jak_zostac_baner
PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA

PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA

Szpital Joannitas w Pszczynie jest jednostką publicznej ochrony zdrowia, w której świadczenia zdrowotne udzielane są osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

  • Przyjęcie do szpitala odbywa się na podstawie skierowania wystawionego zarówno przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jak i lekarza prywatnego.
  • Informujemy, że w Szpitalu Joannitas w Pszczynie działa Izba przyjęć, w której udzielana jest pomocy medyczna w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz Nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Zgodnie z Ustawą, prawo do leczenia i korzystania ze świadczeń na zasadach w niej określonych mają ubezpieczeni, czyli:
• wszystkie osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia;
• zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie rodziny osoby ubezpieczonej.

Pacjent zgłaszający się do wybranego świadczeniodawcy powinien przedstawić – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń – ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach:
• leczenia szpitalnego,
• rehabilitacji leczniczej,
• ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS),
• opieki nad przewlekle chorymi.

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący pacjenta.

WAŻNE! Na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie.

W naszej placówce skierowanie nie jest wymagane:
• w poradni onkologicznej,
• od pacjentów, którym udzielane są w świadczenia w stanach nagłych.

Skierowanie wystawia:
• na leczenie szpitalne – każdy lekarz. Nie musi być to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego;
• na badania diagnostyczne, na świadczenia w ramach poradni specjalistycznych (AOS), opiekę długoterminową, na rehabilitację – lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ;
• na badania diagnostyczne kosztochłonne (np. tomografia komputerowa) – lekarz będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego w poradni, która zawarła umowę z Funduszem na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną lub rehabilitację, prowadzący leczenie pacjenta i stwierdzający potrzebę wykonania danego badania;

WAŻNE! Po otrzymaniu skierowania na oddział pacjent jest zobowiązany ustalić (telefonicznie, bądź osobiście) termin przyjęcia do właściwego oddziału.
• Podczas rejestracji pacjent musi pamiętać, że podstawą przyjęcia do Szpitala/Poradni w trybie planowym jest skierowanie wystawione przez lekarza.
• Przy przyjęciu do Szpitala/Poradni pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu tożsamości.

• Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane wg kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy, zgodnie z harmonogramem jego pracy. Każda placówka realizująca świadczenia na podstawie umowy z NFZ ma obowiązek wskazać inny termin wykonania świadczenia i umieścić pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia.

• WAŻNE! Zgodnie z Ustawą, w celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, pacjent może wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących!

WAŻNE! W przypadku gdy pacjent nie może stawić się w Szpitalu/Poradni lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym placówkę!

W razie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które może wskazywać na potrzebę wcześniejszego udzielenia świadczenia, pacjent jest zobowiązany poinformować o tym świadczeniodawcę. Wówczas, ze względów medycznych, należy odpowiednio skorygować termin udzielenia świadczenia. Podstawą przesunięcia na liście jest wtedy zaświadczenie lekarskie, adnotacja lekarza kierującego na skierowaniu lub osobista kwalifikacja przez świadczeniodawcę (przy zgłoszeniu osobistym).

Skreślenie z listy

Jeżeli pacjent nie stawi się u świadczeniodawcy w wyznaczonym dniu bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy.

EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Jeśli jesteś obywatelem państwa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Szwajcarii i podczas pobytu w Polsce będziesz musiał skorzystać z usług medycznych, w momencie przyjęcia potrzebujesz aktualną kartę EKUZ.
a) Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dowodem, że osoba okazująca ten dokument ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych w czasie pobytu w Polsce, np. w razie wypadku, urazu, porodu, zatrucia, nagłego zachorowania.

WAŻNE! Jeżeli nie posiadasz przy sobie dokumentów potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń, będziesz musiał zapłacić za leczenie.

b) W szpitalu możesz także leczyć się planowo.
Na planowe leczenie w naszym szpitalu musisz uzyskać zgodę swojego ubezpieczyciela, czyli posiadać druk E 112 lub S2. Na podstawie ww. dokumentów świadczenia udzielane są bezpłatnie. Szczegółowe informacje na temat powyższych dokumentów, jak również innych możesz uzyskać u swojego ubezpieczyciela.

c) Przydatne linki:
Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej
EKUZ – niezbędne informacje

WAŻNE! W przypadku braku ubezpieczenia istnieje możliwość odpłatnego udzielenia świadczeń medycznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się telefonicznie z odpowiednim oddziałem.

Wzór karty EKUZ

Skip to content