DDOM

Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej w Pszczynie

Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. (obec­nie: SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE samorzą­dowa sp. z o.o.) prowadząca Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie (obec­nie: SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE) w okre­sie pro­jektu, tj. od 01.12.2019 r. do 31.01.2022 r. real­i­zowała pro­jekt pod nazwą „Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej”, finan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego. Od 01.02.2022 r. z uwagi na brak finan­sowa­nia z innych źródeł spółka ma możli­wość udziela­nia świad­czeń w ramach Pszczyńskiego DDOM jedynie po pobra­niu opłaty za udzielane świad­czenia od uczest­ników lub ich rodzin bez możli­wości gen­erowa­nia dochodu.

Koszt oso­bod­nia wynosi 126,00 zł. (opłata w formie zal­iczki). Udzielanie świad­czeń rozpocznie się po zebra­niu grupy min­i­mum 15 osób. W ramach zachowa­nia trwałości pro­jektu ofer­u­jemy łącznie 20 miejsc dla świad­czenia usług zdrowot­nych w Pszczyńskim Dzi­en­nym Domu Opieki Medycznej.

W ramach Dzi­en­nego Domu Opieki Medy­cznej, w warunk­ach poby­towych zbliżonych do domowych, można sko­rzys­tać z opieki lekarskiej, pielę­gna­cyjnej, opiekuńczej, psy­cho­log­icznej, usług reha­bil­i­ta­cyjnych oraz innych wspo­ma­ga­ją­cych usług medy­cznych i eduka­cyjnych, wyma­ganych stanem zdrowia pac­jenta. Osoby korzys­ta­jące ze świad­czeń będą otrzymy­wać posiłki w trak­cie dzi­en­nego pobytu. Pobyt w placówce możliwy maks. 8 godzin dzi­en­nie w trak­cie którego uczest­nicy otrzy­mują pełné wyżywienie.

Do DDOM przyjęte będą: – osoby bezpośred­nio po prze­bytej hos­pi­tal­iza­cji; – pac­jenci, którzy w okre­sie ostat­nich 12 miesięcy korzys­tali ze świad­czeń zdrowot­nych z zakresu leczenia szpi­tal­nego; – osoby, które w oce­nie skali poziomu samodziel­ności „Barthel” mieszczą się w grani­cach 4065 punk­tów; – pac­jenci posi­ada­jący prawo do korzys­ta­nia ze świad­czeń opieki zdrowot­nej finan­sowanej ze środ­ków publicznych.

Skierowanie do DDOM można uzyskać od lekarza POZ oraz w przy­padku pac­jen­tów po hos­pi­tal­iza­cji lekarz udziela­jący świad­czeń w szpitalu.

Osoby zain­tere­sowane uczest­nictwem będą wpisy­wane na listę osób oczeku­ją­cych. Skon­tak­tu­jemy się z Państ­wem po zebra­niu wyma­gal­nej ilości uczestników.

Szczegółowe infor­ma­cje uzyskają Państwo w sekre­taria­cie Szpi­tala tel. 32 611 53 02, email: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

PRO­JEKT ZAKOŃCZONY:

PSZCZYŃSKI DZI­ENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Pod­sumowanie pro­jektu DDOM

.

Pro­jekt „Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej” współ­fi­nan­sowany jest ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, RPO WSL na lata 20142020, Pri­o­ry­tet IX: Włącze­nie społeczne, Dzi­ałanie 9.2: Dostępne i efek­ty­wne usługi społeczne i zdrowotne, Pod­dzi­ałanie: 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.

Udział w pro­jek­cie jest bezpłatny !!!

tel. 32 611 53 13

TRWA NABÓR uczest­ników do Projektu.

Doku­menty – do pobra­nia poniżej – można składać nieprz­er­wanie do 15.12.2021r.

a) oso­biś­cie w kance­larii szpi­tala – IX Piętro

b) lis­townie w kop­er­cie z dopiskiem „DDOM

c) drogą elek­tron­iczną e – mail: ddom@szpital.pszczyna.pl

Tytuł pro­jektu: Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medycznej

Benefic­jent: Cen­trum Przed­siębior­c­zości Sp. z o.o.

Całkowita wartość pro­jektu wynosi: 1 300 000,00 zł, w tym dofi­nan­sowanie na real­iza­cję pro­jektu w wysokości: 1 209 000,00 zł:

  • ze środ­ków europe­js­kich w kwocie: 1 105 000,00 zł, co stanowi 85% całkow­itych wydatków kwal­i­fikowanych oraz w ramach

  • dotacji celowej z budżetu kra­jowego w kwocie: 104 000,00 zł, co stanowi 8% całkow­itych wydatków kwalifikowanych.

Głównym celem pro­jektu jest zapewnie­nie dostępu do nowej oferty usług zdrowot­nych dla mieszkańców podre­gionu tyskiego i biel­skiego. Pro­jekt przewiduje adap­tacje i wyposaże­nie wol­nych pomieszczeń szpi­tala na potrzeby uru­chomienia Pszczyńskiego Dzi­en­nego Domu Opieki Medy­cznej (PDDOM).

Ter­min real­iza­cji pro­jektu: grudzień 2019 r. – sty­czeń 2022 r.

Krótki opis projektu:

Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej jest jedną z form opieki zdrowot­nej nad osobami niesamodziel­nymi, w szczegól­ności osobami powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej i ambu­la­to­ryjnej opieki spec­jal­isty­cznej, a jed­nocześnie nie wymaga całodobowego nad­zoru lekarskiego i pielęg­niarskiego real­i­zowanego w try­bie stacjonarnym. Pro­jekt skierowany jest do mieszkańców powiatu pszczyńskiego, bieruńsko-​lędzińskiego, gm. Czechow­ice – Dziedz­ice, m. Tychów oraz m. Bielsko-​Biała.

Czas trwa­nia pobytu w DDOM będzie usta­lany indy­wid­u­al­nie i będzie wynosił od 30 do 120 dni roboczych. W DDOM pac­jenci będą mieli zapewnioną opiekę medy­czną i terapię.

Rezul­taty projektu:

Pro­jekt przyniesie trwałe rozwiąza­nia w zakre­sie dein­sty­tucjon­al­iza­cji opieki nad osobami zależnymi w wymiarze:

  • lokalowym tj. dos­tosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Antesa 11 w Pszczynie do funkcjonowa­nia Dzi­en­nego Domu Opieki Medycznej

  • osobowym poprzez rozwój wspo­ma­gania opiekunów osób zależnych i niesamodzielnych,

  • zdrowot­nym poprzez poprawę zdrowia osób niesamodziel­nych w skutek obję­cia ich kom­plek­sową opieką lekarza, reha­bil­i­tanta, terapeuty.

Real­iza­cja pro­jektu ma na celu zapewnie­nie dostępu do nowej oferty usług zdrowot­nych dla mieszkańców podre­gionu tyskiego i bielskiego.

Doku­menty do pobrania:

Reg­u­lamin Orga­ni­za­cyjny DDOM Pszczyna 11 09 2020 sig

Zał 1 Skierowanie do DDom

Zał 2 Karta oceny stanu klin­icznego wg skali Barthel

Zał 3 Deklaracja uczest­nictwa w projekcie

Zał 3a Oświad­cze­nie uczest­nika pro­jektu dane osobowe

Zał 3b Oswiad­cze­nie o braku wyłączenia

Zał 4 Zobowiazanie rodziny transport

Zał 5 Zobow­iązanie uczest­nictwa Opiekuna w dzi­ała­ni­ach edukacyjnych

Zał 6 Oświad­cze­nie o rezy­gnacji udzi­ału w projekcie

Dane kon­tak­towe:

Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medycznej

ul. dr. Witolda Antesa 11, 43200 Pszczyna, I piętro, wejś­cie od ul. Korfantego

tel. 32 611 53 13

e-​mail: ddom@szpiatal.pszczyna.pl