Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna.

Lokaliza­cja: niski budynek
Piętro: parter
Wejś­cie od strony: ul. Kor­fan­tego
Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Kierownik Poradni – mgr Bogusława Gamrot

Kon­takt do Poradni onkologicznej

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel.32 611 53 03

Rejes­tracja zna­j­duje się na parterze i jest czynna od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach: 7:0014:35.

Możesz zare­je­strować się:

  • oso­biś­cie

  • przez osoby trzecie

  • tele­fon­icznie

Musisz ze sobą zabrać:

  • doku­ment potwierdza­jący ubez­piecze­nie zdrowotne

Powinieneś również zabrać:

  • dowód oso­bisty

  • doku­men­tację z doty­chcza­sowego pro­cesu leczenia (karty infor­ma­cyjne z izby przyjęć lub z pobytu na odd­zi­ałach szpi­tal­nych, aktu­alne wyniki badań – nie trzeba będzie ich pow­tarzać a może to przyspieszyć pro­ces diagnostyczny)

  • wyp­isy i doku­men­tację z poprzed­niej poradni onkologicznej