DDOM

Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medycznej

.

Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o., prowadząca dzi­ałal­ność medy­czną w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie real­izuje pro­jekt „Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej” współ­fi­nan­sowany z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20142020.

Głównym celem pro­jektu jest zapewnie­nie dostępu do nowej oferty usług zdrowot­nych dla mieszkańców podre­gionu tyskiego i biel­skiego. Pro­jekt przewiduje adap­tacje i wyposaże­nie wol­nych pomieszczeń Szpi­tala Powia­towego na potrzeby uru­chomienia Pszczyńskiego Dzi­en­nego Domu Opieki Medy­cznej (PDDOM).

Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej jest jedną z form opieki zdrowot­nej nad osobami niesamodziel­nymi, w szczegól­ności osobami powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej i ambu­la­to­ryjnej opieki spec­jal­isty­cznej, a jed­nocześnie nie wymaga całodobowego nad­zoru lekarskiego i pielęg­niarskiego real­i­zowanego w try­bie stacjonarnym.

Pro­jekt skierowany jest do mieszkańców powiatu pszczyńskiego, bieruńsko-​lędzińskiego, gm. Czechow­ice – Dziedz­ice, m. Tychów oraz m. Bielsko-​Biała.

Czas trwa­nia pobytu w PDDOM będzie usta­lany indy­wid­u­al­nie i będzie wynosił od 30 do 120 dni roboczych. W PDDOM pac­jenci będą mieli zapewnioną opiekę medy­czną i ter­apię.

Udział w pro­jek­cie jest bezpłatny – zarówno dla pac­jen­tów jak i ich rodzin/​opiekunów.

Kwota całkowita pro­jektu: 1 300 000,00
Dofi­nan­sowanie pro­jektu: 1 209 000,00
Ter­min real­iza­cji pro­jektu: grudzień 2019 r. – listopad 2021 r.

Więcej infor­ma­cji już wkrótce.