Poradnia anestezjologiczna

Poradnia anestezjologiczna.

Lokaliza­cja: niski budynek
Piętro: parter
Wejś­cie od strony: ul. Kor­fan­tego
Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Kierownik Poradni – mgr Bogusława Gamrot

Kon­takt do Poradni anestezjologicznej

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel.32 611 53 03

Rejes­tracja zna­j­duje się na parterze i jest czynna od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach: 7:0014:35.

Wiz­yta w poradni anestezjo­log­icznej przez­nac­zona jest dla pac­jen­tów, którzy oczekują na planowy zabieg oper­a­cyjny w naszym Szpitalu.

Porad­nia anestezjo­log­iczna dzi­ała w każdą środę od godz. 9.00 do 14.00.

Zalece­nia dla Pac­jen­tów, którzy udają się na zaplanowaną wiz­ytę do poradni:

  • nie trzeba być na czczo,

  • w dniu wiz­yty w poradni pac­jent nor­mal­nie zażywa leki,

  • należy zabrać ze sobą całą doku­men­tację medy­czną (wyp­isy, wyniki, opisy badań obra­zowych, UKG, EKG i wyniki badań),

  • pac­jenci będący pod opieką poradni spec­jal­isty­cznych proszeni są o dostar­cze­nie infor­ma­cjo o stanie zdrowia od właś­ci­wego spec­jal­isty, ale nie jest to niezbędne, jeśli stan zdrowia jest stabilny,

  • należy dostar­czyć listę zaży­wanych leków (z dawkowaniem),

  • w celu przyspieszenia kwal­i­fikacji anestezjo­log­icznej pac­jenci chorzy na cukrzycę są proszeni o wyko­nanie bada­nia na hemo­glo­binę glikowaną HbA1C,

  • w celu przyspieszenia kwal­i­fikacji anestezjo­log­icznej pac­jenci leczący się na chorobę tar­czycy są proszeni o kon­trolę TSH, o ile nie było kon­troli w ostat­nim roku.

Anki­etę anestezjo­log­iczną oraz inne pod­sta­wowe infor­ma­cje doty­czące znieczu­le­nia zna­jdziesz tutaj: znieczu­le­nia