dokumentacja_baner

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

• do wglądu w siedzibie jednostki udzielającej świadczenia zdrowotne,
• poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
• poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej (do pobrania .pdf)
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej może być złożony w formie pisemnej lub w inny sposób, z zastrzeżeniem konieczności podania danych niezbędnych do zidentyfikowania osoby, której dotyczy dokumentacja oraz osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą wyliczenia kwoty opłaty jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, publikowana co 3 miesiące przez prezesa GUS (nowe stawki obowiązują od następnego miesiąca po publikacji). Maksymalna wysokość opłat za:
• jedną stronę wyciągu lub odpisu – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia;
• jedną stronę kopii – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia;
• kopię na elektronicznym nośniku danych (jeżeli dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej) – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia.

Wpłaty dokonać można
• gotówką przy odbiorze dokumentacji,
• przekazem pocztowym,
• przelewem na konto bankowe Szpitala: 12 1020 2528 0000 0302 0486 5798 (w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko pacjenta którego dotyczy dokumentacja).

Wydanie dokumentacji pacjentowi lub osobie upoważnionej następuje po wcześniejszym dokonaniu zapłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodnie z Cennikiem udostępniania dokumentacji medycznej.

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej udostępniana jest bezpłatnie; w przypadku przesłania jej drogą pocztową, osoba wnioskująca pokrywa koszt wysyłki, zgodnie z obowiązującym Cennikiem udostępniania dokumentacji medycznej (na podstawie cennika Poczty Polskiej).

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne. Ze względów organizacyjnych zalecane jest uprzednie uzgodnienie terminu wglądu do dokumentacji medycznej.

Cennik za udostepnienie dokumentacji medycznej dostępny jest w zakładce CENNIKI.

• Jeśli leczyłeś się w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie po 1 sierp­nia 2018 r. i chcesz uzyskać dostęp do Two­jej doku­men­tacji zwróć się do:
SZPI­TALA JOAN­NI­TAS W PSZCZYNIE samorzą­dowej sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. dr. Witolda Antesa 11, 43-200 Pszczyna
• Od 1 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w szpi­talu w Pszczynie nie udzielano świadczeń zdrowotnych.
• Jeśli nie możesz oso­biś­cie ode­brać swo­jej doku­men­tacji, nie zapom­nij pisem­nie upoważnić daną osobę do udostęp­nienia doku­men­tacji medycznej.

• Jeśli udzielono Ci świad­czeń zdrowot­nych w pszczyńskim szpi­talu lub poradni przyszpi­tal­nej w okre­sie od 1 marca 2011 r. do 30 czer­wca 2018 r. i potrze­bu­jesz infor­ma­cji na ten temat, kore­spon­dencję (np. wniosek o udostęp­nie­nie doku­men­tacji medy­cznej) skieruj do poprzedniego dzierżawcy szpitala, tj. Cen­trum Dial­iza Sp. z o.o. (obec­nie: Szpi­tale Powia­towe Sp. z o.o.)
• Doku­men­tacja ta w chwili obec­nej dostępna jest w Zakładzie Usług Archi­wal­nych Wiśniowiecki & Roman sp.j. Plac Piastów 6a 44 – 100 Gli­wice tel. 663 004 766.

• W odniesie­niu do okresu sprzed 1 marca 2011 r. kore­spon­dencję (np. wniosek o udostęp­nie­nie doku­men­tacji medy­cznej) powinieneś skierować do Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej sp. z o.o. w restrukturyzacji:
– listownie na adres: 43-200 Pszczyna, ul. dr. Witolda Antesa 11
– mailowo: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
Aktualne ceny za dokumentację medyczną znajdują się w zakładce “Cenniki”.
Wniosek o dokumentację medyczną możesz pobrać w zakładce “Dokumentacja medyczna”.

Skip to content