FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pszczynie

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. (obecnie: SZPITAL JOANNITAS W PSZCZYNIE samorządowa sp. z o.o.) prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie (obecnie: SZPITAL JOANNITAS W PSZCZYNIE) w okresie projektu, tj. od 01.12.2019 r. do 31.01.2022 r. realizowała projekt pod nazwą „Pszczyński Dzienny Dom Opieki Medycznej”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 01.02.2022 r. z uwagi na brak finansowania z innych źródeł Spółka ma możliwość udzielania świadczeń w ramach Pszczyńskiego DDOM jedynie po pobraniu opłaty za udzielane świadczenia od uczestników lub ich rodzin bez możliwości generowania dochodu.

Koszt osobodnia wynosi 126,00 zł. (opłata w formie zaliczki). Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 15 osób. W ramach zachowania trwałości projektu oferujemy łącznie 20 miejsc dla świadczenia usług zdrowotnych w Pszczyńskim Dziennym Domu Opieki Medycznej.

W ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, można skorzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, psychologicznej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta. Osoby korzystające ze świadczeń będą otrzymywać posiłki w trakcie dziennego pobytu. Pobyt w placówce możliwy maks. 8 godzin dziennie w trakcie którego uczestnicy otrzymują pełne wyżywienie.

Do DDOM przyjęte będą:

– osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji;

– pacjenci, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystali ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego;

– osoby, które w ocenie skali poziomu samodzielności „Barthel” mieszczą się w granicach 40 – 65 punktów;

– pacjenci posiadający prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Skierowanie do DDOM można uzyskać od lekarza POZ oraz w przypadku pacjentów po hospitalizacji lekarz udzielający świadczeń w szpitalu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem będą wpisywane na listę osób oczekujących. Skontaktujemy się z Państwem po zebraniu wymagalnej ilości uczestników.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w sekretariacie Szpitala

tel. 32 611 53 02,

email: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

Pszczyński Dzienny Dom Opieki Medycznej to projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.

Typ projektu: Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowie na lata 2014-2021.

Szpital na funkcjonowanie DDOM otrzymał dofinansowanie w wysokości 93% całkowitych wydatków kwalifikowanych, przy czym 85% pochodziło ze środków europejskich, 8% z budżetu krajowego, a pozostałe 7% stanowił wkład własny realizatora Projektu.

Beneficjent środków zgodnie z umową o dofinansowanie w okresie od 01.12.2019 r. do 31.01.2022 r. zrealizował wszystkie zadania założone we wniosku o dofinansowanie. Pierwsze pół roku stanowiło okres przystosowania pomieszczeń, ich wyposażenia i zorganizowania pracy, natomiast pozostałe 18 miesięcy przeznaczone zostały na działalność dziennego domu, z tym że faktycznie przyjmowanie pacjentów możliwe było przez 12 miesięcy z uwagi na kolejne fale pandemii.

Opieką w DDOM objęci zostali pacjenci niesamodzielni, w szczególności powyżej 65 r.ż. Wsparcie w ramach projektu otrzymały osoby zamieszkujące w powiecie pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim, gm. Czechowice-Dziedzice, m. Tychy i m. Bielsko-Biała.

W projekcie uczestniczyło łącznie 87 osób, w tym 61 kobiet i 26 mężczyzn.

W warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, podopieczni mogli korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia. Pacjenci mieli zapewniony przez szpital transport oraz otrzymywali posiłki w trakcie dziennego pobytu.

Zrealizowano również 78 warsztatów dla uczestników i ich rodzin. Był to cykl szkoleń prowadzonych przez psychologa, pielęgniarkę, opiekunów medycznych, fizjoterapeutę oraz dietetyka, mający na celu wsparcie seniorów i ich rodzin. Tematyka szkoleń była dostosowywana do zgłaszanych przez opiekunów i rodziny pacjentów potrzeb, tak, aby oferta edukacyjna była zgodna z ich praktycznymi oczekiwaniami, a każdy z turnusów mógł skorzystać z minimum czterech warsztatów.

Skip to content