swiadczenia_baner

ŚWIADCZENIA POZA KOLEJNOŚCIĄ

Zgodnie z przepisami prawa, niektórzy pacjenci są uprawnieni do korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital Joannitas w Pszczynie poza kolejnością.

Uprawnieni do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością:
• zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
• dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r. (od 26.01.2021),
• inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
• uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% (od 11.10.2019),
• kobiety w ciąży (od 01.01.2017),
• świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017),
• działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017),
• osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby (od 01.07.2018),
• osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018),
• żołnierze zastępczej służby wojskowej,
• cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
• żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022),
• żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022).

WAŻNE! Pacjenci posiadający powyższe uprawnienia muszą przedstawić stosowny dokument przy zapisie.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że
• placówka udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
• placówka udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia,
• w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, placówka wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
• świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
• osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24) korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów,
• „Dawcy Przeszczepu” mają prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Więcej szczegółów na stronie NFZ.

Skip to content