crenniki_baner

CENNIKI

Cenniki badań diagnostycznych oraz świadczeń wykonywanych w Szpitalu Joannitas w Pszczynie dotyczy opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieubezpieczonym oraz innym osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz podmiotów nieposiadających umowy ze Szpitalem dostępny do pobrania:

DO POBRANIA: Cennik badań i świadczeń medycznych

Cennik za dokumentację medyczną
Informacje o odpłatności za udostępnianą dokumentację medyczną dostępne do pobrania:

DO POBRANIA: Cennik za dokumentację medyczną

Opłata za przechowywanie zwłok
Dopuszcza się pobieranie opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta, od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym. W Szpitalu Joannitas opłata ta wynosi 92,25 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę. Opłaty nie pobiera się, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

Skip to content