Badania tomografii komputerowej na NFZ

2 lata temu
Szpital wpisany w panoramę Pszczyny

Zapraszamy na bada­nia tomo­grafii komputerowej!

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, że Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie real­izuje kon­trakt na wykony­wanie badań tomo­grafii kom­put­erowej, które finan­sowane są ze środ­ków Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia.

Pac­jenci mogą reje­strować się oso­biś­cie lub za pośred­nictwem osoby trze­ciej od poniedzi­ałku do piątku (z wyłącze­niem dni świątecznych) od godz. 8.0016.00. Do rejes­tracji konieczne jest skierowanie od lekarza specjalisty.

Więcej infor­ma­cji można uzyskać pod numerem tel. 32 214 83 00 wewn. 409 lub 230

Mamy bardzo krótki czas oczeki­wa­nia na wyko­nanie bada­nia TK!

Serdecznie zapraszamy!