przygotowanie_baner

PRZYGOTOWANIE DO OPERACJI

Odpowiednie podejście do opieki okołooperacyjnej polega na zmniejszeniu stresu u pacjenta, jakim jest sam zabieg operacyjny. Redukcja stresu przekłada się na przyspieszenie powrotu do zdrowia, mniejszą liczbę powikłań okołooperacyjnych i skrócenie hospitalizacji.
Dlatego wspólnie z zespołem przygotowaliśmy dla naszych pacjentów krótki przewodnik, w którym w czytelny sposób przedstawiamy zalecenia dotyczące przygotowania do pobytu i operacji w naszym Szpitalu.

• skompletuj i zabierz do szpi­tala posi­adaną własną doku­men­tację medy­czną, w tym wypisy ze szpi­tala, ostatnie wyniki badań krwi, badań obra­zowych, np. TK, RTG, ECHO serca. Jeżeli w/​w wyniki badań znajdują się w poradni rodzinnej lub specjalistycznej poproś o wykonanie ich kopii i zabierz ze sobą do szpitala;
• jeżeli w okre­sie ostat­niego półrocza nastąpiło pogorsze­nie choroby przewlekłej np. astmy, choroby wień­cowej, zwłaszcza jeżeli towarzyszy temu pogorsze­nie tol­er­ancji wysiłku, wskazana jest kon­sul­tacja lekarza spec­jal­isty i ewen­tu­alna mody­fikacja leczenia oraz uzyskanie opinii specjalisty;
• jeżeli zaży­wasz leki wpły­wa­jące na krzep­nię­cie krwi, takie jak: Acard, Polopiryna, Clopido­grel, Tik­lopi­dyna, Xarelto, Pradaxa, Warfin, Acenoku­marol lub inne leki na rozrzedze­nie krwi, poin­for­muj o tym swo­jego lekarza i uzgod­nij, czy jest konieczne lub możliwe ich odstaw­ie­nie, bądź zmi­ana na inne;
• jeżeli przyj­mujesz suple­menty diety i preparaty ziołowe musisz z nich zrezygnować na 2 tygodnie przed planowaną operacją. Niektóre z nich mogą wpły­wać na krzep­nię­cie krwi;
• bezwzględ­nie skon­troluj stan uzę­bi­enia u den­tysty i jeżeli to będzie konieczne wylecz/​usuń zmienione próch­niczo zęby;
• przed planowym zabiegiem zaleca się codzi­en­nie przez min. 30 min wykony­wać ćwiczenia fizy­czne o umi­arkowanym natęże­niu dos­tosowane do swoich możli­wości, np. szy­bki spacer - celem poprawy kondy­cji fizycznej;
• należy usunąć całkowicie lakier do paznokci, ściągnąć hybrydę lub zdjąć tipsy - bezwzględnie pozbyć się lakieru przynajmniej z jednego palca,
• zale­cane jest powstrzymanie się od spożywania alkoholu i palenia tytoniu na 4 tygodnie przed znieczuleniem;
• nie przynoś ze sobą do szpitala biżuterii - obrączek, pierścionków, bransoletek;
• należy zdjąć soczewki kontaktowe.

• doku­ment potwierdza­jący tożsamość z numerem PESEL;
• listę zaży­wanych leków i suplementów;
• leki przyj­mowane na stałe - należy je wziąć do szpi­tala w ory­gi­nal­nych opakowaniach;
• przy­bory toaletowe;
• 2 kom­plety czys­tej piżamy (najlepiej luźnej na tyle, aby dało się pod­winąć mankiet, dającej się od góry rozpiąć na min. 3 guziki); do zabiegów gineko­log­icznych – koszula nocna;
• czyste ręczniki;
• zmi­enne obuwie/​klapki pod prysznic;
• opakowanie bezcukrowej gumy do żucia;
• wodę min­er­alną niegazowaną;
• dłu­gopis.

• w dniu przyję­cia należy zażyć leki zgod­nie z zalece­niem, popi­ja­jąc niewielką iloś­cią wody;
• należy zgłosić się na czczo (6h nie jeść i nie pić słod­zonych oraz zaw­ier­a­ją­cych mleko płynów);
• zgłoś się ze skierowaniem na Planową izbę przyjęć o wyz­nac­zonej godzinie – wejście przez Izbę przyjęć. Dla ułatwienia na podłodze została naklejona zielona taśma, która prowadzi bezpośrednio do gabinetu;
• po dotarciu na oddział przekaż własne leki pielęgniarce - nie wolno samodziel­nie zażywać leków bez ustal­e­nia tego z lekarzem!

WAŻNE!
Postępowanie zgod­nie z zalece­ni­ami zmniejsza ryzyko zakaże­nia miejsca operowanego.
• dzień przed zabiegiem oper­a­cyjnym oraz rano w dniu zabiegu otrzy­ma­sz zalece­nie kąpieli przy użyciu preparatu myjącego;
• NIE wolno uży­wać własnych własnych kosmetyków do tego celu - pod­czas kąpieli na nawilżoną skórę całego ciała należy nanieść nierozcieńc­zony preparat i odczekać min­utę przed spłukaniem. Szczegól­nie staran­nie należy umyć okolicę pępka, pach, pachwin krocza oraz (jeśli to możliwe) okolicę operowaną. Nie należy samodziel­nie usuwać owłosienia z okol­icy operowanej!
• jeśli nie czujesz się na siłach, aby wykąpać się samodziel­nie, poinformuj o tym pielęgniarkę, która udzieli pomocy w tej czynności;
• osusz skórę czystym ręcznikiem, założyć czystą piżamę/​bieliznę. Po kąpieli nie wolno uży­wać żad­nych kos­me­tyków na skórę (bal­samów, kremów, oli­wek do ciała, itp.). Nie kre­muj twarzy, nie nakładaj makijażu;
• jeśli to konieczne przed zabiegiem lekarz zaz­naczy na ciele niezmy­wal­nym flamastrem okolicę planowanego zabiegu;
• jeśli będzie taka potrzeba zostanie usunięte owłosie­nie z tej okol­icy (nie należy robić tego na własną rękę!);
• okres pozostawa­nia na czczo oraz leków, które należy przyjąć dzień przed i w dniu operacji zostanie ustalony pod­czas kon­sul­tacji z anestezjologiem.

• Dbaj o higienę!  Pamiętaj, w szpitalu myj ręce przed posiłkami, po wyjś­ciu z toalety, po zmi­anie wkładek higien­icznych, pam­per­sów oraz zawsze, kiedy ręce są brudne;
• osoby, które cię odwiedza­ją powinny również pamię­tać o myciu rąk, bezwzględ­nie jeżeli poma­gają przy wykony­wa­niu czyn­ności pielęgnacyjnych;
• w jed­nym cza­sie zale­camy odwiedziny przez 1 - 2 osoby odwiedza­jące do jed­nego pacjenta;
• w cza­sie 24 godzin po znieczu­le­niu nie wolno prowadzić pojazdów, obsługi­wać urządzeń mechan­icznych, spoży­wać alko­holu, palić papierosów oraz wskazane jest powstrzymanie się od podejmowania życiowo ważnych decyzji.

WAŻNE!
W przypadku rezygnacji z leczenia operacyjnego pacjent ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w sekretariacie oddziału.

Oddział ginekologiczno-położniczy                     tel.: 32 611 53 20
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej           tel.: 32 611 53 60
Oddział chirurgii ogólnej i laparoskopowej        tel.: 32 611 53 30

Skip to content