowaną oper­ację oraz niek­tóre zabiegi diag­nos­ty­czne konieczne jest znieczu­le­nie.

W trak­cie kon­sul­tacji, anestezjolog po zapoz­na­niu się z Państwa stanem zdrowia oraz całoś­cią doku­men­tacji medy­cznej, wskaże znieczu­le­nie najbardziej dla Państwa odpowied­nie. W trak­cie roz­mowy odpowie także na wszys­tkie Państwa pyta­nia doty­czące znieczu­le­nia. Poin­for­muje Państwa również o ewen­tu­al­nych dodatkowych bada­ni­ach koniecznych do wyko­na­nia przed znieczu­le­niem oraz przy­pomni o przestrze­ga­niu zasad. Znieczu­le­nie będzie wyko­nane na sali oper­a­cyjnej lub w spec­jal­nie do tego przez­nac­zonym pomieszcze­niu. Nad Państwa zdrowiem przez cały czas znieczu­le­nia będzie czuwał zespół anestezjo­log­iczny (anestezjolog i pielęg­niarka). Do jego zadań będzie należało: mon­i­torowanie czyn­ności życiowych orga­nizmu oraz reagowanie w przy­padku wys­tąpi­enia stanów bezpośred­nio mu zagraża­ją­cych, stworze­nie najlep­szych warunków oper­a­torowi do wyko­na­nia zabiegu oraz wstępne poop­er­a­cyjne lecze­nie prze­ci­w­bólowe. Znieczu­le­nie, które ostate­cznie zostanie z Państwa udzi­ałem wybrane, zależy od wielu czyn­ników, włącza­jąc w to: państwa stan zdrowia, rozległość oraz czas trwa­nia oper­acji, umiejs­cowie­nie okol­icy oper­owanej, Państwa pref­er­encje, pref­er­encje anestezjologa. Nadrzęd­nym celem, którym kieru­jemy się przy wyborze znieczu­le­nia, jest bez­pieczeństwo pacjenta.

Zdarza się cza­sami, że uzgod­niony rodzaj znieczu­le­nia nie wystar­cza do przeprowadzenia zabiegu lub nie można go wykonać. Jeżeli będzie to możliwe i zostanie z Państ­wem uzgod­nione pod­czas roz­mowy prze­d­op­er­a­cyjnej, zostanie zas­tosowany inny rodzaj znieczu­le­nia. Jeżeli nie, konieczne będzie odstąpi­e­nie od zabiegu. Prosimy o cier­pli­wość, jeżeli anestezjolog zade­cy­duje o odrocze­niu zabiegu. Zauważone prob­lemy zdrowotne zostaną wyjaśnione w celu uniknię­cia zdarzeń niepożą­danych. Jeżeli będą Państwo pod wpły­wem leków mają­cych wpływ na stan świado­mości lub alko­holu będą Państwo trak­towani jak osoby, które nie są w stanie wyrazić świadomej zgody na znieczu­le­nie. Jeżeli w którymkol­wiek momen­cie zde­cy­dują Państwo, że nie chce­cie być oper­owani czy też znieczu­lani w uzgod­niony wcześniej sposób (nawet leżąc na stole oper­a­cyjnym), lekarz anestezjolog wypeł­ni­a­jąc Państwa wolę odstąpi od znieczu­le­nia i skieruje Państwa z powrotem do odd­zi­ału. Zgod­nie z prawem, po roz­mowie z anestezjolo­giem, przed wyko­naniem znieczu­le­nia muszą Państwo wyrazić na nie świadomą zgodę. To znaczy, że jest ona ważna jedynie wów­czas, kiedy została wyrażona przy pełnym zrozu­mie­niu przez Państwa sposobu znieczu­le­nia, zagrożeń z nim związanych oraz możli­wości zas­tosowa­nia innego sposobu leczenia. Ma ona formę pisemną i jest potwierd­zona Państwa czytel­nym pod­pisem. Jeżeli nie mogą się Państwo pod­pisać, będziecie mogli Państwo złożyć oświad­cze­nie woli w formie pisem­nej w ten sposób, że uczyn­i­cie Państwo na doku­men­cie tus­zowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez Państwa upoważniona wyp­isze swoje imię i nazwisko oraz złoży swój podpis.

W niek­tórych sytu­ac­jach decyzję o zgodzie na znieczu­le­nie pode­jmie za Państwa wasz opiekun prawny lub pode­jmiecie ją wspól­nie (np. rodz­ice wraz z dzieck­iem po ukończe­niu 16 r. ż.). W wyjątkowych, nagłych sytu­ac­jach może zaist­nieć konieczność zmi­any uzgod­nionego wcześniej leczenia, a Państwo nie będą w stanie o tym decy­dować. W takich sytu­ac­jach zgod­nie z obow­iązu­ją­cymi przepisami prawa, zgoda lub sprze­ciw rodziny nie będą brane pod uwagę, a decyzja pod­jęta zostanie za Państwa przez lekarzy lub jeżeli będzie na to czas – Sąd Opiekuńczy (zgod­nie z obow­iązu­ją­cym prawem).

W związku z powyższym prosimy o uważné przeczy­tanie infor­ma­cji o rodza­jach znieczuleń, możli­wych powikła­ni­ach, zalece­ni­ach przed znieczu­le­niem oraz o wypełnie­nie anki­ety anestezjo­log­icznej tak aby byli państwo w pełni gotowi do roz­mowy z anestezjolo­giem o znieczuleniu.

  1. Znieczu­le­nie ogólne (tzw. Narkoza)

Stosowane najczęś­ciej do dużych zabiegów oper­a­cyjnych na jamie brzusznej, klatce pier­siowej. Polega na zniesie­niu wielu funkcji orga­nizmu pac­jenta na czas oper­acji (w tym świado­mości, odczuwa­nia bólu, możli­wości samodziel­nego odd­y­cha­nia, porusza­nia się), poprzez podaż odpowied­nich leków bezpośred­nio do żyły lub do wdy­chanego powi­etrza. Często pod­czas tego typu znieczu­le­nia, poprzez rurkę wprowad­zoną do gardła lub tchaw­icy, odd­y­cha za pac­jenta urządze­nie zwane res­pi­ra­torem. Znieczu­le­nie ogólne może być łąc­zone z blokadami ner­wów obwodowych lub znieczu­le­niem zewnątrzoponowym.

  1. Anal­gosedacja /​sedacja – tzw “znieczu­le­nie krótkie”

Polega na podaży leków powodu­ją­cych złagodze­nie nieprzy­jem­nych doz­nań oraz często, ale nie zawsze niepamięć zdarzenia, przy zachowanej współpracy pac­jenta. Uzyskuje się ją poprzez podaż leków znieczu­la­ją­cych dożyl­nie lub wziewnie. Samodziel­nie stosowana jest wystar­cza­jąca przy zab­ie­gach diag­nos­ty­cznych o niewielkim nasile­niu bólu (kolonoskopia, małe zabiegi gineko­log­iczne, bolesna zmi­ana opa­trunku, nastaw­ie­nie kończyny). Często jest uzu­pełnie­niem znieczu­le­nia region­al­nego lub miejs­cowego (patrz niżej).

  1. Mon­i­torowana Opieka Anestezjologiczna

Polega na mon­i­torowa­niu przez anestezjologa para­metrów życiowych pac­jenta (odd­ech, ciśnie­nie, praca serca, świado­mość) pod­czas zabiegu, który oper­a­tor może wykonać w znieczu­le­niu miejs­cowym lub w przy­padku jego min­i­mal­nej bolesności bez znieczu­le­nia. Jeżeli będzie to konieczne (ból, niepokój, brak współpracy z pac­jen­tem) anestezjolog inter­we­ni­uje, aby umożli­wić bez­pieczne wyko­nanie zabiegu.

  1. Znieczu­le­nie pod­pa­jęczynówkowe /​zewnątr­zo­ponowe (tzw. znieczu­le­nie do pleców lub krę­gosłupa) z możli­woś­cią podaży leków nasen­nych (sedacją – patrz wyżej)

Polega na cza­sowym zniesie­niu odczuwa­nia bólu, często również ruchu, w dol­nych częś­ci­ach ciała (od pasa w dół), z możli­woś­cią zachowa­nia świado­mości pod­czas zabiegu. Uzyskuje się je poprzez podaż leku znieczu­la­jącego bezpośred­nio do kanału krę­gowego w pobliże ner­wów wychodzą­cych z rdzenia krę­gowego (tzw. punkcja), cza­sami anestezjolog może pozostawić w pobliżu ner­wów spec­jalny cewnik, aby po oper­acji można było podawać leki prze­ci­w­bólowe w sposób ciągły.

  1. Blokada poje­dynczych ner­wów /​grup ner­wów z możli­woś­cią podaży leków nasennych

Polega na cza­sowym zniesie­niu odczuwa­nia bólu i/​lub zniesie­niu ruchu, w określonej okol­icy ciała (najczęś­ciej na kończy­nach). Uzyskuje się ją poprzez podaż leku znieczu­la­jącego w pobliże ner­wów zaopa­tru­ją­cych daną okolicę ciała poprzez poje­dyncze lub wielokrotne nakłu­cia. Cza­sami znieczu­le­nie uzyskuje się przez podaż leku do żyły kończyny w której za pomocą spec­jal­nego manki­etu zatrzy­mano na pewien czas przepływ krwi.

RYZYKO ZNIECZU­LE­NIA – Jak każda inter­wencja medy­czna tak i znieczu­le­nie wiąże się z ryzykiem wys­tąpi­enia powikłań. Aby państwa zgoda na znieczu­le­nie była zgod­nie z prawem świadoma, muszą państwo zostać poin­for­mowani o tym ryzyku. Poniżej przed­staw­iono powikła­nia, związane ze znieczu­le­niem, pod wzglę­dem częs­tości występowania:

Bardzo częste (1:11:9) (odpowiada praw­dopodobieństwu wyrzuce­nia orła/​reszki 1:2, wyrzuce­niu szóstki przy rzu­cie kostką 1:6): Niedostate­czne opanowanie bólu poop­er­a­cyjnego 1:2, ból gardła 1:2, wymioty/​nudności 1:4, utrud­niony kon­takt słowny, krótkotr­wałe (do tygod­nia) zaburzenia ori­en­tacji (u ludzi po 60 roku życia) 1:4, zawroty głowy 1:5, dreszcze 1;5, bóle głowy 1:5, bóle pleców (im dłuższa oper­acja tym częściej)1:25, prze­jś­ciowa niedrożność tęt­nicy po kani­u­lacji 1:5, prze­jś­ciowa głu­chota (po znieczu­le­niu pod­pa­jęczynówkowym) 1:7;

Częste (1:10 do 1:99 ) (odpowiada praw­dopodobieństwu wylosowa­nia trójki w LOTTO 1:11, otrzy­ma­niu dwóch par w pok­erze 1:20, wyrzuce­niu dwóch szóstek kostką pod rząd 1:36, otrzy­ma­niu trójki w pok­erze 1:50, ryzyku śmierci mężczyzny w wieku 5564 lat 1:74): Silny ból po dużych oper­ac­jach 1:10, pop­unkcyjne bóle głowy (w dniu oper­acji) 1:10, wys­tępowanie zaburzeń ori­en­tacji (u ludzi powyżej 60 roku życia) w okre­sie 3 miesięcy od znieczu­le­nia 1:10, prze­jś­ciowe zaburzenia widzenia (po znieczu­le­niu ogól­nym) 1:20, bóle mięśni 1:20, chrypka 1:20, odma (po znieczu­le­niu splotu ner­wowego) 1:20, urazy jamy ust­nej 1:20, pow­stanie krwiaków przy kani­u­lacji dużych naczyń żyl­nych 1:35, ponowny zawał serca 1:40, zgon pod­czas oper­acji w try­bie naty­ch­mi­as­towym 1:40, prze­jś­ciowe uszkodze­nie ner­wów powodu­jące zaburzenia czucia/​zaburzenia ruchu (znieczu­le­nie ogólne) 1:50, cza­sowe zatrzy­manie moczu (po blokadach cen­tral­nych) 1:50;

Niezbyt częste (1:100 do 1:999) (odpowiada praw­dopodobieństwu wylosowa­nia czwórki w LOTTO 1:206, otrzy­ma­niu fula w pok­erze 1:700): Trwałe zaburzenia ori­en­tacji (u ludzi powyżej 60 roku życia) 1:100, przedłuża­jące się pop­unkcyjne bóle głowy 1:100, całkowita niedrożność tęt­nicy (po kani­u­lacji) 1:100, uraz zębów 1:100, zachowana świado­mość bez poczu­cia bólu (pod­czas znieczu­le­nia ogól­nego) 1:300, zgon w okre­sie około­op­er­a­cyjnym z jakiejkol­wiek przy­czyny 1:200, trwałe uszkodze­nie nerwu łok­ciowego (znieczu­le­nie ogólne) 1:300, napad padaczkowy (znieczu­le­nie region­alne) 1:500;

Rzad­kie (1:1000 do 1:9999) (odpowiada praw­dopodobieństwu zgonu pod­czas testu wysiłkowego 1:2000, otrzy­ma­nia karety w pok­erze 1:4000, śmierci w wypadku dro­gowym w ciągu roku 1:8000): Uszkodze­nie rogówki 1:1000, trwałe uszkodze­nie innych ner­wów niż łok­ciowy (znieczu­le­nie ogólne) 1:1000, toksy­czne dzi­ałanie leków stosowanych do znieczu­le­nia region­al­nego /​miejs­cowego 1:1500, powrót świado­mości z bólem (znieczu­le­nie ogólne) 1:3000, zatrzy­manie pracy serca 1:1500 do 3000, trwałe uszkodze­nie ner­wów po znieczu­le­niu zewnątr­zo­ponowym 1:2000, trwałe uszkodze­nie ner­wów po znieczu­le­niu pod­pa­jęczynówkowym i blokadzie obwodowej 1:5000, ropień nadt­wardówkowy (po znieczu­le­niu zewnątr­zo­ponowym) 1:5000, zgon związany ze znieczu­le­niem u pac­jen­tów ciężko chorych (alko­hol­icy; pac­jenci z niewydol­noś­cią serca, z pato­log­iczną otyłoś­cią, z ciężkimi chorobami płuc, dial­i­zowani, ze źle kon­trolowaną cukrzycą) 1:5000;

Bardzo rzad­kie (1:10000 do 1:99999) (odpowiada praw­dopodobieństwu przy­pad­kowego zgonu w domu 1:11000, wylosowa­niu piątki w LOTTO 1:11000, zgonu pod­czas lotu na lotni 1:80000): Uczu­le­nie na leki 1:10000, trwała głu­chota (znieczu­le­nie ogólne) 1:10000, toksy­czne dzi­ałanie leków stosowanych do znieczu­le­nia zewnątr­zo­ponowego 1:10000, zatrzy­manie krąże­nia związane ze znieczu­le­niem region­al­nym 1:15000, zgon związany ze znieczu­le­niem 1:50000, poraże­nie ner­wów cza­szkowych (po znieczu­le­niu pod­pa­jęczynówkowym) 1:50000;

Spo­rady­czne (poniżej 1:1000000) (odpowiada praw­dopodobieństwu zgonu w wypadku kole­jowym 1:500000, otrzy­ma­niu pok­era 1:650000): Zgon związany ze znieczu­le­niem pac­jen­tów w dobrym stanie zdrowia 1:100000, poraże­nie czterokończynowe (znieczu­le­nie pod­pa­jęczynówkowe /​zewnątr­zo­ponowe) 1:100000, trwała śle­pota (znieczu­le­nie ogólne) 1:125000, krwiak nadt­wardówkowy (znieczu­le­nie pod­pa­jęczynówkowe /​zewnątr­zo­ponowe) 1:200000.

Po uważnym przeczy­ta­niu Infor­ma­cji o znieczu­le­niu prosimy o wypełnie­nie anki­ety anestezjo­log­icznej: anki­eta anestezjologiczna