odwiedzajacy_baner

ODWIEDZAJĄCY

Zasady odwiedzin pacjentów i udzielanie informacji o stanie zdrowia:
W Szpitalu Joannitas w Pszczynie realizowane są zapisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zgodnie, z którymi:
• Pacjent ma prawo do kontaktu z innymi osobami.
• Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

 • odwiedziny w Szpitalu Joannitas w Pszczynie odbywają się we wszystkie dni tygodnia od godz. 14.00 do godz. 18.00,
 • z uwagi na specyfikę działalności Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii odwiedziny pacjentów oddziału możliwe są od godz. 15.00 do 17.00,
 • osoba niepełnoletnia może pod opieką osoby dorosłej, która odpowiada za jej zachowanie i bezpieczeństwo odwiedzić pacjenta,
 • ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci poniżej 13 roku życia nie powinny odwiedzać pacjentów
 •  niezwłocznie po wejściu do Szpitala osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego umycia rąk (wodą z mydłem) lub ich dezynfekcji,
 • rekomenduje się, żeby jednoczasowo u jednego pacjenta przebywała 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby,
 • podczas odwiedzin konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos,
 • rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie osoba odwiedzająca bezpośrednio przed kontaktem dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce,
 • po odwiedzinach należy w miarę możliwości wywietrzyć pomieszczenie,
 • zakazuje się odwiedzin przez osoby z objawami infekcji, jak również przez osoby będące w czasie izolacji lub na kwarantannie.
 • zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu,
 • podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego,
 • poszanowania mienia szpitala,
 • zachowania czystości i porządku, szczególnie w pomieszczeniach sanitarnych.
 • palenia papierosów i używania środków odurzających na terenie szpitala dostarczania chorym napojów alkoholowych, tytoniu i środków odurzających,
 • dostarczania pacjentom artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez lekarza leczącego,
 • dostarczania pacjentom leków bez zgody lekarza prowadzącego,
 • siadania na łóżkach pacjentów oraz wieszania rzeczy na łóżkach i stojakach,
 • manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacją,
 • wprowadzania zwierząt,
 • przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają pobyt w szpitalu innym chorym,
 • przebywania w salach innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent,
 • przebywania w salach pacjentów podczas obchodów lekarskich, wykonywania zabiegów leczniczych i czynności porządkowych,
 • filmowania i fotografowania osób przebywających na oddziale,
 • zabierania pacjentów poza teren budynku szpitala bez zgody personelu medycznego.
 • informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają wyłącznie kierownicy, lekarze prowadzący lub lekarze dyżurni, w godzinach ustalonych przez kierownika oddziału,
 • o stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji w każdym czasie,
 • pielęgniarki i położne mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.

WAŻNE!

 • W przypadku braku możliwości odbycia osobistych odwiedzin personel szpitala w miarę możliwości umożliwia pacjentowi podtrzymanie bieżącego kontaktu z bliskimi w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu lub internetu.
 • Niezależnie od ustalonych godzin oraz zasad odwiedzin za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurnego, po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych szpitala możliwe są odwiedziny pacjenta w szczególnych sytuacjach.
 • Osoby odwiedzające, nie stosujące się do postanowień regulaminu lub wskazówek personelu szpitala nie będą wpuszczane na teren szpitala, bądź mogą być wydalone.
 • Dyrektor szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów ze względu na możliwości organizacyjne, wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego lub bezpieczeństwa pacjentów.
Skip to content