o_nas_baner

O NAS

Szpital Joannitas w Pszczynie rozpoczął swoją działalność 1 sierpnia 2018 r. Prowadzony jest przez Spółkę, której właścicielami jest Powiat Pszczyński i Gmina Pszczyna.

Profil działalności pszczyńskiego Szpitala odpowiada na podstawowe potrzeby diagnostyczne i terapeutyczne mieszkańców regionu.

Do głównych zadań Szpitala należą: pierwsza pomoc, szeroka diagnostyka i terapia pacjentów, a w razie konieczności przygotowanie pacjentów do leczenia w ośrodkach z wyższym stopniem referencyjności.

Dla dużej grupy pacjentów, szczególnie dla społeczności lokalnej, rodzimy Szpital jest początkiem drogi terapeutycznej, a w przypadku gdy nie ma konieczności leczenia wysokospecjalistycznego - placówką, w której mogą liczyć na poprawę kondycji i komfortu życia.

Chorzy mogą otrzymać szybką pomoc, bez konieczności przeżywania stresu, związanego z podróżą do innego miasta i poczuciem wyobcowania.

Jest to niezmiernie ważne szczególnie w przypadku osób starszych i samotnych, dla których możliwość uzyskania pomocy w rodzimej placówce jest nierzadko główną determinantą decyzji o podjęciu leczenia. Dlatego poprawne funkcjonowanie Szpitala, uwzględniające potrzeby pacjentów i lokalną specyfikę stanowi priorytet.

W Powiecie Pszczyńskim anonimowość stanowi mniejszy problem niż w dużych miastach. Z tego względu mieszkańcy oczekują bardziej indywidualnego podejścia, także w relacjach z jednostkami ochrony zdrowia. Szpital w Pszczynie musi odpowiadać na tak zdefiniowane potrzeby i oczekiwania mieszkańców powiatu.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że mieszkańcy chętniej angażują się w pomoc, gdy są przekonani, że to jest „ich" szpital. Ta opinia pacjentów określa sens istnienia Jednostki.

Powyższe argumenty dopełniające obraz otoczenia i roli Szpitala wskazuje kierunki działań ujęte w misji:

My dla Was: pomoc, diagnoza, leczenie

Tak zdefiniowana misja stanowi punkt wyjścia do określenia filozofii, wokół której koncentruje się kultura organizacyjna pszczyńskiego Szpitala.

Szpital prowadzi 9 oddziałów szpitalnych z Izbą przyjęć. Funkcjonują w nim również zakłady oraz poradnie specjalistyczne.

Rocznie ze świadczeń Szpitala korzysta ok. 25 tys. osób.

JEDNOSTKI SZPITALA:

ODDZIAŁY SZPITALNE I IZBA PRZYJĘĆ:

 • Izba przyjęć,
 • Oddział neurologiczny,
 • Oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej,
 • Oddział chorób wewnętrznych,
 • Oddział chirurgii ogólnej i laparoskopowej,
 • Oddział ginekologiczno-położniczy,
 • Oddział neonatologiczny,
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
 • Oddział geriatryczny,
 • Blok operacyjny,
 • Trakt porodowy.

ZAKŁADY I PRACOWNIE

 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,
 • Zakład rehabilitacji,
 • Zakład diagnostyki obrazowej (RTG, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia USG oraz Pracownia Rezonansu Magnetycznego),
 • Pracownia endoskopii.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE I DIAGNOSTYKA

 • Medyczne laboratorium diagnostyczne,
 • Pracownia mikrobiologii,
 • Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • Poradnia chirurgii ogólnej,
 • Poradnia onkologiczna,
 • Poradnia anestezjologiczna,
 • Poradnia neurologiczna,
 • Poradnia kardiologiczna,
 • Poradnia chorób zakaźnych,
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc.

Zapraszamy do odwiedzania naszych oficjalnych profili w mediach społecznościowych:

Facebook Szpitala Joannitas w Pszczynie

Facebook Oddziału neonatologicznego

Instagram Szpital Joannitas w Pszczynie

W 2022 r. z naszych usług skorzystały 26 030 osób, w tym:

 • hospitalizacje – 6 293 osób
 • Izba przyjęć – 8 801 osób
 • Poradnie specjalistyczne i pracownie – 8 975 osób
 • Zakład rehabilitacji – 1 520 osób
 • w Szpitalu urodziło się 441 dzieci

W 2021 r. z naszych usług skorzystały 23 663 osoby, w tym:

 • hospitalizacje – 6 558 osób
 • Izba przyjęć – 7 511 osób
 • Poradnie specjalistyczne i pracownie – 8 691 osób
 • Zakład rehabilitacji – 886 osób
 • w Szpitalu urodziło się 675 dzieci

W 2020 r. z naszych usług skorzystało 20 645 osób, w tym:

 • hospitalizacje – 5 930 osób
 • Izba przyjęć – 7 918 osób
 • Poradnie specjalistyczne – 5 985 osób,
 • Zakład rehabilitacji – 812 osób
 • w Szpitalu urodziło się 792 dzieci

W 2019 r. z naszych usług skorzystało 24 089 osób, w tym:

 • hospitalizacje – 8 094 osób
 • Izba przyjęć – 10 602 osób
 • Poradnie specjalistyczne i pracownie – 4 771 osób
 • Zakład rehabilitacji – 580 osób
 • w Szpitalu urodziło się 653 dzieci

W 2018 r. z naszych usług skorzystały 7 623 osoby, w tym:

 • hospitalizacje – 3 269 osób
 • Izba przyjęć – 4 354 osób
 • Poradnie specjalistyczne i pracownie – osób
 • Zakład rehabilitacji – osób
 • w Szpitalu urodziło się 274 dzieci

Szpi­tal­nictwo w Polsce zaczęło się rozwi­jać wraz z przyję­ciem przez Mieszka I chrześ­ci­jaństwa. W ten sposób do Pol­ski przeniknęła idea pomocy słabym i potrze­bu­ją­cym poprzez instytucjonalne formy pomocy. Taka pomoc była domeną Kościoła.

Zakony koś­cielne zakładały szpi­tale, ochronki, przy­tułki. Niek­tóre zakony spec­jal­i­zowały się w określonych dziedz­i­nach, np. dzi­ała­nia zakonu jezuitów kon­cen­trowały się na naucza­niu. Jeśli chodzi o szpi­tal­nictwo takim zakonem był m.in. zakon Joan­nitów. Pszczyńscy książęta przez szereg lat pełnili hon­orowe funkcje w zakonie będąc ryc­erzami zakonu.

Również Jan Hen­ryk XI Hochberg von Pless był ryc­erzem zakonu Joan­nitów i to on jako pier­wszy na tere­nie Pszczyny pod­jął dzi­ała­nia służące roz­wo­jowi szpi­tal­nictwa. Zaprosił on zakon Joan­nitów do Pszczyny w lat­ach sześćdziesią­tych XIX w. W 1864 r. prowadził on kolumnę san­i­tar­iuszy joan­nic­kich w cza­sie wojny pomiędzy Prusami a Danią i Aus­trią. Rok później 20 sty­cz­nia 1865 r. zawarta została umowa pomiędzy Starostą Pszczyńskim Stanis­lausem von Seherr-​Thossa a księ­ciem Janem Hen­rykiem XI Hochbergiem. Książę udostęp­nił bezpłat­nie grunt pod budowę szpi­tala, przekazał odpowied­nie środki finan­sowe na budowę i bieżące funkcjonowanie szpi­tala. W zamian Joan­nici mieli za zadanie zapew­niać 10 łóżek dla potrzeb księcia.

Zanim jed­nak budynek został wybu­dowany i ukońc­zony, przez pewien czas, (w 1865 r.) książę pszczyński udostęp­nił część swo­jego zamku dla ran­nych w bitwie pod Oświęcimiem. Jednocześnie pełną parą szły dzi­ała­nia budowlane nowego szpi­tala, który został otwarty 16 listopada 1867 r. Szpi­tal funkcjonował do końca II wojny świa­towej. Koniec zaw­ieruchy wojen­nej przyniósł również zmi­any architek­ton­iczne Pszczyny: szpi­tal pszczyński rozwinął swoją dzi­ałal­ność, obe­j­mując część pob­lis­kich zabu­dowań. W budynku Palais, w którym pier­wot­nie mieś­ciła się siedz­iba Zarządu Dóbr Książę­cych, został otwarty szpi­tal miejski. Poza tym w pob­liskiej willi Nasse mieś­cił się odd­ział ginekologiczno-​położniczy, stacja krwio­daw­stwa oraz pogo­towie ratunkowe.

Zatem po drugiej wojnie świa­towej szpi­tal umiejs­cowiony był w 3 budynkach zna­j­du­ją­cych się w bliskim sąsiedztwie. W lat­ach siedemdziesią­tych XX w. rozpoczęto budowę szpi­tala, w którym dziś mieści się szpi­tal powia­towy. Przed­sięwz­ię­cie zakładało wyburze­nie starego joannick­iego budynku szpi­tala oraz willi Nasse.

Obecny budynek szpi­talny został odd­any do użytku w 1990 r., a wszys­tkie doty­chcza­sowe odd­zi­ały sys­tem­aty­cznie przenos­zone były do nowego budynku szpi­tal­nego. Ostatni odd­ział prze­nie­siono z budynku Palais w 2000 roku.

Od 1 marca 2011 r. do 30 czer­wca 2018 r. szpi­tal dzierżaw­iony był przez Cen­trum Dial­iza Sp. z o.o., nato­mi­ast od 1 lipca 2018 r. dzierżawcą szpi­tala została spółka, której właś­ci­cielem jest powiat pszczyński – Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o.

21 wrześ­nia 2021 r. Zarząd powiatu pszczyńskiego oraz Bur­mistrz Pszczyny pod­pisali akt notarialny, na mocy którego Gmina Pszczyna objęła udzi­ały w spółce sta­jąc się w ten sposób jed­nym z jej wspól­ników. Spółka zmieniła również nazwę na SZPITAL JOANNITAS W PSZCZYNIE samorzą­dowa sp. z o.o. Zmi­any zostały wpisane do Kra­jowego Rejestru Sądowego 11 lutego 2022 r. i od tego dnia spółka prowadząca pszczyńską placówkę szpi­talną może posługi­wać się nową nazwą – SZPI­TAL JOAN­NI­TAS W PSZCZYNIE.

Decyzją sądu z 12 lipca 2023 r. spółka prowadząca szpital weszła w proces restrukturyzacji. W wyniku postępowania nazwa spółki zmieniła się na: Szpital Joannitas w Pszczynie samorządowa sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Skip to content