izba_baner

IZBA PRZYJĘĆ

W związku z dużą liczbą pacjentów zgłaszających się do Izby przyjęć Szpitala Joannitas w Pszczynie, przypominamy:

 • w Izbie przyjęć ratujemy życie i leczymy stany nagłe;
 • pacjenci będący w stanie bezpośredniego zagrożenia życia zawsze mają pierwszeństwo przyjęcia i zaopatrzenia medycznego;
 • możesz skorzystać ze świadczenia zdrowotnego w Nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej lub u lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdzie czas oczekiwania będzie krótszy.

WAŻNE! Informacja dla pacjentów przebywających w Izbie Przyjęć Szpitala Joannitas w Pszczynie (pobierz PDF)

Dzieci niebędące w stanie zagrożenia życia zaopatrywane są w pediatrycznych placówkach, np.:

 1. Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
  ul. Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała
 2. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
  ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

Kierownik Izby przyjęć – dr n. med. Paweł Dobrakowski
Odd­zi­ałowa Izby przyjęć – lic. Jolanta Bednarz

Kon­takt:
e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
tel. 32 611 53 07

 • Izba przyjęć znajduje się na parterze szpitala. Na Izbę przyjęć można wejść od ul. dr. Witolda Antesa i tam też umiejscowiony jest obszerny parking.
 • W Izbie przyjęć udzielana jest pomocy medyczna w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, wynikających ze schorzeń internistycznych, ortopedycznych, chirurgicznych, neurologicznych, spowodowanych urazami lub wymagających hospitalizacji w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Pacjentki do porodu są zabezpieczane przez Położniczą izbę przyjęć (wejście przez Izbę przyjęć).

 • Łącznie Izba przyjęć naszego szpitala przyjmuje ok. 1200 pacjentów miesięcznie.

 • Pacjenci na Izbie przyjęć przyjmowani są w trybie planowym i w trybie nagłym.

O kole­jności przyjęć decy­duje wyk­wal­i­fikowany per­sonel medy­czny na pod­stawie wstęp­nej oceny zagroże­nia życia i zdrowia. Pier­wszeństwo mają pac­jenci w ciężkim stanie oraz osoby przy­wiezione przez zespoły ratown­ictwa medycznego.

Pac­jenci z lże­jszymi schorzeni­ami muszą być przy­go­towani na ewen­tu­alny wydłużony czas przyję­cia z uwagi na pełnie­nie całodobowego ostrego dyżuru i możli­wości przyj­mowa­nia stanów nagłych.
Izba przyjęć nie jest miejscem pogłębionej diag­nos­tyki i docelowego leczenia. Jeśli konieczne jest natychmiastowe lecze­nie szpi­talne pac­jent będzie przyjęty do jed­nego z odd­zi­ałów szpitala.

Jeżeli wys­tępuje zagroże­nie życia i pac­jent wymaga leczenia spec­jal­isty­cznego, wówczas zostanie przewieziony do innej placówki o wyższym stop­niu ref­er­en­cyjności lub posi­ada­jącej odpowied­nie oddziały szpi­talne. W innych przy­pad­kach będzie zale­cone dal­sze lecze­nie lub diag­nos­tyka u swo­jego lekarza rodzin­nego, spec­jal­isty lub w try­bie planowym, w wybranym szpitalu.

Dla pac­jen­tów z nagłymi zachorowa­ni­ami, nagłym pogorsze­niem stanu zdrowia lub zaostrzeni­ami chorób przewlekłych, bez zagroże­nia życia, w dni powszed­nie do godziny 18:00 przez­nac­zone są porad­nie pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej, a od godziny 18:00 oraz w soboty, niedziele i święta nocna i świąteczna opieka zdrowotna dzi­ała­jąca również w Szpitalu Joannitas w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11, tel. 32 611-53-01 (wejście główne Szpitala).

Pac­jenci kieru­jący się na planowy zabieg kierują się do wejścia Izby przyjęć, od strony ul. dr. Witolda Antesa 11.
Dla ułatwienia na podłodze została naklejona zielona taśma prowadząca pacjentów bezpośrednio do gabinetu Planowej izby przyjęć.

Pod­czas przyję­cia do SZPITALA JOANNITAS W PSZCZYNIE należy zabrać:
• skierowanie do odd­zi­ału wys­taw­ione przez lekarza kieru­jącego (pac­jenci w sytu­ac­jach nagłych oraz kobi­ety do porodu przyj­mowani są bez skierowania),
• dowód oso­bisty lub inny dowód tożsamości zaw­ier­a­jący zdję­cie i nr PESEL,
• doku­men­tację lekarską z poprzed­nich pobytów w odd­ziale lub w innym szpi­talu, np. karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych,
• infor­ma­cję o przyj­mowanych stale lekach (jakie leki, ilość i częs­totli­wość przyjmowania).
Pac­jenci przyj­mowani na odd­ział powinni zabrać ze sobą:
• przy­bory toale­towe (mydło, szam­pon, szc­zoteczkę do zębów, pastę do zębów, przy­bory do golenia, grze­bień, ręczniki),
• kap­cie,
• zapas bielizny oso­bis­tej,
• piżamę,
• szlafrok.

Skip to content