Projekt – wczesne wykrywanie RZS

2 lata temu
Szpital wpisany w panoramę Pszczyny

Zachę­camy do udzi­ału w pro­jek­cie pozwala­ją­cym na wczesne wykrycie RZS

Infor­mu­jemy, że w Wojew­ódzkim Szpi­talu Spec­jal­isty­cznym nr 5 im. Św. Bar­bary w Sos­nowcu kon­tyun­uowany jest pro­jekt: „Rozpoz­nać w porę chorobę – wczesne wykry­wanie RZS przez spec­jal­istów WSS5 w Sos­nowcu przy wspar­ciu placówek POZ z wojew­ództw: śląskiego, małopol­skiego, świętokrzyskiego”.

Celem pro­jektu jest zmniejsze­nie opóźnień diag­nos­ty­cznych i poprawa wczes­nej wykry­wal­ności Reuma­toidal­nego Zapale­nia Stawów w celu zapewnienia utrzy­ma­nia lub powrotu do akty­wności zawodowej chorych na RZS spośród grupy docelowej pro­jektu w okre­sie jego realizacji.

Do pro­jektu kwal­i­fikuje się każdy, kto mieści się w przedziale wiekowym 1867 lat i zaob­ser­wował u siebie objawy reuma­toidal­nego zapale­nia stawów, takie jak obrzęk, ból jed­nego lub więcej stawów, które nie są wynikiem ewident­nego urazu.

Każdy, kto pode­jrzewa u siebie RZS ma prawo zgłosić się do Lekarza POZ, który przeprowadzi bada­nia prze­siewowe układu ruchu w kierunku RZS oraz zleci wyko­nanie pod­sta­wowych badań krwi. Listę placówek POZ, które biorą udział w pro­jek­cie przesyłam w załączeniu.

Kole­jnym etapem diag­nos­tyki RZS jest wiz­yta wery­fiku­jąca u lekarza reuma­tologa w Ośrodku Wczes­nej Diag­nos­tyki Reuma­toidal­nego Zapale­nia Stawów, który mieści się w Wojew­ódzkim Szpi­talu Spec­jal­isty­cznym nr 5 w Sos­nowcu, Plac Medyków 1, 41200 Sosnowiec.

Następ­nie odbywa się wiz­yta potwierdza­jąca postaw­ie­nie ewen­tu­al­nej diagnozy.

Szczegółowe infor­ma­cje na temat pro­jektu można uzyskać w Rejes­tracji Ośrodka Wczes­nej Diag­nos­tyki RZS w godz­i­nach 8.0014.00 pod numerem tele­fonu: 669840900 bądź mailowo pod adresem: mpiecuch@wss5.pl lub kzachmost@wss5.pl

Listę POZ, które uczest­niczą w pro­jek­cie zna­jdziesz tutaj: lista jed­nos­tek POZ