Oddział ginekologiczno-​położniczy

Ginekologia Pszczyna

Lokaliza­cja: wysoki budynek
Piętro: II

Wejś­cie od strony: ul. Kor­fan­tego
Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Ordy­na­tor Odd­zi­ału – lek. Marek Krzystyniak

Położna Odd­zi­ałowa – mgr Ewa Łach

Kon­takt do Odd­zi­ału ginekologiczno-​położniczego

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 20 sekre­tariat medyczny

tel. 32 611 53 21 położné

WEJŚ­CIE NA ODD­ZIAŁ PAC­JEN­TEK CIĘŻARNYCH PRZEZ IZBĘ PRZYJĘĆ – od strony ul. dr. Witolda Antesa

O odd­ziale

Odd­ział ginekologiczno-​położniczy SZPI­TALA JOAN­NI­TASPSZCZYNIE mieści się na drugim piętrze wysok­iego budynku szpitala.

Na odd­ziale zna­j­duje się 19 łóżek dla pac­jen­tek. Pomoc pac­jen­tkom polega na wykony­wa­niu badań diag­nos­ty­cznych, jak również lecze­niu zachowaw­czym i oper­a­cyjnym pac­jen­tek ze schorzeni­ami narządu rodnego.

Zabiegi wykony­wane są meto­dami chirur­gicznymi oraz laparoskopowymi i his­teroskopowymi. Na odd­ziale udzielana jest również pomoc pac­jen­tkom mają­cym powikła­nia w trak­cie trwa­nia ciąży.

Odd­ział ginekologiczno-​położniczy posi­ada II stopień ref­er­en­cyjności w trójstop­niowym sys­temie opieki ginekologiczno-​położniczej.

Do odd­zi­ału przy­należy również Trakt porodowy z odrębną dla przyszłych mam Izbą przyjęć. Odd­ział w ciągu miesiąca przyj­muje ok. 60 porodów. Odd­ział ginekologiczno-​położniczy ofer­uje możli­wość porodów rodzin­nych dla wszys­t­kich zain­tere­sowanych par.

Poza tym, odby­wają się również porody trady­cyjne i – jeśli zajdzie taka potrzeba – cię­cia cesarskie.

Odd­ział ofer­uje możli­wość uzyska­nia bezpłat­nego znieczu­le­nia do porodu.

Przy porodzie trady­cyjnym przyszłej mamie może towarzyszyć jedna bliska osoba.

Ze względu na wdrażanie w naszym szpi­talu pro­tokołu opieki około oper­a­cyjnej ERAS, każda pac­jen­tka do cię­cia cesarskiego powinna zabrać ze sobą pońc­zochy uciskowe pro­fi­lak­ty­czne lub dwa ban­daże elastyczne.

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wspar­ciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”: www​.gov​.pl/​w​e​b​/​z​d​r​o​w​i​e​/​i​n​f​o​r​m​a​t​o​r​-​z​a​-​z​y​c​iem-1

Wyprawka