DDOM

Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medycznej

.

Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o., prowadząca dzi­ałal­ność medy­czną w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie real­izuje pro­jekt „Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej” współ­fi­nan­sowany z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20142020.

Od października rozpoczyna dzi­ałal­ność Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej. Możliwe jest już składanie doku­men­tacji rekru­ta­cyjnej przez osoby korzys­ta­jące ze wspar­cia. Są to osoby mieszka­jące na tere­nie powiatu pszczyńskiego, powiatu bieruńsko-​lędzińskiego, gminy Czechowice-​Dziedzice, miasta Tychy i miasta Bielsko-​Białej, w szczegól­ności osoby powyżej 65 roku życia, które są bezpośred­nio po hos­pi­tal­iza­cji lub w ciągu ostat­nich 12 miesięcy korzys­tały ze świad­czeń z zakresu leczenia szpi­tal­nego, a ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność.

Doku­menty można składać:

a) oso­biś­cie w kance­larii Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie – IX Piętro

b) lis­townie w kop­er­cie z dopiskiem „DDOM

c) drogą elek­tron­iczną e– mail: ddom@szpital.pszczyna.pl

Szczegóły poniżej:

Reg­u­lamin Orga­ni­za­cyjny DDOM Pszczyna 11 09 2020 sig

Zał 1 Skierowanie do DDom

Zał 2 Karta oceny stanu klin­icznego wg skali Barthel

Zał 3 Deklaracja uczest­nictwa w projekcie

Zał 3a Oświad­cze­nie uczest­nika pro­jektu dane osobowe

Zał 3b Oswiad­cze­nie o braku wyłączenia

Zał 4 Zobowiazanie rodziny transport

Zał 5 Zobow­iązanie uczest­nictwa Opiekuna w dzi­ała­ni­ach edukacyjnych

Zał 6 Oświad­cze­nie o rezy­gnacji udzi­ału w projekcie

Uwaga!

W związku z real­iza­cją pro­jektu „Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej” zapraszamy do złoże­nia oferty na stanowisko (pełny etat) Pielęgniarz/​Pielęgniarka

Chcesz aplikować? Kliknij tutaj: ogloszenia

Głównym celem pro­jektu jest zapewnie­nie dostępu do nowej oferty usług zdrowot­nych dla mieszkańców podre­gionu tyskiego i biel­skiego. Pro­jekt przewiduje adap­tacje i wyposaże­nie wol­nych pomieszczeń Szpi­tala Powia­towego na potrzeby uru­chomienia Pszczyńskiego Dzi­en­nego Domu Opieki Medy­cznej (PDDOM).

Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej jest jedną z form opieki zdrowot­nej nad osobami niesamodziel­nymi, w szczegól­ności osobami powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej i ambu­la­to­ryjnej opieki spec­jal­isty­cznej, a jed­nocześnie nie wymaga całodobowego nad­zoru lekarskiego i pielęg­niarskiego real­i­zowanego w try­bie stacjonarnym.

Pro­jekt skierowany jest do mieszkańców powiatu pszczyńskiego, bieruńsko-​lędzińskiego, gm. Czechow­ice – Dziedz­ice, m. Tychów oraz m. Bielsko-​Biała.

Czas trwa­nia pobytu w PDDOM będzie usta­lany indy­wid­u­al­nie i będzie wynosił od 30 do 120 dni roboczych. W DDOM pac­jenci będą mieli zapewnioną opiekę medy­czną i ter­apię.

Udział w pro­jek­cie jest bezpłatny – zarówno dla pac­jen­tów jak i ich rodzin/​opiekunów.

Kwota całkowita pro­jektu: 1 300 000,00
Dofi­nan­sowanie pro­jektu: 1 209 000,00
Ter­min real­iza­cji pro­jektu: grudzień 2019 r. – sty­czeń 2022 r.

Więcej infor­ma­cji już wkrótce.