FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pszczynie

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. (obecnie: SZPITAL JOANNITAS W PSZCZYNIE samorządowa sp. z o.o.) prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie (obecnie: SZPITAL JOANNITAS W PSZCZYNIE) w okresie projektu, tj. od 01.12.2019 r. do 31.01.2022 r. realizowała projekt pod nazwą „Pszczyński Dzienny Dom Opieki Medycznej”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 01.02.2022 r. z uwagi na brak finansowania z innych źródeł Spółka ma możliwość udzielania świadczeń w ramach Pszczyńskiego DDOM jedynie po pobraniu opłaty za udzielane świadczenia od uczestników lub ich rodzin bez możliwości generowania dochodu.

Koszt osobodnia wynosi 126,00 zł. (opłata w formie zaliczki). Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 15 osób. W ramach zachowania trwałości projektu oferujemy łącznie 20 miejsc dla świadczenia usług zdrowotnych w Pszczyńskim Dziennym Domu Opieki Medycznej.

W ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, można skorzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, psychologicznej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta. Osoby korzystające ze świadczeń będą otrzymywać posiłki w trakcie dziennego pobytu. Pobyt w placówce możliwy maks. 8 godzin dziennie w trakcie którego uczestnicy otrzymują pełne wyżywienie.

Do DDOM przyjęte będą:

– osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji;

– pacjenci, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystali ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego;

– osoby, które w ocenie skali poziomu samodzielności „Barthel” mieszczą się w granicach 40 – 65 punktów;

– pacjenci posiadający prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Skierowanie do DDOM można uzyskać od lekarza POZ oraz w przypadku pacjentów po hospitalizacji lekarz udzielający świadczeń w szpitalu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem będą wpisywane na listę osób oczekujących. Skontaktujemy się z Państwem po zebraniu wymagalnej ilości uczestników.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w sekretariacie Szpitala

tel. 32 611 53 02,

email: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

Podsumowanie projektu w pliku do pobrania.

Pro­jekt „Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej” współ­fi­nan­sowany jest ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, RPO WSL na lata 2014 – 2020, Pri­o­ry­tet IX: Włącze­nie społeczne, Dzi­ałanie 9.2: Dostępne i efek­ty­wne usługi społeczne i zdrowotne, Pod­dzi­ałanie: 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.

Udział w pro­jek­cie jest bezpłatny !!!

TRWA NABÓR uczest­ników do Projektu.

Doku­menty – do pobra­nia poniżej – można składać nieprz­er­wanie do 15.12.2021r.

a) oso­biś­cie w kance­larii szpi­tala – IX Piętro

b) lis­townie w kop­er­cie z dopiskiem „DDOM”

c) drogą elek­tron­iczną e – mail: ddom@szpital.pszczyna.pl

Tytuł pro­jektu: Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medycznej

Benefic­jent: Cen­trum Przed­siębior­c­zości Sp. z o.o.

Całkowita wartość pro­jektu wynosi: 1 300 000,00 zł, w tym dofi­nan­sowanie na real­iza­cję projektu w wysokości: 1 209 000,00 zł:

  • ze środ­ków europe­js­kich w kwocie: 1 105 000,00 zł, co stanowi 85% całkow­itych wydatków kwal­i­fikowanych oraz w ramach
  • dotacji celowej z budżetu kra­jowego w kwocie: 104 000,00 zł, co stanowi 8% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Głównym celem pro­jektu jest zapewnie­nie dostępu do nowej oferty usług zdrowot­nych dla mieszkańców podre­gionu tyskiego i biel­skiego. Pro­jekt przewiduje adap­tacje i wyposaże­nie wol­nych pomieszczeń szpi­tala na potrzeby uru­chomienia Pszczyńskiego Dzi­en­nego Domu Opieki Medy­cznej (PDDOM).

Ter­min real­iza­cji pro­jektu: grudzień 2019 r. – sty­czeń 2022 r.

Krótki opis projektu:

Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej jest jedną z form opieki zdrowot­nej nad osobami niesamodziel­nymi, w szczegól­ności osobami powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej i ambulatoryjnej opieki spec­jal­isty­cznej, a jed­nocześnie nie wymaga całodobowego nad­zoru lekarskiego i pielęg­niarskiego real­i­zowanego w try­bie stacjonarnym. Pro­jekt skierowany jest do mieszkańców powiatu pszczyńskiego, bieruńsko-​lędzińskiego, gm. Czechow­ice – Dziedz­ice, m. Tychów oraz m. Bielsko-​Biała.

Czas trwa­nia pobytu w DDOM będzie usta­lany indy­wid­u­al­nie i będzie wynosił od 30 do 120 dni roboczych. W DDOM pac­jenci będą mieli zapewnioną opiekę medy­czną i terapię.

Rezul­taty projektu:

Pro­jekt przyniesie trwałe rozwiąza­nia w zakre­sie dein­sty­tucjon­al­iza­cji opieki nad osobami zależnymi w wymiarze:

  • lokalowym tj. dos­tosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Antesa 11 w Pszczynie do funkcjonowa­nia Dzi­en­nego Domu Opieki Medycznej
  • osobowym poprzez rozwój wspo­ma­gania opiekunów osób zależnych i niesamodzielnych,
  • zdrowot­nym poprzez poprawę zdrowia osób niesamodziel­nych w skutek obję­cia ich kom­plek­sową opieką lekarza, reha­bil­i­tanta, terapeuty.

Real­iza­cja pro­jektu ma na celu zapewnie­nie dostępu do nowej oferty usług zdrowot­nych dla mieszkańców podre­gionu tyskiego i bielskiego.

Formularze do pobrania:

Regulamin Organizacyjny,
Skierowanie do DDOM,
Karta oceny stanu klinicznego wg skali Barthel,
Oświadczenie uczestnika projektu,
Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług,
Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
Zgoda i zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu,
Zgoda i zobowiązanie opiekuna Pacjenta do udziału w działaniach edukacyjnych,
Oświadczenie o rezygnacji udziału w projekcie.

Dane kon­tak­towe:

Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medycznej

ul. dr. Witolda Antesa 11, 43 – 200 Pszczyna, I piętro, wejś­cie od ul. Korfantego

tel. 32 611 53 13

e-​mail: ddom@szpital.pszczyna.pl

Skip to content