Ograniczenia w odwiedzinach

2 lata temu
Szpital wpisany w panoramę Pszczyny

Ograniczenia w odwiedzinach.

W związku ze zwięk­szoną zachorowal­noś­cią na choroby wiru­sowe oraz koniecznoś­cią pow­strzy­ma­nia chorób wiru­sowych zmuszeni jesteśmy wprowadzić ogranicze­nia w odwiedz­i­nach pac­jen­tów. Do 1 kwiet­nia br. obow­ią-​zują następu­jące ograniczenia:

  1. pac­jen­tów można odwiedzać codzi­en­nie od godz. 16.00 do 18.00;
  2. możliwe są odwiedziny pac­jen­tów wyłącznie przez osoby pełnoletnie;
  3. zabra­nia się odwiedzin przez osoby, które są zain­fekowane (np. kaszel, katar, gorączka);
  4. w ciągu jed­nego dnia możliwe są jed­nokrotne odwiedziny przez jed­nego odwiedzającego;
  5. dla bez­pieczeństwa pac­jen­tów zaleca się rezy­gnację z odwiedzin bądź skra­canie do niezbęd­nego min­i­mum czasu ich trwania.

Bardzo nam przykro z powodu utrud­nień, jakie pociąga taka decyzja, jest ona jed­nak niezbędna ze względu na bez­pieczeństwo pacjentów.