nocna_baner

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Kierownik poradni – mgr Bogusława Gamrot

Kon­takt:
tel. 32 611 53 01
Wejście: wejście od strony ul. dr. Witolda Antesa (obok Izby przyjęć).
Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa 11 (opłata za park­ing w parkometrze)

Wejście do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
fot. M. Cyran – Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świad­czenia w zakre­sie pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej. Świad­czenia te będą udzielane w pomieszczeni­ach poradni spec­jal­isty­cznych szpi­tala (na parterze budynku).
Zasady korzys­ta­nia z pomocy Noc­nej i świątecznej opieki zdrowotnej
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest od godz. 18:00 do godz. 8:00 w dni powszed­nie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.
W poradni zatrud­niony jest per­sonel dedykowany wyłącznie pac­jen­tom Noc­nej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Lekarz dyżu­ru­jący udziela porad:
• w warunk­ach ambulatoryjnych,
• tele­fon­icznie (nr tel. 32 611−53−01),
• przy­pad­kach medy­cznie uza­sad­nionych w domu pacjenta.

Z opieki lekarskiej i pielęg­niarskiej będzie można sko­rzys­tać w przy­padku nagłego zachorowa­nia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy:
• nie ma objawów sugeru­ją­cych bezpośred­nie zagroże­nie życia lub grożą­cych istot­nym uszczer­bkiem na zdrowiu,
• zas­tosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy i zachodzi obawa, że oczeki­wanie na otwar­cie przy­chodni może znacząco nieko­rzyst­nie wpłynąć na stan zdrowia.

W razie nagłego zachorowa­nia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pac­jent może się udać po pomoc do dowol­nego punktu noc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej (nie obow­iązuje rejonizacja).

W punkcie noc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej pac­jent ma prawo do zaświad­czenia, które związane jest z zakre­sem udzielanych w tym miejscu świad­czeń, a wynika ze stanu zdrowia pac­jenta stwierd­zonego przez lekarza w trak­cie przeprowad­zonego oso­biś­cie bada­nia. Obow­iązek wys­taw­ienia zaświad­czenia o niez­dol­ności do pracy lub kon­tyn­uowa­nia nauki, bądź uczest­nictwa w zaję­ci­ach sportowych, spoczywa na lekarzu, który taką niez­dol­ność stwierdzi.
W razie konieczności lekarz lub pielęg­niarka udzielają pomocy w ramach noc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej w domu chorego.

Pomoc wyjaz­dowa udzielana jest tylko w obrę­bie powiatu pszczyńskiego.
Lekarz udziela­jący pomocy w ramach opieki wyjaz­dowej może, jeśli zajdzie taka potrzeba, skierować pac­jenta do szpi­tala lub wezwać karetkę pogo­towia ratunkowego.
W dni usta­wowo wolne od pracy, po godzinie 18:00 pac­jen­tom przysługują także zabiegi pielęg­niarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżu­ru­jącego w POZ oraz zabiegi wynika­jące z ciągłości leczenia*. * w tym przy­padku środki higieny oso­bis­tej, leki, środki far­mako­log­iczne (w tym spec­jal­isty­czne opa­trunki do leczenia odleżyn), środki ortope­dy­czne i pomoc­nicze oraz sprzęt medy­czny, niezbędne do wykony­wa­nia czyn­ności higieniczno-​pielęgnacyjnych przez pielęg­niarkę – zapew­nia pac­jent, rodz­ina lub jego opiekun.
Zabiegi te mogą być wykony­wane przez pielęg­niarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach noc­nej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
• wiz­yty kon­trol­nej w związku z wcześniej rozpoczę­tym leczeniem,
• recepty na stosowane stale leki w związku ze schorze­niem przewlekłym,
• rutynowego zaświad­czenia o stanie zdrowia,
• skierowa­nia do specjalisty.

Zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czy­jeś życie jest zagrożone, należy bezwzględ­nie tele­fonować pod numer alar­mowy pogo­towia ratunkowego: numer alar­mowy – 999 lub 112

Skip to content