Praca poradni specjalistycznych.

2 lata temu
Szpital wpisany w panoramę Pszczyny

Infor­ma­cja o pracy poradni specjalistycznych.

W ramach prowad­zonych dzi­ałań mają­cych na celu ogranicze­nie rozprzestrzeni­a­nia się wirusa Covid-​19 infor­mu­jemy, iż porad­nie spec­jal­isty­czne przyj­mują pac­jen­tów wyłącznie w try­bie nagłym i pilnym.

O przyję­ciu decy­duje lekarz.

Pozostałe wiz­yty zostają odwołane.

Kon­takt z rejes­tracją od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 08:00 do 12:00 pod nr tel.: 32 214 83 00 wew. 208, 603, 289 lub 588

Kon­takt tele­fon­iczny z rejes­tracją umożliwi Państwu zamówie­nie wiz­yty tele­fon­icznej, dzięki której można otrzymać:

  • zalece­nia,

  • e-​zwolnienie,

  • e-​receptę.