PROJEKTY

Zakup sprzętu medy­cznego ze środ­ków z Fun­duszu Prze­ci­wdzi­ała­nia COVID-​19.

Nazwa fun­duszu: Fun­dusz Prze­ci­wdzi­ała­nia COVID-​19

Nazwa zada­nia: zakup aparatury i sprzętu medy­cznego w celu zapo­b­ie­ga­nia, prze­ci­wdzi­ała­nia i zwal­cza­nia COVID-​19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu­acji kryzysowych.

Wartość dofi­nan­sowa­nia: 350 000,00

Całkowita wartość: 350 000,00

Opis zada­nia:

Zadanie obe­j­muje doposaże­nie placówki w sprzęt medy­czny niezbędny do walki z epi­demią i jej skutkami w postaci zakupu:

  • USG wielo­funkcyjnego z głow­icą umożli­wia­jącą diag­nos­tykę klatki pier­siowej płuc

  • USG przenośné z pro­tokołem FAST

Powyższe urządzenia medy­czne służyć będą zapo­b­ie­ga­niu i zwal­cza­niu skutków zakaże­nia wirusem SARS-​Cov-​2 u pac­jen­tów, w szczegól­ności poprzez diag­nos­tykę zmian chorobowych płuc spowodowanych COVID-​19. Po ustąpi­e­niu stanu epi­demii lub zagroże­nia epi­demi­o­log­icznego będą wyko­rzysty­wane przy udziela­niu świad­czeń zdrowot­nych pac­jen­tom hos­pi­tal­i­zowanym na odd­zi­ałach. Zaku­pi­ony sprzęt przy­czyni się do zwięk­szenia bez­pieczeństwa pac­jen­tów w Szpi­talu oraz w znacznym stop­niu zmin­i­mal­izuje ryzyko wys­tąpi­enia lub przenoszenia zakażenia.