dokumentacja_baner

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

• do wglądu w siedzibie jednostki udzielającej świadczenia zdrowotne,
• poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
• poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej (do pobrania .pdf)
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej może być złożony w formie pisemnej lub w inny sposób, z zastrzeżeniem konieczności podania danych niezbędnych do zidentyfikowania osoby, której dotyczy dokumentacja oraz osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą wyliczenia kwoty opłaty jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, publikowana co 3 miesiące przez prezesa GUS (nowe stawki obowiązują od następnego miesiąca po publikacji). Maksymalna wysokość opłat za:
• jedną stronę wyciągu lub odpisu - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia;
• jedną stronę kopii - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia;
• kopię na elektronicznym nośniku danych (jeżeli dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej) – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia.

Wpłaty dokonać można
• gotówką przy odbiorze dokumentacji,
• przekazem pocztowym,
• przelewem na konto bankowe Szpitala: 12 1020 2528 0000 0302 0486 5798 (w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko pacjenta którego dotyczy dokumentacja).

Wydanie dokumentacji pacjentowi lub osobie upoważnionej następuje po wcześniejszym dokonaniu zapłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodnie z Cennikiem udostępniania dokumentacji medycznej.

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej udostępniana jest bezpłatnie; w przypadku przesłania jej drogą pocztową, osoba wnioskująca pokrywa koszt wysyłki, zgodnie z obowiązującym Cennikiem udostępniania dokumentacji medycznej (na podstawie cennika Poczty Polskiej).

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu następuje po uprzednim uzgodnieniu terminu i jest bezpłatne.

Cennik za udostepnienie dokumentacji medycznej dostępny do pobrania poniżej.

• Jeśli leczyłeś się w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie po 1 sierp­nia 2018 r. i chcesz uzyskać dostęp do Two­jej doku­men­tacji zwróć się do:
SZPI­TALA JOAN­NI­TAS W PSZCZYNIE samorzą­dowej sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. dr. Witolda Antesa 11, 43-200 Pszczyna
• Od 1 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w szpi­talu w Pszczynie nie udzielano świadczeń zdrowotnych.
• Jeśli nie możesz oso­biś­cie ode­brać swo­jej doku­men­tacji, nie zapom­nij pisem­nie upoważnić daną osobę do udostęp­nienia doku­men­tacji medycznej.

• Jeśli udzielono Ci świad­czeń zdrowot­nych w pszczyńskim szpi­talu lub poradni przyszpi­tal­nej w okre­sie od 1 marca 2011 r. do 30 czer­wca 2018 r. i potrze­bu­jesz infor­ma­cji na ten temat, kore­spon­dencję (np. wniosek o udostęp­nie­nie doku­men­tacji medy­cznej) skieruj do poprzedniego dzierżawcy szpitala, tj. Cen­trum Dial­iza Sp. z o.o. (obec­nie: Szpi­tale Powia­towe Sp. z o.o.)
• Doku­men­tacja ta w chwili obec­nej dostępna jest w Zakładzie Usług Archi­wal­nych Wiśniowiecki & Roman sp.j. Plac Piastów 6a 44 – 100 Gli­wice tel. 663 004 766.

• W odniesie­niu do okresu sprzed 1 marca 2011 r. kore­spon­dencję (np. wniosek o udostęp­nie­nie doku­men­tacji medy­cznej) powinieneś skierować do Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej sp. z o.o. w restrukturyzacji:
- listownie na adres: 43-200 Pszczyna, ul. dr. Witolda Antesa 11
- mailowo: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
Aktualne ceny za dokumentację medyczną znajdują się w zakładce "Cenniki".
Wniosek o dokumentację medyczną możesz pobrać w zakładce "Dokumentacja medyczna".

Skip to content