DDOM

Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medycznej

.

Pro­jekt „Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej” współ­fi­nan­sowany jest ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, RPO WSL na lata 20142020, Pri­o­ry­tet IX: Włącze­nie społeczne, Dzi­ałanie 9.2: Dostępne i efek­ty­wne usługi społeczne i zdrowotne, Pod­dzi­ałanie: 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.

Udział w pro­jek­cie jest bezpłatny !!!

tel. 32 611 53 13

TRWA NABÓR uczest­ników do Projektu.

Doku­menty – do pobra­nia poniżej – można składać nieprz­er­wanie do 15.12.2021r.

a) oso­biś­cie w kance­larii Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie – IX Piętro

b) lis­townie w kop­er­cie z dopiskiem „DDOM

c) drogą elek­tron­iczną e – mail: ddom@szpital.pszczyna.pl

Tytuł pro­jektu: Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medycznej

Benefic­jent: Cen­trum Przed­siębior­c­zości Sp. z o.o.

Całkowita wartość pro­jektu wynosi: 1 300 000,00 zł, w tym dofi­nan­sowanie na real­iza­cję pro­jektu w wysokości: 1 209 000,00 zł:

  • ze środ­ków europe­js­kich w kwocie: 1 105 000,00 zł, co stanowi 85% całkow­itych wydatków kwal­i­fikowanych oraz w ramach

  • dotacji celowej z budżetu kra­jowego w kwocie: 104 000,00 zł, co stanowi 8% całkow­itych wydatków kwalifikowanych.

Głównym celem pro­jektu jest zapewnie­nie dostępu do nowej oferty usług zdrowot­nych dla mieszkańców podre­gionu tyskiego i biel­skiego. Pro­jekt przewiduje adap­tacje i wyposaże­nie wol­nych pomieszczeń Szpi­tala Powia­towego na potrzeby uru­chomienia Pszczyńskiego Dzi­en­nego Domu Opieki Medy­cznej (PDDOM).

Ter­min real­iza­cji pro­jektu: grudzień 2019 r. – sty­czeń 2022 r.

Krótki opis projektu:

Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej jest jedną z form opieki zdrowot­nej nad osobami niesamodziel­nymi, w szczegól­ności osobami powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej i ambu­la­to­ryjnej opieki spec­jal­isty­cznej, a jed­nocześnie nie wymaga całodobowego nad­zoru lekarskiego i pielęg­niarskiego real­i­zowanego w try­bie stacjonarnym. Pro­jekt skierowany jest do mieszkańców powiatu pszczyńskiego, bieruńsko-​lędzińskiego, gm. Czechow­ice – Dziedz­ice, m. Tychów oraz m. Bielsko-​Biała.

Czas trwa­nia pobytu w DDOM będzie usta­lany indy­wid­u­al­nie i będzie wynosił od 30 do 120 dni roboczych. W DDOM pac­jenci będą mieli zapewnioną opiekę medy­czną i terapię.

Rezul­taty projektu:

Pro­jekt przyniesie trwałe rozwiąza­nia w zakre­sie dein­sty­tucjon­al­iza­cji opieki nad osobami zależnymi w wymiarze:

  • lokalowym tj. dos­tosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Antesa 11 w Pszczynie do funkcjonowa­nia Dzi­en­nego Domu Opieki Medycznej

  • osobowym poprzez rozwój wspo­ma­gania opiekunów osób zależnych i niesamodzielnych,

  • zdrowot­nym poprzez poprawę zdrowia osób niesamodziel­nych w skutek obję­cia ich kom­plek­sową opieką lekarza, reha­bil­i­tanta, terapeuty.

Real­iza­cja pro­jektu ma na celu zapewnie­nie dostępu do nowej oferty usług zdrowot­nych dla mieszkańców podre­gionu tyskiego i bielskiego.

Doku­menty do pobrania:

Reg­u­lamin Orga­ni­za­cyjny DDOM Pszczyna 11 09 2020 sig

Zał 1 Skierowanie do DDom

Zał 2 Karta oceny stanu klin­icznego wg skali Barthel

Zał 3 Deklaracja uczest­nictwa w projekcie

Zał 3a Oświad­cze­nie uczest­nika pro­jektu dane osobowe

Zał 3b Oswiad­cze­nie o braku wyłączenia

Zał 4 Zobowiazanie rodziny transport

Zał 5 Zobow­iązanie uczest­nictwa Opiekuna w dzi­ała­ni­ach edukacyjnych

Zał 6 Oświad­cze­nie o rezy­gnacji udzi­ału w projekcie

Dane kon­tak­towe:

Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medycznej

ul. Antesa 11, 43200 Pszczyna, I piętro, wejś­cie od ul. Korfantego

tel. 32 611 53 13

e-​mail: ddom@szpiatal.pszczyna.pl