Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych w Pszczynie

lokaliza­cja:

ul. Zamen­hofa 5a, 43200 Pszczyna (budynki mod­ułowe zlokali­zowane przy boisku ORLIK, parkingu przy Hali Sportowej należącej do POSIR-​u)

Kon­takt:

577511077

577877388

Punkt jest otwarty od poniedzi­ałku do piątku.

Godziny otwar­cia:

Poniedzi­ałki, Wtorki, Piątki – 12:0020:00

Środy, Czwartki – 08:0016:00

Można zaszczepić się bez wcześniejszej rejes­tracji – rejes­tracja osoby chęt­nej do zaszczepi­enia zostanie wyko­nana na miejscu (w punkcie informacyjnym).

zobacz też:

Mapa punk­tów szczepień

Punkty szczepień w powiecie pszczyńskim

Pyta­nia pacjentów

W jaki sposób zare­je­strować się na szczepienie?

Na szczepi­enia możesz się zarejestrować:

  • za pośred­nictwem całodobowej infolinii 989,

  • online przez Inter­né­towe Konto Pacjenta,

  • za pośred­nictwem placówki, w której wys­taw­iono Ci e-​skierowanie,

  • oso­biś­cie w Punkcie Szczepień.

Jeśli chcesz się zare­je­strować za pośred­nictwem infolinii 989 to możesz to zro­bić sam/​a lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystar­czy numer PESEL oraz numer tele­fonu komórkowego. Na podany numer otrzy­masz SMS z potwierdze­niem umówienia wiz­yty na szczepi­e­nie. W ten sposób możesz zare­je­strować swoich dzi­ad­ków lub rodz­iców. Wystar­czy, że rozpocznie się określony etap szczepień i będziesz mieć numer PESEL bliskiej osoby. Pod­czas rejes­tracji wybierzesz dokładny ter­min oraz miejsce szczepi­enia. Następ­nie otrzy­masz SMS z potwierdze­niem umówienia wiz­yty na szczepienie.

Jeśli sko­rzys­tasz z Inter­né­towego Konta Pac­jenta, sys­tem zapro­ponuje Ci pięć dostęp­nych ter­minów w punk­tach szczepień, które zna­j­dują się blisko Two­jego adresu. Jeśli żaden z pro­ponowanych ter­minów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał/​a zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieś­cie – będzie taka możli­wość. Wystar­czy, że sko­rzys­tasz z dostęp­nej wyszuki­warki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokaliza­cję. Zaraz po doko­na­niu rez­erwacji, otrzy­masz powiadomie­nie SMS-​em, a następ­nie przy­pom­nie­nie o szczepi­e­niu dzień przed planowanym terminem.

PRZY­POM­I­NAMY:

Aby zaszczepić się prze­ci­wko COVID-​19 nie trzeba być ubezpieczonym!

Aby zaszczepić się prze­ci­wko COVID-​19 nie trzeba iść po skierowanie od lekarza rodzinnego!