DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności

SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE samorzą­dowa sp. z o.o. w restrukturyzacji zobow­iązuje się zapewnić dostęp­ność swo­jej strony internetowej zgod­nie z przepisami ustawy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­ności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobil­nych pod­miotów pub­licznych. Oświad­cze­nie w sprawie dostęp­ności ma zastosowanie do strony internetowej
www​.szpi​tal​.pszczyna​.pl

Data pub­likacji strony inter­ne­towej: 17.01.2019 r.
Data aktualizacji strony internetowej: 31.03.2023 r.

Strona inter­ne­towa jest częś­ciowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­ności cyfrowej stron inter­ne­towych i aplikacji mobil­nych pod­miotów pub­licznych z powodu niez­god­ności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• tek­sty zamieszc­zone w ser­wisie mogą być niedos­tosowane do osób z niepełnosprawnoś­cią intelektualną

• filmy umieszc­zone na stronie nie zaw­ier­ają napisów dla osób głuchych

• nie wszys­tkie zamieszc­zone na stronie pub­likacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo

Wyłączenia:

• mapy są wyłąc­zone z obow­iązku zapew­ni­a­nia dostępności;

• filmy nie zostały wyt­wor­zone przez szpital

Oświad­cze­nie sporząd­zono dnia: 31.03.2020 r.
Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 31.08.2023 r.

Deklarację sporząd­zono na pod­stawie samooceny przeprowad­zonej przez pra­cown­ika Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. ( obec­nie: SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE samorzą­dowa sp. z o.o. w restrukturyzacji).

Na stronie inter­ne­towej można uży­wać stan­dar­d­owych skrótów klaw­iatur­owych przeglądarki.

Infor­ma­cje zwrotne i dane kontaktowe

W przy­padku prob­lemów z dostęp­noś­cią strony inter­ne­towej prosimy o kon­takt. Osobą kon­tak­tową jest Bar­bara Zejma-Oracz, rzecznik@szpital.pszczyna.pl. Kon­tak­tować można się także dzwoniąc na numer tele­fonu 32 611 53 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostęp­nie­nie infor­ma­cji niedostęp­nej oraz składać żąda­nia zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wys­tąpi­enia z żądaniem zapewnienia dostęp­ności cyfrowej strony inter­ne­towej, aplikacji mobil­nej lub jakiegoś ich ele­mentu. Można także zażą­dać udostęp­nienia infor­ma­cji za pomocą alter­naty­wnego sposobu dostępu, na przykład przez odczy­tanie niedostęp­nego cyfrowo doku­mentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zaw­ierać dane osoby zgłasza­jącej żądanie, wskazanie, o którą stronę inter­ne­tową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kon­taktu. Jeżeli osoba żąda­jąca zgłasza potrzebę otrzy­ma­nia infor­ma­cji za pomocą alter­naty­wnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przed­staw­ienia tej infor­ma­cji. Pod­miot pub­liczny powinien zre­al­i­zować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wys­tąpi­enia z żądaniem. Jeżeli dotrzy­manie tego ter­minu nie jest możliwe, pod­miot pub­liczny niezwłocznie infor­muje o tym wnoszącego żądanie, kiedy real­iza­cja żąda­nia będzie możliwa, przy czym ter­min ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wys­tąpi­enia z żądaniem. Jeżeli zapewnie­nie dostęp­ności cyfrowej nie jest możliwe, pod­miot pub­liczny może zapro­ponować alter­naty­wny sposób dostępu do infor­ma­cji. W przy­padku, gdy pod­miot pub­liczny odmówi real­iza­cji żąda­nia zapewnienia dostęp­ności lub alter­naty­wnego sposobu dostępu do infor­ma­cji, wnoszący żądanie możné złożyć skargę w sprawie zapew­ni­ana dostęp­ności cyfrowej strony inter­ne­towej, aplikacji mobil­nej lub ele­mentu strony inter­ne­towej, lub aplikacji mobil­nej. Po wycz­er­pa­niu wskazanej wyżej pro­ce­dury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostęp­ność architektoniczna:

  1. przestrze­nie komu­nika­cyjne budynków wolne od barier poziomych i pio­nowych (komu­nikacja pozioma – kory­tarze na jed­nym poziomie, komu­nikacja pio­nowa – windy);

  2. zapewnie­nie infor­ma­cji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku – tablice infor­ma­cyjne, portier;

  3. zapewnie­nie osobom ze szczegól­nymi potrze­bami możli­wości ewakuacji lub ich ura­towa­nia w inny sposób – oznaczenia dróg ewakua­cyjnych, szkole­nia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony prze­ci­w­pożarowej i zasad postępowa­nia na wypadek ewakuacji;

  4. Na tere­nie szpi­tala przed głównym wejś­ciem zna­j­dują się parkingi oznac­zone, z wydzielonymi miejs­cami dla osób niepełnosprawnych, jed­nak nie zna­j­dują się one bezpośred­nio przy wejś­ciu do szpitala.

Dodatkowe infor­ma­cje:

Strona posi­ada następu­jące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• zmi­ana kon­trastu (mate­ri­ały osad­zone na stronie są czytelne także dla osób sła­biej widzących)

• Na każdej stronie w górnym prawym rogu zna­j­dują się narzędzia zwięk­sza­jące czytel­ność strony dla osób niedowidzą­cych (możli­wość pow­ięk­szenia wielkości liter na stronie)

• na stronie inter­ne­towej można korzys­tać ze stan­dar­d­owych skrótów klawiaturowych.

• Użytkown­icy korzys­ta­jący wyłącznie z klaw­iatury mogą swo­bod­nie poruszać się po ser­wisie za pomocą klaw­isza Tab.

• Linki – także te prowadzące do ser­wisów zewnętrznych – otwier­ają się w tym samym oknie– użytkownik ma pełną kon­trolę nad swoją przeglądarką.

• Osoby zamieszcza­jące tek­sty na stronie dokładają starań, aby były one zrozu­mi­ałe oraz for­ma­towane w sposób zgodny z zasadami dostępności

• Zdję­cia i grafiki w ser­wisie mają właś­ci­wie zdefin­iowane alter­naty­wne opisy, aby ich treść była zrozu­mi­ała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświ­et­lają grafiki

• Ruch, ani­macje, banery – żaden ele­ment ser­wisu nie miga w tem­pie szyb­szym niż 3 razy na sekundę.

• Przy wejściu głównym oraz w rejestracji poradni znajdują się pętle indukcyjne.
• Pacjenci po zgłoszeniu takiej potrzeby mają dostęp do tłumacza języka migowego.
• Do budynku można wejść z psem asystującym.
Aktualizacja danych: 29.12.2023 r.

Skip to content