Darowizny dla szpitala

2 lata temu
Defibrylator

Kole­jne nowe sprzęty w szpitalu.

Końcem grud­nia 2019 r. zostały do nas dostar­c­zone kole­jne sprzęty, które zostały zaku­pi­one z darow­izn Powiatu Pszczyńskiego oraz kilku gmin naszego powiatu. W Cen­tral­nej Steryl­iza­torni została zamon­towała nowa myj­nia ultra­dźwiękowa służąca do wstęp­nego mycia narzędzi, która została sfi­nan­sowana z pieniędzy należą­cych do Gminy Kobiór (22 100, 48 zł) oraz Powiatu Pszczyńskiego (11 838,73 zł). Wózek na zestaw laparoskopowy służy na Bloku Oper­a­cyjnym, a jego zakup sfi­nan­sował Powiat Pszczyński (10 230 zł) oraz Gmina Pawłow­ice (2 730 zł). Również na Bloku Oper­a­cyjnym bez­pieczeństwo pac­jen­tom zapew­nia nowy defi­bry­la­tor, który kupi­ony został z pieniędzy podarowanych przez Gminę Pawłow­ice (27 270 zł). Zostal­iśmy również obdarzeni nowymi far­tuchami ochron­nych w różnych rozmi­arach do pracy w promieniowa­niu jonizu­ją­cym, które pozwalają chronić per­sonel przed szkodli­wymi promieni­ami RTG, jakie uwal­ni­ają się w trak­cie zabiegów, które wyma­gają korzys­ta­nia z Ramienia C. Dzięku­jemy za pomoc!