prawa_pacjenta_baner

PRAWA PACJENTA

My dla Was: pomoc, diagnoza, leczenie
SZPITAL JOANNITAS W PSZCZYNIE jest po to, aby Ci pomóc
Respektujemy Twoje prawa.

Prawa pacjenta wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności z ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (poniżej do pobrania). Zbiór praw pacjenta jest umieszczony w ogólnodostępnym i widocznym miejscu, np. na tablicy informacyjnej w poszczególnych oddziałach szpitalnych oraz innych jednostkach i komórkach organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Więcej informacji:
Rzecznik Praw Pacjenta – odwiedź witrynę

Pacjent ma prawo do:
• świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
• informacji o swoim stanie zdrowia;
• zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych;
• wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
• zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
• poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
• dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
• zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
• poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
• opieki duszpasterskiej;
• przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Ważne! 800 190 590 – całodobowa Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

Od 1 marca 2024 r. Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta jest czynna całodobowo, 7 dni w tygodniu, aby jeszcze skuteczniej wspierać pacjentów w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

Infolinia zapewnia wsparcie w nagłych przypadkach, pomaga rozwiązać problemy związane z opieką zdrowotną oraz udziela informacji na temat praw pacjenta.

Projekt “Łączy nas Pacjent” – Wspólna Infolinia

Rzecznik Praw Pacjenta wraz z organizacjami pozarządowymi rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu “Łączy nas Pacjent”. Celem tego inicjatywy jest udzielanie wsparcia osobom zgłaszającym się na ogólnopolską bezpłatną Infolinię 800 190 590.

W ramach projektu pacjenci i ich bliscy, kontaktujący się z Rzecznikiem za pośrednictwem Infolinii, będą mogli porozmawiać nie tylko ze specjalistami Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ale także z dyżurującym ekspertem danej organizacji. 

Dzwoniąc na Infolinię 800 190 590 w czasie wspólnych dyżurów ekspertów, można uzyskać informacje z zakresu:

  • Edukacji: Na przykład o prawach pacjenta i działaniach profilaktycznych.
  • Doradztwa: Dotyczące możliwości diagnostycznych, leczenia danej choroby oraz rehabilitacji.
  • Wsparcia: W zakresie pomocy psychologicznej.

Aktualny harmonogram dyżurów organizacji można sprawdzić na stronie internetowej tutaj. 

• Prawo do świadczeń zdrowotnych
Masz prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, które są udzielane z należytą starannością i z zachowaniem zasad etyki zawodowej przez personel szpitala.
Masz prawo żądać, aby lekarz lub pielęgniarka (położna) zasięgnęli opinii innego lekarza lub pielęgniarki (położnej). Jednakże, lekarz lub pielęgniarka (położna) mogą Ci odmówić, jeśli twoje żądanie uznają za bezzasadne.

• Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia
Masz prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Twoje prawo obejmuje uzyskanie informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
Masz prawo uzyskać również informację o pielęgnacji i zabiegach pielęgnacyjnych, jakie są ci potrzebne. Jeśli z jakiegoś powodu należy odstąpić od leczenia, to masz prawo uzyskać informację o takim zamiarze odpowiednio wcześnie.

Informacja o Twoim stanie zdrowia powinna być przekazana w formie przystępnej i zrozumiałej.
Masz prawo do tego, aby powiedzieć co myślisz na temat dotyczących cię zabiegów diagnostycznych i leczenia. Jednakże, jeśli sobie tego nie życzysz, to masz prawo żądać, aby nie udzielano Ci informacji na temat twojego stanu zdrowia (lub innych informacji z tym związanych).

Możesz również wyrazić zgodę na udzielanie tych informacji innym, wskazanym przez ciebie osobom.
Masz prawo do informacji, jakie prawa Ci przysługują. Informacje te znajdziesz również na tablicach informacyjnych znajdujących się na oddziałach szpitalnych oraz Izbie przyjęć.

• Prawo do tajemnicy informacji
Masz prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające ci świadczeń zdrowotnych, informacji z tobą związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego, w szczególności tych, które związane są z twoim stanem zdrowia. Prawo to również obowiązuje po śmierci.

Możesz jednakże wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy.

• Prawo do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o stanie twojego zdrowia.

Jeśli nie masz ukończonych 16 lat lub z jakiegoś powodu nie jesteś zdolny do wyrażenia świadomej zgody, to zgody takiej udziela twój przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny.

Jeśli jednak jesteś małoletni, lecz masz ukończone 16 lat lub z innego powodu zgody na świadczenie zdrowotnego udzielał twój przedstawiciel ustawowy, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu. W takim przypadku o świadczeniu zdrowotnym zadecyduje sąd opiekuńczy.

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
Masz prawo zgłosić osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Prawo do poszanowania intymności i godności
Masz prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania ci świadczeń zdrowotnych. Prawo to obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Personel szpitala musi postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności.

Masz prawo do leczenia bólu. Szpital musi podejmować działania umożliwiające określenie stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.

Na twoje życzenie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. Jednakże osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca ci świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej, gdy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na twoje bezpieczeństwo zdrowotne.

Obecność innych osób przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wymaga twojej zgody.

• Prawo do dokumentacji medycznej
Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej twojego stanu zdrowia oraz udzielonych ci świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja ta udostępniana jest tobie, twojemu przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez ciebie upoważnionej.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) do wglądu, z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie twojego życia lub zdrowia;
d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
e) na informatycznym nośniku danych.

Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej może być pobierana opłata.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na twoje prawa lub obowiązki wynikające z przepisów prawa.

• Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Masz prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
Masz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
Jednakże ponosisz koszty realizacji tych praw, jeśli skutkują one kosztami poniesionymi przez szpital.
Masz również prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami.
Tutaj możesz zapoznać się z zasadami odwiedzin obowiązującymi w Szpitalu Joannitas w Pszczynie:

Zasady odwiedzin (.pdf)

• Prawo do opieki duszpasterskiej
Masz prawo do opieki duszpasterskiej.
W szpitalu znajduje się Kaplica Miłosierdzia Bożego. Umiejscowiona jest na parterze w pobliżu wejścia.
Msze Święte odbywają się codziennie.

Kiedy?
poniedziałek/wtorek/środa – godz. 7:00
czwartek/piątek/sobota – godz. 18:00
niedziele i święta – godz. 7:00, godz. 10:00
obchód Kapelana po salach chorych – codziennie przed godz. 7:00

Jeżeli pogorszy się stan twojego zdrowia lub wystąpi zagrożenie życia masz prawo do kontaktu z duchownym swojego wyznania.

• Prawo do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie
W szpitalu rzeczy wartościowe można przechowywać w depozycie, który znajduje się na Izbie przyjęć. Jeśli oddasz rzeczy wartościowe do depozytu otrzymasz potwierdzenie przyjęcia rzeczy, które zawiera m.in. spis rzeczy wartościowych oddanych do depozytu i ich opis.

Skip to content