poradnie_baner

PORADNIE

W większości naszych poradni niezbędne jest skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, który jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, tzn. lekarzem, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub jest zatrudniony w placówce medycznej, która zawarła umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kierownik poradni: mgr Bogusława Gamrot
Kontakt:
tel. 32 611 53 03 – rejestracja czynna w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:30
email: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
Wejście: Wejście główne Szpitala od strony ul. W. Korfantego (parter)

Możesz zare­je­strować się:
• oso­biś­cie
• przez osoby trzecie
• tele­fon­icznie

Skierowanie:
• podczas rejestracji telefonicznej lub osobistej należy podać rejestratorce medycznej kod e-skierowania, bądź papierową wersję skierowania

Powinieneś również zabrać:
• dowód oso­bisty
• wyniki badań potwierdza­jące wstępną diagnozę
• doku­men­tację z doty­chcza­sowego pro­cesu leczenia (karty infor­ma­cyjne z izby przyjęć lub z pobytu na odd­zi­ałach szpitalnych)

Kierownik poradni: mgr Bogusława Gamrot
Kontakt:
tel. 32 611 53 03 – rejestracja czynna w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:30
email: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
Wejście: Wejście główne Szpitala od strony ul. W. Korfantego (parter)

Możesz zare­je­strować się:
• oso­biś­cie
• przez osoby trzecie
• tele­fon­icznie

Skierowanie:
podczas rejestracji telefonicznej lub osobistej należy podać rejestratorce medycznej kod e-skierowania, bądź papierową wersję skierowania

Powinieneś również zabrać:
• dowód oso­bisty
• wyniki badań potwierdza­jące wstępną diagnozę
• doku­men­tację z doty­chcza­sowego pro­cesu leczenia (karty infor­ma­cyjne z izby przyjęć lub z pobytu na odd­zi­ałach szpitalnych)

Kierownik poradni: mgr Bogusława Gamrot
Kontakt:
tel. 32 611 53 03 – rejestracja czynna w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:30
email: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
Wejście: Wejście główne Szpitala od strony ul. W. Korfantego (parter)

Możesz zare­je­strować się:
• oso­biś­cie
• przez osoby trzecie
• tele­fon­icznie

Powinieneś również zabrać:
• dowód oso­bisty
• doku­men­tację z doty­chcza­sowego pro­cesu leczenia (karty infor­ma­cyjne z izby przyjęć lub z pobytu na odd­zi­ałach szpi­tal­nych, aktu­alne wyniki badań – nie trzeba będzie ich pow­tarzać, a może to przyspieszyć pro­ces diagnostyczny)
• wyp­isy i doku­men­tację z poprzed­niej poradni onkologicznej.

Kierownik poradni: mgr Bogusława Gamrot
Kontakt:
tel. 32 611 53 03 – rejestracja czynna w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:30
email: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
Wejście: Wejście główne Szpitala od strony ul. W. Korfantego (parter)

Możesz zare­je­strować się:
• oso­biś­cie
• przez osoby trzecie
• tele­fon­icznie

Powinieneś zabrać:
• dowód oso­bisty
• doku­men­tację z doty­chcza­sowego pro­cesu leczenia (karty infor­ma­cyjne z izby przyjęć lub z pobytu na odd­zi­ałach szpi­tal­nych, aktu­alne wyniki badań – nie trzeba będzie ich pow­tarzać a może to przyspieszyć pro­ces diagnostyczny)
• wyp­isy i doku­men­tację z poprzed­niej poradni chorób zakaźnych.

Porad­nia chorób zakaźnych jest porad­nią komer­cyjną i usługi w niej świad­c­zone są odpłatne.
Cena konsultacji: 170 zł

Kierownik poradni: mgr Bogusława Gamrot
Kontakt:
tel. 32 611 53 43 – rejestracja czynna w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:30
email: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
Wejście: Wejście główne Szpitala od strony ul. W. Korfantego (parter)

Wiz­yta w poradni anestezjo­log­icznej przez­nac­zona jest dla pac­jen­tów, którzy oczekują na planowy zabieg oper­a­cyjny w naszym Szpitalu.

Zalece­nia dla Pac­jen­tów, którzy udają się na zaplanowaną wiz­ytę do poradni:
• nie trzeba być na czczo,
• w dniu wiz­yty w poradni pac­jent nor­mal­nie zażywa leki,
• należy zabrać ze sobą całą doku­men­tację medy­czną (wyp­isy, wyniki, opisy badań obra­zowych, UKG, EKG i wyniki badań),
• pac­jenci będący pod opieką poradni spec­jal­isty­cznych proszeni są o dostar­cze­nie infor­ma­cjo o stanie zdrowia od właś­ci­wego spec­jal­isty, ale nie jest to niezbędne, jeśli stan zdrowia jest stabilny,
• należy dostar­czyć listę zaży­wanych leków (z dawkowaniem),
• w celu przyspieszenia kwal­i­fikacji anestezjo­log­icznej pac­jenci chorzy na cukrzycę są proszeni o wyko­nanie bada­nia na hemo­glo­binę glikowaną HbA1C,
• w celu przyspieszenia kwal­i­fikacji anestezjo­log­icznej pac­jenci leczący się na chorobę tar­czycy są proszeni o kon­trolę TSH, o ile nie było kon­troli w ostat­nim roku.

Anki­etę anestezjo­log­iczną oraz inne pod­sta­wowe infor­ma­cje doty­czące znieczu­le­nia zna­jdziesz tutaj:
Pobierz

Kierownik poradni: mgr Bogusława Gamrot
Kontakt:
tel. 32 611 53 03 – rejestracja czynna w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:30
email: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
Wejście: Wejście główne Szpitala od strony ul. W. Korfantego (parter)

Możesz zare­je­strować się:
• oso­biś­cie
• przez osoby trzecie
• tele­fon­icznie

Skierowanie:
podczas rejestracji telefonicznej lub osobistej należy podać rejestratorce medycznej kod e-skierowania, bądź papierową wersję skierowania

Powinieneś również zabrać:
• dowód oso­bisty
• wyniki badań potwierdza­jące wstępną diagnozę
• doku­men­tację z doty­chcza­sowego pro­cesu leczenia (karty infor­ma­cyjne z izby przyjęć lub z pobytu na odd­zi­ałach szpitalnych)

Kierownik poradni: mgr Bogusława Gamrot
Kontakt:
tel. 32 611 53 01 – rejestracja

email: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
Wejście: Od strony ul. dr. W. Antesa obok Izby przyjęć

Możesz zarejestrować się:
• osobiście
• przez osoby trzecie
• telefonicznie

Skierowanie:
• podczas rejestracji telefonicznej lub osobistej należy podać rejestratorce medycznej numer PESEL oraz kod e-skierowania, bądź papierową wersję skierowania

Powinieneś również zabrać:
• dowód osobisty
• zalecane jest zabranie zdjęcia RTG płuc, co przyspieszy proces leczenia
• wyniki badań potwierdzające wstępną diagnozę
• dokumentację z dotychczasowego procesu leczenia (ostatnie karty informacyjne z izby przyjęć lub z pobytu na oddziałach szpitalnych)

Kierownik poradni: mgr Bogusława Gamrot
Kontakt:
tel. 32 611 53 03 – rejestracja czynna w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:30
email: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
Wejście: Wejście główne Szpitala od strony ul. W. Korfantego (parter)

Możesz zare­je­strować się:
• oso­biś­cie
• przez osoby trzecie
• tele­fon­icznie

Skierowanie:
podczas rejestracji telefonicznej lub osobistej należy podać rejestratorce medycznej kod e-skierowania, bądź papierową wersję skierowania

Powinieneś również zabrać:
• dowód oso­bisty
• wyniki badań potwierdza­jące wstępną diagnozę
• doku­men­tację z doty­chcza­sowego pro­cesu leczenia (karty infor­ma­cyjne z izby przyjęć lub z pobytu na odd­zi­ałach szpitalnych)

Kierownik poradni: mgr Bogusława Gamrot
Kontakt:
email: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
Wejście: Wejście główne Szpitala od strony ul. W. Korfantego (I. piętro)

Skierowanie i rejestracja:
Aby skorzystać z jej usług, należy przedstawić skierowanie wystawione przez lekarza poradni specjalistycznych naszego szpitala, dzięki czemu możemy realizować ideę wielokierunkowej opieki nad pacjentem.

Odpłatność:
Poradnia prehabilitacyjna jest finansowana przez szpital i całkowicie bezpłatna dla pacjentów.

Czym jest prehabilitacja?
Prehabilitacja to kompleksowa opieka i działania wyprzedzające, mające na celu doprowadzić organizm do jak najlepszej kondycji zdrowotnej pozwalającej znieść trudy zabiegów, zminimalizować ryzyko powikłań, skrócić rekonwalescencję i jak najszybciej wrócić do zdrowia.

Mając świadomość z jak wielkim stresem wiąże się zabieg operacyjny bądź leczenie onkologiczne, podjęliśmy inicjatywę zorganizowania w Szpitalu poradni prehabilitacyjnej – profesjonalnego miejsca, gdzie pacjenci oczekujący na zabieg operacyjny, chemioterapię, radioterapię otrzymają fachową pomoc i poradę jak najlepiej przygotować się na tak inwazyjny proces leczenia.

Interdyscyplinarny zespół składający się z dietetyków, farmaceutów, fizjoterapeutów i psychologów, ściśle współpracujący z lekarzami zadba o przygotowanie pacjentów w zakresie:
– aktywności fizycznej,
– eliminacji nałogów,
– właściwego żywienia,
– pozytywnej postawy,
– edukacji lekowej.

Dobre przygotowanie do planowanego pobytu w szpitalu pozwoli zminimalizować ryzyko przedłużającego się z powodu powikłań pobytu na oddziale szpitalnym, czy trudno gojących się ran po zabiegach. Dlatego zachęcamy do skorzystania z usług poradni prehabilitacyjnej. Nie trzeba wiele by sobie pomóc.

Skip to content