Zacznij tutaj

Na skróty

SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE prowad­zony jest przez spółkę, której wspól­nikami są powiat pszczyńskigmina Pszczyna.

Głównym przed­miotem dzi­ała­nia Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie jest udzielanie świad­czeń zdrowot­nych, świad­czeń szpi­tal­nych, stacjonarnych i całodobowych świad­czeń zdrowot­nych innych niż szpi­talne oraz ambu­la­to­ryjnych świad­czeń zdrowotnych.

Świad­czenia zdrowotne udzielane są w zakre­sie: lecze­nie szpi­talne, ambu­la­to­ryjna opieka spec­jal­isty­czna, świad­czenia pielę­gna­cyjne i opiekuńcze w ramach opieki dłu­goter­mi­nowej, diag­nos­tyka obra­zowa i lab­o­ra­to­ryjna, pro­gramy profilaktyczne.

Dzi­ałal­ność lecznicza SZPI­TALA JOAN­NI­TASPSZCZYNIE kon­cen­truje się w zes­pole dwóch budynków połąc­zonych z sobą prze­jś­ciem na dwóch poziomach. Jeden z nich to wysoki budynek dziewię­ciopiętrowy, w którym mieści się więk­szość odd­zi­ałów szpi­tal­nych:

W niskiej, dwupiętrowej części szpi­tala mieści się:

Na parterze przyj­mowani są pac­jenci Poradni specjalistycznych:

W pobliżu wejś­cia głównego do szpi­tala zna­j­duje się szpi­talna kaplica. Bezpośred­nio przy wejś­ciu zna­j­duje się duży park­ing dla pac­jen­tów, odwiedza­ją­cych i pra­cown­ików SZPI­TALA JOAN­NI­TASPSZCZYNIE.

Szpi­tal usy­tuowany jest w ścisłym cen­trum Pszczyny – przy ul. dr. Witolda Antesa i z każdej strony otoc­zony jest wspani­ałą zie­lenią, która cieszy oczy o każdej porze roku.

Zobacz więcej o Szpitalu

Aktualności (zajawki artykułów)