1% dla szpitala

Wiele osób angażuje się w rozwój pszczyńskiego szpi­tala. Zaw­iązano współpracę z orga­ni­za­cją pożytku pub­licznego „Omnibus”, która umożli­wiła rozpoczę­cie akcji zbiera­nia fun­duszy na spec­jal­isty­czny sprzęt dla naszej placówki. W ramach tej akcji w 2019 r. odbyły się chary­taty­wne imprezy: spek­takl „Bajka na nie­pogodę” oraz kon­cert „Nar­o­dziny Gwiazd”. Uru­chomiono zbiórkę inter­ne­tową, umożli­wiono przekazanie darow­izny w formie przelewu, a także 1% podatku na rzecz pszczyńskiej placówki. Łącznie udało się zebrać ok. 60 tys. zł. Pieniądze te przez­nac­zone są na zakup sprzętu dla potrzeb naszych najmłod­szych pac­jen­tów – zostanie zaku­pi­ona głow­ica ultra­sono­graficzna. Sko­rzys­tają również pac­jenci odd­zi­ału geri­atrycznego, którzy będą mogli sko­rzys­tać z nowego aparatu EKG, kar­diomon­i­tora oraz rejes­tra­tora holtera EKG. Odd­ział Chirurgii Ogól­nej i Laparoskopowej, Odd­ział Chirurgii Urazowo-​Ortopedycznej oraz Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy otrzy­mają aparaty EKG, nato­mi­ast Odd­ział Ginekologiczno-​Położniczy, Odd­ział Neu­ro­log­iczny oraz Odd­ział Chorób Wewnętrznych będą dys­ponować nowymi kar­diomon­i­torami. To wszys­tko uda się zakupić dzięki pieniąd­zom, jakie zostały przekazane przez ludzi dobrej woli, którzy uznali, że chcą i mają możli­wość wspar­cia pszczyńskiej placówki. W tym roku również akcje te są kon­tyn­uowane. Dlat­ego też, jeśli tylko masz potrzebę i możli­wość wspar­cia roz­woju szpi­tala, to możesz to zro­bić na 3 sposoby: wspar­cie za pomocą 1% podatku, wspar­cie akcji zbiera­nia pieniędzy za pomocą zbiórki inter­ne­towej, wyko­nanie przelewu z darow­izną na konto ze wskazaniem celu darow­izny. Poniżej zna­jdziesz szczegóły każdej z akcji.

1.

W ramach corocznego rozliczenia podatkowego możesz zde­cy­dować o wspar­ciu szpi­tala i przekazać 1% podatku na rzecz szpi­tala – wystar­czy w odpowied­nią rubrykę w zez­na­niu podatkowym wpisać:

nr KRS: 0000237488

pełną nazwę: Sto­warzysze­nie na Rzecz Wspiera­nia Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus”

cel szczegółowy: Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie

2.

Możesz również zde­cy­dować się na wspar­cie, które prowad­zone jest na stronie „Omnibusa” (zbiórka internetowa):

zbiórka na stronie „Omnibusa” – omnibus​.pless​.pl/​z​b​i​o​r​k​i​/​s​z​p​i​t​a​l​-​p​o​w​i​a​t​o​w​y​-​w​-​p​s​z​c​zynie

3.

Masz jeszcze jedną możli­wość – możesz po prostu wykonać przelew na konto „Omnibusa” wpisu­jąc w tytule „Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie”:

Wpłaty na konta „Omnibusa” z tytułem przelewu „Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie”

• Bank Spółdziel­czy w Pszczynie 42 8448 0004 00277196 2001 0001 (Swift: POLUPLPR)

• Bank ING 68 1050 1399 1000 0090 3133 2464 (Swift: INGBPLPW)

• konto walu­towe (dolar): 23 1050 1399 1000 0090 3133 2498

• konto walu­towe (euro): 46 1050 1399 1000 0090 3133 2472