1% dla szpitala

Wiele osób angażuje się w rozwój pszczyńskiego szpi­tala. Zaw­iązano współpracę z orga­ni­za­cją pożytku pub­licznego „Omnibus”, która umożli­wiła rozpoczę­cie akcji zbiera­nia fun­duszy na spec­jal­isty­czny sprzęt dla naszej placówki.

W ramach tej akcji w 2019 r. odbyły się chary­taty­wne imprezy: spek­takl „Bajka na nie­pogodę” oraz kon­cert „Nar­o­dziny Gwiazd”. Uru­chomiono zbiórkę inter­ne­tową, umożli­wiono przekazanie darow­izny w formie przelewu, a także 1% podatku na rzecz pszczyńskiej placówki. Łącznie udało się zebrać ok. 60 tys. zł.

Pieniądze te przez­nac­zone zostały na zakup sprzętu dla potrzeb naszych najmłod­szych pac­jen­tów – na głow­icę ultra­sono­graficzną. Sko­rzys­tali również pac­jenci odd­zi­ału geri­atrycznego, którzy mogą sko­rzys­tać z nowego aparatu EKG, kar­diomon­i­tora oraz rejes­tra­tora holtera EKG. Odd­ział Chirurgii Ogól­nej i Laparoskopowej, Odd­ział Chirurgii Urazowo-​Ortopedycznej oraz Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy otrzy­mały aparaty EKG, nato­mi­ast Odd­ział Ginekologiczno-​Położniczy, Odd­ział Neu­ro­log­iczny oraz Odd­ział Chorób Wewnętrznych dys­ponują nowymi kardiomonitorami.

To wszys­tko udało się zakupić dzięki pieniąd­zom, jakie zostały przekazane przez ludzi dobrej woli, którzy uznali, że chcą i mają możli­wość wspar­cia pszczyńskiej placówki.

W tym roku również akcje na rzecz szpi­tala są kon­tyn­uowane. Dlat­ego też, jeśli tylko masz potrzebę i możli­wość wspar­cia roz­woju szpi­tala, to możesz to zro­bić na 2 sposoby: wspar­cie za pomocą 1% podatku oraz wyko­nanie przelewu z darow­izną na konto ze wskazaniem celu darow­izny. Poniżej zna­jdziesz szczegóły każdej z akcji.

1.

W ramach corocznego rozliczenia podatkowego możesz zde­cy­dować o wspar­ciu szpi­tala i przekazać 1% podatku na rzecz szpi­tala – wystar­czy w odpowied­nią rubrykę w zez­na­niu podatkowym wpisać:

nr KRS: 0000237488

pełną nazwę: Sto­warzysze­nie na Rzecz Wspiera­nia Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus”

cel szczegółowy: SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE

W ramach pro­gramu „Wspieraj lokalnie” mieszkańcy powiatu pszczyńskiego mogą sko­rzys­tać z bezpłat­nego pro­gramu do rozlicza­nia PIT – PITax​.pl Łatwe podatki Pro­gram zaw­iera listę orga­ni­za­cji pożytku pub­licznego zare­je­strowanych na tere­nie powiatu pszczyńskiego.

2.

Masz jeszcze jedną możli­wość – możesz po prostu wykonać przelew na konto „Omnibusa” wpisu­jąc w tytule „SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE”:

Wpłaty na konta „Omnibusa” z tytułem przelewu „SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE

• Bank Spółdziel­czy w Pszczynie 42 8448 0004 00277196 2001 0001 (Swift: POLUPLPR)

• Bank ING 68 1050 1399 1000 0090 3133 2464 (Swift: INGBPLPW)

• konto walu­towe (dolar): 23 1050 1399 1000 0090 3133 2498

• konto walu­towe (euro): 46 1050 1399 1000 0090 3133 2472