Spokojnie, to tylko wirus!

2 lata temu
Szpital wpisany w panoramę Pszczyny

Masz infekcję wiru­sową? Nie wiesz co zro­bić? Przeczytaj!

Zalece­nia Głównego Inspek­tora San­i­tarnego dotarły do wszys­t­kich placówek na tere­nie powiatu. Zarówno do ośrod­ków Pod­sta­wowej Opieki Zdrowot­nej, Ambu­la­to­ryjnej Opieki Spec­jal­isty­cznej jak i do Szpi­tala Powia­towego. Placówki przy­go­towane są na zwięk­szoną zachorowal­ność z powodu infekcji wirusowych.

Nie każdy pac­jent, który kas­zle i ma gorączkę jest pode­jrzany o zakaże­nie koron­awirusem. Ogromna więk­szość tego typu infekcji spowodowana jest wirusem grypy, lub innymi wirusami grypopodobnymi.

Pac­jenci pode­jrze­wa­jący u siebie chorobę wiru­sową powinni zasięgnąć porady swo­jego lekarza POZ. Przy braku objawów niewydol­ności odd­e­chowej nie ma konieczności wiz­yty oso­bis­tej. Wystar­czy wdrożyć nor­malne domowe postępowanie lecznicze.

Postępowanie w chorobach wiru­sowych sprowadza się do najważniejszych zasad:

  • lecze­nie przeciwgorączkowe

  • uzu­peł­ni­anie płynów

  • pozostanie w domu i odpoczynek

W zapo­b­ie­ga­niu rozprzestrzeni­a­nia chorób wiru­sowych najważniejsze znaczenia mają:

  • ogranicze­nie kon­tak­tów z osobami chorymi

  • częste mycie rąk

  • zasła­ni­anie twarzy pod­czas kas­zlu i kichania

Pac­jenci z kas­zlem, zaburzeni­ami odd­e­chowymi i wysoką gorączką, którzy wró­cili z wyjazdów do Chin, Korei i Włoch powinni zgłaszać się bezpośred­nio na odd­zi­ały zakaźné w Chor­zowie lub Cieszynie.

odd­zi­ały chorób zakaźnych w woj śląskim

jak zapo­b­ie­gać zakaże­niu koronawirusem

gdy pode­jrze­wasz u siebie koronawirusa

numery tele­fonu do Sanepidu w woj śląskim

Infor­ma­cja dla osób powraca­ja­cych z Chin, Włoch, Korei Połud­niowej i Iranu